Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Chrześcijaństwa Wschodniego w Polsce” (dalej jako odznaka) została ustanowiona w 2023 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności dziedzictwa, miejsc i obiektów związanych z Kościołami Wschodnimi w Polsce i ich wiernymi, oraz ich wkładu w historię i kulturę Polski i świata.

 3. Odznaka ma cztery stopnie:

  1. popularny,

  2. brązowy,

  3. srebrny,

  4. złoty.

 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.

 5. Odznakę zdobywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. lat.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie przynajmniej czterech dowolnych obiektów związanych z tematyką odznaki.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu:

  1. brązowym jest zwiedzenie 12 (6) obiektów,

  2. srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 24 (12) obiektów,

  3. złotym jest zwiedzenie kolejnych 48 (24) obiektów.

 5. Przynajmniej połowa zwiedzonych obiektów (liczba podana w nawiasie w pkt. 9.) na każdy stopień powinna być wybrana z Wykazu obiektów stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 6. Obiekty spoza Wykazu obiektów mogą być wybrane według uznania zdobywającego odznakę, jeżeli są:

  1. zabytkowymi obiektami sakralnymi przeznaczonymi do sprawowania kultu religijnego, służącego wiernym Kościołów Wschodnich obecnie lub w przeszłości;

  2. zabytkowymi cmentarzami (czynnymi lub opuszczonymi) lub lapidariami takich cmentarzy;

  3. pozostałymi obiektami krajoznawczymi związanymi z życiem religijnym lub społecznym wiernych Kościołów Wschodnich, w szczególności zabytkowymi budynkami szkół wyznaniowych, seminariów, parafii itp., muzeami w całości lub częściowo poświęconymi tematyce chrześcijaństwa wschodniego, a także obiektami sakralnymi opuszczonymi, zrujnowanymi lub zaadaptowanymi do innych celów niż sakralne.

 7. Zespoły zabytków, np. zespół klasztorny lub cerkiew z cmentarzem przycerkiewnym, zaliczane są jako jeden obiekt.

 1. Przez Kościoły Wschodnie na potrzeby niniejszej odznaki rozumie się:

  1. kościoły chrześcijańskie tradycji wschodniej, które przyjęły postanowienia przynajmniej dwóch pierwszych soborów powszechnych i nie uznają prymatu papieża (tj. w szczególności Apostolski Kościół Ormiański, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny i Wschodni Kościół Staroobrzędowy) albo;

  2. kościoły wywodzące się z tradycji chrześcijaństwa wschodniego, uznające prymat papieża rzymskiego i dogmatykę rzymskokatolicką, ale zachowujący odrębności liturgiczne i prawne (tj. w szczególności Kościoły katolickie obrządku: bizantyjsko-ukraińskiego, bizantyjsko-słowiańskiego i ormiańskiego).

 2. Przez obiekty zabytkowe w niniejszym regulaminie rozumie się Pomniki Historii oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub chronione w przepisach prawa miejscowego.

 3. Dany obiekt może być zaliczony do odznaki tylko raz.

 4. Zdobywanie odznaki odbywa się na odpowiedzialność zdobywającego. Zwiedzanie obiektów powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa oraz poszanowaniem dobrych obyczajów i uczuć osób postronnych.

 5. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, prowadzona w dowolnej formie. W przypadku prowadzenia kroniki w formie elektronicznej należy ją zapisać w nieedytowalnym pliku (np. PDF).

 2. Kronika powinna zawierać: imię i nazwisko zdobywającego, miejscowość zamieszkania i rok urodzenia, datę wycieczki, krótki opis krajoznawczy (dotyczy jedynie obiektów spoza Wykazu obiektów) oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów w postaci np. biletu, pieczątki, osobiście wykonanej fotografii, zrzutu z aplikacji geocachingowej, lub podpisu członka kadry programowej PTTK.

 3. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub grupowo. W tym drugim przypadku do weryfikacji przedstawia się jedną wspólną kronikę. Wszyscy członkowie grupy powinni spełniać wymogi regulaminowe, warunkujące przyznanie odznaki.

 4. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Kronikę można przedłożyć do weryfikacji osobiście albo drogą elektroniczną (e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin i Wykaz obiektów opracował Wojciech Marian Nowicki przy współpracy Marcina Tyslera.

Wzór graficzny odznaki zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Projekt odznaki: Anna Trzpil-Zagórska i Hanna Dąbrowska-Certa.

Załączniki
Wykaz obiektów i wzór graficzny odznaki


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.om.warszawa.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl