REGULAMIN

„KARTY RABATOWEJ PTTK”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 67/XIII/95 ZG PTTK z dnia 4 marca 1995 r.

SPIS ROZDZIAŁÓW:
Założenia ogólne
Zasady dystrybucji Kart
Tryb zawierania umów o udzielenie rabatu
Działalność informacyjna
Prawa i obowiązki posiadacza karty
Postanowienia końcowe i przejściowe

Spis rozdziałów

I. Założenia ogólne

1.      „Karta Rabatowa PTTK” – zwana w skrócie Kartą, stanowi własność emitenta – Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

2.      Karta jest dokumentem imiennym, ewidencjonowanym, ważnym jeden rok kalendarzowy.

3.      Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatów handlowych we wszystkich firmach-partnerach „Karty”.

4.      Karta obejmuje podstawową zniżkę organizacyjną, w wysokości 20% za noclegi w obiektach uznanych za schroniska PTTK, oraz ogólnodostępnych wypożyczalniach sprzętu turystycznego PTTK.

5.      Karta nie obejmuje zniżek z tytułu posiadanych uprawnień organizacyjnych, odznaczeń, tytułów honorowych etc. Realizacja tych zniżek odbywa się na dotychczasowych zasadach określonych w Uchwale Nr 37/XII/91 ZG PTTK z dnia 5.10.1991 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek organizacyjnych.

6.      Firmy-partnerzy „Karty” to jednostki gospodarcze, które podpisały umowę o udzielanie rabatu handlowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Informacja o firmach, wysokości rabatów, ilości osób mogących korzystać z jednaj karty i zakresie usług, lub przedmiocie sprzedaży, zamieszczona jest w Informatorze, o którym mowa w Rozdziale IV.

7.      Karta w swej treści zawiera:

·        Symbole Towarzystwa,

·        Numer ewidencyjny,

·        Rubrykę na wpisanie imienia i nazwiska oraz podpis posiadacza Karty,

·        Rubrykę na wpisanie wystawcy Karty.

8.      Karta wydawana jest razem ze znaczkiem członkowskim PTTK nieodpłatnie wszystkim osobom, które opłaciły aktualną roczną składkę członkowską.

9.      Zgubienie lub zniszczenie Karty uprawnia do uzyskania jej duplikatu, wydawanego odpłatnie.

10. Cenę duplikatu stanowi koszt jednostkowy produkcji i dystrybucji Karty w danym roku.

11. Członkowie Honorowi Towarzystwa i inne osoby uprawnione uchwałami Zarządu Głównego PTTK otrzymują Kartę, pomimo zwolnienia z obowiązku płacenia składek członkowskich.

12. Realizację zadań w zakresie przygotowania, dystrybucji i określenia ceny jednostkowej Karty, a także koordynację współpracy z firmami udzielającymi rabatu powierza się „Tourmaco” Sp. z o.o. 00-333 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 4/6 tel. 826-05-84, 826-43-95 tel./fax. 826-39-91, a nadzór Zarządowi Majątkiem PTTK.

Spis rozdziałów

II. Zasady dystrybucji Kart

1.      Dystrybucja Kart odbywa się dwustopniowo.

2.      Ogniwami pośredniczącymi w wydawaniu Kart są Oddziały PTTK.

3.      Jednostki, o których mowa w paragrafie 2, składają zamówienie według wzoru.

4.      Karty wydawane są przez Zarząd Główny PTTK wraz ze znaczkami, po potwierdzeniu faktu opłacenia składek.

5.      Koła i Kluby Towarzystwa zaopatrują się w Karty w macierzystym Oddziale PTTK.

6.      Do wydawania Kart uprawnione są Oddziały PTTK, zwane „Wystawcami”. „Wystawcy” wpisują na Karcie imię i nazwisko posiadacza i nazwę Oddziału wystawiającego Kartę.

7.      Posiadacz Karty składa swój podpis w wyznaczonym miejscu Karty w momencie jej odbioru, w obecności przedstawiciela „Wystawcy”.

Spis rozdziałów

III. Tryb zawierania umów o udzielenie rabatu

1.      Umowy o udzielenie rabatu zawierane są w imieniu Zarządu Głównego PTTK, w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2.      Do zawierania umów z podmiotami gospodarczymi upoważnia się:

·        Oddziały PTTK,

·       Zarząd Majątkiem PTTK,

·        Spółkę „Tourmaco”,

·        Spółki PTTK prowadzące zarząd powierniczy obiektami Towarzystwa.

3.      Zobowiązuje się jednostki, o których mowa w paragrafie 2 do przesyłania na adres Spółki „Tourmaco” jednego oryginalnego egzemplarza zawartej umowy.

4.      Jednostki, o których mowa w paragrafie 2 nie mają prawa zmieniać umowy określonej w załączniku nr 2 pod rygorem nieważności.

Spis rozdziałów

IV. Działalność informacyjna

1.      Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Towarzystwa oraz spółki prawa handlowego z dominującym kapitałem PTTK do propagowania Karty na obszarze swojego działania oraz eksponowania informacji o usługach objętych Kartą i stosowanych rabatach.

2.      Spółkę „Tourmaco” zobowiązuje się, poza obowiązkami określonymi w paragrafie 1, do wydawania Informatora z wykazem firm udzielających rabatów, wysokością stosowanych zniżek w opłatach za usługi i produkty oraz ilością osób, które mogą korzystać z jednej Karty.

3.      Wykaz firm, z którymi umowy zostaną podpisane po wydaniu Informatora publikowany jest dodatkowo na łamach biuletynu „Informacje Zarządu Głównego PTTK”.

4.      „Wystawcy” Kart także uprawnieni są do publikowania na swój koszt informacji o firmach udzielających rabatu.

Spis rozdziałów

V. Prawa i obowiązki posiadacza karty

1.      Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Karta nie może być odstępowana innym osobom fizycznym lub prawnym, a uprawnienia z niej wynikające obejmują osoby trzecie tylko w wypadkach określonych w Informatorze.

2.      Posiadaczowi Karty przysługuje „Informator” z wykazem firm udzielających rabatu.

3.      Korzystający z usług lub produktów partnerów Karty okazuje posiadaną Kartę oraz, na życzenie firmy, potwierdza podpisem fakt udzielenia rabatu.

4.      W każdym przypadku okaziciel Karty może być poproszony o przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu zidentyfikowania posiadacza Karty.

5.      W placówkach noclegowych, dokonując rezerwacji należy uprzedzić, że korzysta się z Karty.

6.      Posiadaczowi Karty nie przysługuje pierwszeństwo w rezerwacji noclegów.

7.      Rabaty handlowe Karty nie sumują się ze zniżkami organizacyjnymi i zniżkami z innych systemów.

Spis rozdziałów

VI. Postanowienia końcowe i przejściowe

1.      Prawo interpretacji i dokonywania zmian niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

2.      Karta wydawana jest począwszy od 1996 roku, z tym że dystrybucja Karty na rok kolejny jest przyspieszona o miesiąc, by umożliwić skorzystanie z niej w całym sezonie zimowym.

3.      W przypadku nieprawidłowej realizacji ulg przysługujących posiadaczowi Karty należy pisemnie lub telefonicznie powiadomić „Tourmaco” Sp. z o.o. w Warszawie.