Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia wstępne

 1. Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 12 Statutu PTTK (tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2018 r.) Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem ustanawia Regionalną Odznakę „Szlaki Tatr Polskich” (zwaną dalej Odznaką).

 2. Zdobywanie Odznaki służy metodycznemu i kompleksowemu poznaniu polskich Tatr.

 3. Przemierzanie udostępnionych, oznakowanych szlaków sprzyja bezpiecznej turystyce z zachowaniem zasad ochrony przyrody.

 4. Aktywność taka, wzbogaca wiedzę o Tatrach, ich historii i przyrodzie, daje niezapomniane wrażenia oraz bezsporną satysfakcję.

II. Zasady zdobywania Odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy, przy czym osoby małoletnie powinny czynić to pod opieką rodziców, prawnych opiekunów, osób przez nie upoważnionych lub innych osób, które z mocy prawa są upoważnione do sprawowania nad nimi opieki.

 2. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień Odznaki.

 4. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 5. Wycieczki można odbywać bez względu na porę roku – pieszo, na nartach, na rakietach lub na rowerze, w zależności jaki sposób poruszania się, dopuszczony jest na danym szlaku.

 6. Dany odcinek szlaku może być przemierzany w dowolnym kierunku.

 7. Zasada opisana w pkt. II. 6 niniejszego Regulaminu nie dotyczy tych sytuacji, w których kierunek poruszania się jest określony (szlaki jednokierunkowe).

 8. Na szczytach i przełęczach wyróżnionych w „Wykazie odcinków szlaków” zawartym w Książeczce Odznaki, pogrubioną i podkreśloną czcionką, należy jednokrotnie zrobić zdjęcie (8×10 cm) osoby ubiegającej się o Odznakę w charakterystycznym otoczeniu tego miejsca. Zdjęcie trzeba wkleić na właściwej stronie Książeczki Odznaki.

 9. Potwierdzenia przebycia danych odcinków szlaku prowadzi się w odpowiednich rubrykach Książeczki Odznaki z podaniem daty jej odbycia.

 10. Potwierdzeniami mogą być oryginalne pieczątki z najbliższych obiektów obsługujących ruch turystyczny lub innych obiektów, czytelne podpisy wraz z numerem legitymacji przewodników lub przodowników turystycznych właściwych dla tego terenu, ratowników TOPR, instruktorów PZA. pracowników TPN.

III. Wymogi do zdobycia poszczególnych stopni Odznaki

 1. Ilość odcinków szlaków do przebycia spośród wymienionych w Książeczce Odznaki:

  • na stopień brązowy – 50,

  • na stopień srebrny – 50 kolejnych,

  • na stopień złoty – 46 pozostałych.

IV. Weryfikacja Odznaki

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki jest czytelnie wypełniona Książeczka Odznaki z zawartymi w niej potwierdzeniami i zdjęciami.

 2. Książeczkę Odznaki można nabyć w siedzibie Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem, w uprawnionych do tego punktach sprzedaży lub za pośrednictwem Internetu – e-mail: biuro@zakopanepttk.pl.

 3. W celu zweryfikowania Odznaki, Książeczkę Odznaki składa się w siedzibie Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem lub przesyła ją listem poleconym na adres: ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane. Do koperty należy dołączyć również kopertę z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości właściwej dla przesyłki poleconej.

 4. Weryfikację Odznaki przeprowadzają osoby wyznaczone w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem.

 5. Sprawdzeniu podlega prawidłowość wypełnienia Książeczki Odznaki oraz spełnienie innych wymogów Regulaminu Odznaki.

 6. Osoba weryfikująca Odznakę posiada prawo przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej, dotyczącej przedmiotu sprawy.

 7. Fakt pozytywnego zweryfikowania Odznaki i jej przyznania w danym stopniu, potwierdza się w Książeczce Odznaki pieczątką Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem i podpisem osoby weryfikującej.

 8. Książeczka z potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

V. Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Wszystkie stopnie Odznaki zdobyte do dnia wejścia w życie znowelizowanego Regulaminu zachowują swoją ważność.

 2. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie Odznaki danego stopnia, mogą od dnia 1.05.2023 r. wybrać zasady zawarte w znowelizowanym Regulaminie Odznaki (z zaliczeniem dotychczas przebytych odcinków szlaków), lub do 31.12.2023 r. kontynuować jej zdobywanie na dotychczasowych zasadach, z wykorzystaniem posiadanej Książeczki Odznaki.

 3. Znowelizowany Regulamin Odznaki ogłoszony jest na stronie internetowej Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem: www.zakopanepttk.pl i obowiązuje od dnia 1.05.2023 r. Również z tym dniem wprowadza się nowy obowiązujący wzór Książeczki Odznaki (Uchwała Zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem nr 3/2023 z dnia 23.02.2023 r.).

 4. Wątpliwości dotyczące interpretacji Regulaminu Odznaki rozstrzyga Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem.

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO – dotycząca danych osobowych, przetwarzanych przez Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem w celu przekazywania informacji lub odpowiedzi na treść zawartą w e-mailu, weryfikacji odznak PTTK oraz innej działalności statutowej.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego stosowanie obowiązuje od 25 maja 2018 r., informujemy Państwa, że:

Regulamin Odznaki „Szlaki Tatr Polskich” (STP)
(obowiązujący w latach 2016-2023)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem
ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane
Adres do korespondencji:
skr. poczt. 170, 34-500 Zakopane 1
tel. (18) 206-30-12, fax: (18) 201-57-20
http://www.zakopanepttk.pl
e-mail: biuro@zakopanepttk.pl