OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyczna „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego” ustanowiona została przez Komisję Turystyki Pieszej i Górskiej przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Referatem ds. Promocji Starostwa Powiatu Skarżyskiego.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki na terenie powiatu skarżyskiego.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, poprzez zdobycie najwyższych gór na terenie powiatu:

  • Bukowa Góra 484 m n.p.m. (szlak zielony)

  • Świnia Góra 346 m n.p.m. (szlak zielony)

  • Kamień Michniowski 435 m n.p.m. (szlak niebieski)

  • Altana 408 m n.p.m. (szlak zielony)

  • Góra Skarbowa 326 m n.p.m. (szlak niebieski i żółty)

  • Góra Osieczyńska 407 m n.p.m. (bez szlaku)

 2. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 3. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami zgodnie z ich regulaminami.

III. Zasady potwierdzania odznaki

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki może być książeczka wycieczek pieszych OTP lub książeczka-kronika sporządzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.

 2. W kronice powinny znaleźć się następujące dane:

  • dane osoby ubiegającej się o odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon lub email),

  • data odbycia wycieczki,

  • potwierdzenie zdobycia szczytu – zdjęcie zdobywającego na szczycie lub w jego pobliżu; poświadczenie przez Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, Turystyki Górskiej, Organizatora Turystyki, przewodnika PTTK, nauczyciela lub opiekuna SKKT prowadzącego wycieczkę, pieczątką rajdową.

 3. Przodownicy Turystyki Pieszej i Górskiej posiadający uprawnienia na teren województwa świętokrzyskiego zwolnieni są z uzyskiwania potwierdzeń.

 4. Termin zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.

 5. Weryfikację odznaki prowadzi Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej działająca przy Oddziale Miejskim PTTK, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, email: ompttkskar@op.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna.

 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.

 3. Regulamin odznaki został wprowadzony Uchwałą Nr 2/2023 Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej w dniu 11.01.2023 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej
Miejskie Centrum Kultury
ul. Juliusza Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
http://www.pttkskarzysko.pl
e-mail: ompttkskar@op.pl