Załącznik nr 1
do Regulaminu Odznaki
„Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”

Wzór Odznaki
„Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”

Odznaka metalowa tłoczona z emaliowaniem (kolory czerwony, biały i żółty), patynowana w kolorach brązu, srebra, złota. Zapięcie typu „pins”.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Odznaki
„Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”

Wzór legitymacji Odznaki
„Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”Okładka – środek. Wymiary po złożeniu: 105 mm x 74 mm.

Załącznik nr 3
do Regulaminu Odznaki
„Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”

Wykaz miejsc pamięci w powiecie radzyńskim
szczególnie rekomendowanych do zwiedzenia podczas zdobywania
Odznaki „Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”

Lp.

Gmina

MP

Miejscowość

1.

Miasto
Radzyń Podlaski

Mogiła powstańców styczniowych.

Radzyń Podlaski

2.

Zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. na cmentarzu parafialnym
w Radzyniu Podlaskim.

3.

Pomnik na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim.

4.

Budynek dawnego wiezienia Gestapo i UB na osiedlu Bulwary.

5.

Obelisk upamiętniający zamordowanych przez Niemców Żydów radzyńskich przy ul. Armii
Krajowej.

6.

Cmentarz żydowski przy ul. Lubelskiej.

7.

Tablica upamiętniająca Polską Organizację Wojskową na dzwonnicy przy kościele pw. Trójcy
Świętej w Radzyniu Podlaskim.

8.

Gmina
Radzyń Podlaski

Drewniana kapliczka powstańcza w lesie turowskim, obok kaplicy pw. Św. Antoniego.

Turów

9.

Symboliczna mogiła w miejscu rozstrzelania harcerzy radzyńskich w 1940 r. w lesie Sitno.

Paszki Małe

10.

Pomnik upamiętniający ofiary pierwszej egzekucji przeprowadzonej przez Niemców w 1939 r.
w lesie Utrzesz.

Ustrzesz

11.

Pomnik upamiętniający członków rodziny Pawlinów i Gomułków zamordowanych przez
Niemców w 1943 r. w Płudach.

Płudy

12.

Tablica ku czci mieszkańców Paszk zamordowanych przez Niemców – budynek szkoły
w Paszkach.

Paszki Duże

13.

Kapliczka upamiętniająca ofiary zbiorowej egzekucji w 1940 r. w Nowinach.

Nowiny

14.

Obelisk upamiętniający płk. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.

Wola Osowińska

15.

Obelisk upamiętniający walki toczące się w 1915 r. w rejonie Woli Osowińskiej.

16.

Obelisk upamiętniający przeprawę Dywizji Kawalerii „Zaza” przez Tyśmienicę.

Tchórzew

17.

Gmina
Czemierniki

Grób księdza Jana Poddębniaka – „Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata” na cmentarzu
w Czemiernikach.

Czemierniki

18.

Pomnik ku czci powstańców z 1863 r. na cmentarzu paraf. w Czemiernikach.

19.

Pamiątkowy kamień w hołdzie żołnierzom AK z Bełcząca.

Bełcząc

20.

Pamiątkowy kamień w Lichtach.

Lichty

21.

Pamiątkowy kamień i tablica pilota Aleksandra Chudka w Stoczku.

Stoczek

22.

Gmina
Kąkolewnica

Pomnik upamiętniający por. Zdzisława Sierpińskiego i Żołnierzy WiN w Brzozowicy Dużej.

Brzozowica Duża

23.

Kopiec i pomnik na szlaku przemarszu I Brygady Legionów w Brzozowicy Dużej.

24.

Krzyż i tablica upamiętniający Leona Kota – bohatera powstania styczniowego.

Kąkolewnica,
ul. Klinowa

25.

Pomnik-mogiła żołnierzy AK poległych w 1943 r. na cmentarzu w Kąkolewnicy.

Kąkolewnica

26.

Krzyż i tablice pamiątkowe w uroczysku Baran.

Uroczysko Baran

27.

Miejsce zamordowania księdza Lucjana Niedzielaka w Polskowoli.

Polskowola

28.

Gmina
Komarówka

Pomnik-nagrobek członków Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu w Komarówce.

Komarówka Podlaska

29.

Pomnik przy rondzie św. Wawrzyńca w Komarówce Podlaskiej.

30.

Tablica upamiętniająca nauczycieli tajnego nauczania przed budynkiem Szkoły Podstawowej
w Komarówce Podlaskiej.

31.

Pozostałości kirkutu w Komarówce Podlaskiej.

32.

Gmina
Ulan Majorat

Pomnik ku czci mieszkańców wsi Domaszewnica zamordowanych przez Niemców.

Domaszewnica

33.

Krzyże epidemiczne w Wierzchowinach.

Wierzchowiny

34.

Pamiątkowa tablica pod chórem w kościele pw. św. Małgorzaty w Ulanie.

Ulan

35.

Gmina
Wohyń

Pomnik ofiar wojny przy kościele parafialnym w Ostrówkach.

Ostrówki

36.

Pomnik w lesie planterskim ku czci pomordowanych mieszkańców wsi Rudna.

Planta

37.

Pomnik na Palcu 9 września w Wohyniu.

Wohyń

38.

Pomnik poświecony pamięci zamordowanych mieszkańców Zbulitowa.

Zbulitów Mały

Załącznik nr 4
do Regulaminu Odznaki
„Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Radzyński, Plac Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski.

 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: kryzysowy@pra.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.

 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Radzyńskim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Radzyński.

 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych;

  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;

  • informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.


Pobierz załącznki do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF