OdznakaI. Informacje ogólne.

 1. Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem ustanowił zdobywanie Odznaki „Szlaki Tatr Polskich” (zwane dalej w skrócie STP) w celu popularyzowania turystycznego, bezpiecznego, rozważnego i systematycznego wędrowania po tatrzańskich szlakach, aby turyści poznając i podziwiając piękno przyrody tatrzańskiej, oprócz satysfakcji wędrowania, mogli mieć także satysfakcję zdobywania trzech kolejnych stopni odznaki, potwierdzających ich doświadczenie turystyczne oraz umiejętności górskie i krajoznawcze.

 2. Turyści zdobywający Odznakę STP zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów Tatrzańskiego Parku Narodowego, oraz zasad bezpiecznego i rozważnego chodzenia po górach. Hasło „Góry dla rozważnych.” przekazywane turystom przez Ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w różnych ostrzeżeniach i materiałach informacyjnych, niech będzie przewodnim mottem organizowanych wędrówek.

 3. Przed rozpoczęciem wędrówek, turyści powinni dokładnie zaplanować trasę, analizując przebiegi szlaków na mapach TPN, biorąc pod uwagę podane tam czasy przejść i trudności wynikające z przebiegu poziomic. Trasy powinny być dobierane do możliwości kondycyjnych i zdrowotnych oraz do warunków pogodowych. Przed wyruszeniem w góry powinno się przeczytać odpowiednie informacje o planowanych przejściach w którymś z przewodników po Tatrach oraz na stronach internetowych TPN i TOPR. Dobrze jest też zasięgnąć informacji od innych turystów, którzy już te szlaki przeszli, jak również czytać pisma i książki związane z górami.

 4. Turyści rozpoczynający wędrowanie po Tatrach, powinni najpierw wędrować po łatwych szlakach dolin reglowych, a potem, po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia górskiego, mogą wędrować trudniejszymi szlakami w wyższych partiach gór. W tym celu w książeczce STP tak podzielono szlaki na odcinki, aby można było planować różne warianty wycieczek, najpierw łatwiejszych, potem trudniejszych, przy czym zachęca się, aby podobnie tak jak jest to w książeczce, najpierw przechodzić łatwiejsze szlaki Tatr Zachodnich, a potem trudniejsze Tatr Wysokich.

 5. Przejście pierwszych 50 odcinków szlaków nie sprawi turystom większych trudności, a satysfakcją będzie zdobycie Odznaki STP I. stopnia. W miarę dalszego wędrowania turyści na pewno będą mieli coraz więcej satysfakcji z dokładniejszego poznawania Tatr, a zdobycie Odznaki STP II. stopnia da im dużą satysfakcję. Przejście wszystkich szlaków Tatr Polskich będzie bardzo dużym osobistym osiągnięciem turystycznym, a zdobycie i godność noszenia Odznaki STP III. stopnia będzie świadectwem bardzo dużych umiejętności i dokonań turystycznych.

II. Zasady zdobywania Odznaki STP.

 1. Odznakę STP może zdobywać każdy po ukończeniu 14. roku życia, przy czym turyści do ukończenia 18. roku życia mogą je zdobywać wyłącznie pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych oraz osób uprawnionych do prowadzenia turystycznego po Tatrach zgodnie z przepisami TPN.

 2. Czas zdobywania Odznaki STP jest nieograniczony.

 3. Książeczki STP można nabywać w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem lub w uprawnionych do tego punktach sprzedaży.

 4. Przyjęty został prosty sposób dokumentacji przejść szlaków tatrzańskich. Turysta rozpoczynając wędrówkę powinien w punkcie sprzedaży biletów TPN przybić pieczątkę w odpowiednim miejscu w książeczce STP i wpisać datę. Pieczątki należy stemplować w książeczce także w schroniskach PTTK znajdujących się na szlakach wędrówek.

 5. Na szczytach i przełęczkach wyszczególnionych w książeczce STP należy zrobić zdjęcie potwierdzające przebywanie w tym konkretnym miejscu. Na zdjęciu musi być widoczna osoba ubiegająca się o zdobycie Odznaki STP. Jeżeli ktoś wykonuje sobie zdjęcie sam, może to być zdjęcie jego głowy na tle okolicznych szczytów. W książeczce STP wklejamy tylko jedno zdjęcie ze szczytu lub przełęczy, chociaż bywamy tam wiele razy.

 6. Po zakończeniu wędrówki należy w rubryce nr 3 wpisać datę przebycia odpowiedniego odcinka szlaku z rubryki nr 2.

 7. Po przejściu odpowiednich ilości odcinków szlaków, należy przedstawić prawidłowo wypełnioną książeczkę STP do weryfikacji w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem, osobiście lub przesłać ją listem poleconym na adres ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane. W tym przypadku do koperty oprócz książeczki STP należy włożyć również kopertę z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem o wartości przesyłanego listu poleconego.

III. Weryfikacja książeczek STP.

 1. Weryfikację książeczek STP przeprowadza Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem sprawdzając; prawidłowość wypełnienia książeczki, daty przejść szlaków tatrzańskich, daty potwierdzeń i autentyczność zdjęć osoby ubiegającej się o zdobycie Odznaki STP, na określonych szczytach i przełęczach Tatr Polskich.

 2. Weryfikację przeprowadza się przyjmując zasadę wiarygodności i prawdziwości zapisów, potwierdzeń i zdjęć w książeczce STP, jednak w przypadku nieprawidłowego wypełnienia książeczki lub wątpliwości co do autentyczności zdjęć, Oddział Tatrzański PTTK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z osobą, która przedłożyła książeczkę do weryfikacji.

 3. Złożenie książeczki STP do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie na internetowej liście zdobywców Odznaki STP nazwiska, imienia, miejsca zamieszkania i stopnia zdobytej odznaki.

 4. Przy składaniu książeczki do weryfikacji zdobycia odznaki III. stopnia należy dołączyć także swoje zdjęcie, takie jakie składa się przy wyrabianiu legitymacji, dowodu osobistego lub paszportu. Zdjęcie to będzie wykorzystane przy tworzeniu internetowej Honorowej Listy Turystów, którzy przeszli wszystkie szlaki Tatr Polskich.

 5. Fakt pozytywnego zweryfikowania książeczki STP i przyznania odznaki określonego stopnia, jest potwierdzany w książeczce pieczątką upoważniającą do wykupienia i noszenia zdobytej odznaki.

 6. Pozytywnie zweryfikowana książeczka jest równocześnie imienną legitymacją upoważniającą do godności posiadania i noszenia Odznaki STP. Dlatego książeczka powinna być szanowana, chroniona przed zawilgoceniem, pogięciem i zniszczeniem.

 7. Zdobycie Odznaki STP jest honorowym wyróżnieniem, a noszenie jej, honorowo zobowiązuje do wzorowego zachowywania się podczas wędrówek po szlakach tatrzańskich i szlakach innych gór, do wzajemnego niesienia sobie pomocy w razie potrzeby, do służenia informacją innym turystom na szlakach, gdy o to poproszą oraz do propagowania rozważnego, bezpiecznego chodzenia po górach, ochrony przyrody i propagowania wartości turystycznych, krajoznawczych, historycznych i patriotycznych.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem
ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane
Adres do korespondencji:
skr. poczt. 170, 34-500 Zakopane 1
tel. (18) 206-30-12, fax: (18) 201-57-20
http://www.zakopanepttk.pl
e-mail: biuro@zakopanepttk.pl