EWV jest międzynarodową organizacją turystyczną założoną w 1969 roku w Niemczech. Aktualnie siedzibą sekretariatu EWV jest Praga.

EWV zrzesza organizacje turystyczne, głównie społeczne (pozarządowe). Obecnie do EWV należy 55 turystycznych organizacji pozarządowych z 28 krajów Europy i z Izraela.

Polska jest członkiem do EWV od 1990 roku, z tym że nieoficjalne kontakty utrzymywane były od roku 1983. Reprezentantem Polski w EWV jest Polskie Towarzystwo Turystyczne-Krajoznawcze. W niektórych krajach do EWV należy po kilka organizacji o profilu turystycznym, np. we Francji 3, w Niemczech 9.

Podstawowymi celami EWV są: propagowanie turystyki pieszej i wędrowania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, tworzenie i utrzymywanie sieci transgranicznych, długodystansowych szlaków pieszych – E-paths, których zasady i oznakowanie zostało ujednolicone w Europie, ochrona i rozwijanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zachowywanie i tworzenie warunków dostępności otwartego krajobrazu oraz nie dopuszczanie do konfliktów z ochroną środowiska, upowszechnianie materiałów informacyjnych - krajoznawczych w organizacjach członkowskich, popularyzowanie wędrówek rodzinnych, zachęcanie do wędrowania pomiędzy poszczególnymi krajami, popieranie i organizowanie wymiany pomiędzy piechurami dla wzmocnienia wzajemnego zrozumienia się ludzi w Europie.

EWV działa poprzez doroczne konferencje plenarne, prezydium i trzy komisje: szlaków, pieszą i młodzieżową.

Jednym z ważniejszych problemów, o których dyskutuje się od lat w Komisji Szlaków, jest ujednolicenie znakowania szlaków turystycznych we wszystkich krajach członkowskich. Drugim, niedotyczącym PTTK problemem, jest doprowadzenie do faktycznego wyznakowania w terenie wszystkich szlaków dalekobieżnych.

Komisja Piesza zajmuje się popularyzowaniem idei EWV, przygotowywaniem programów służących idei zbliżenia i wymiany doświadczeń między organizacjami i turystami różnych rajów. Szczególny nacisk kładzie na wdrożenie do organizacji członkowskich dobrej, szybkiej informacji za pomocą internetu.

Organizacja doprowadziła do wyznakowania w Europie 11 dalekobieżnych szlaków pieszych oznaczonych literą E i odpowiednim numerem.

Przez Polskę biegną następujące szlaki dalekobieżne:

E-3 – Atlantyk – Ardeny – Ren – Sudety – Karpaty – Morze Czarne (ok. 8.000 km),
E-8 – Morze Północne – Men – Dunaj – Karpaty – Rodopy – Bosfor (ok. 3.000 km),
E-9 – Szlak Wybrzeża: Atlantyk – Morze Północne – Morze Bałtyckie ( ok. 5.000 km),
E-11 – Morze Północne – Harz – Brandenburgia – Mazury ( ok. 2.100 km)

oraz Międzynarodowy Szlak Pielgrzymkowy

I-23 – Częstochowa – Maria Zell (Austria), odcinek polski 354 km.

Komisja Piesza zajmuje się popularyzowaniem idei EWV, przygotowywaniem programów służących idei zbliżenia i wymiany doświadczeń między organizacjami i turystami różnych krajów. Szczególny nacisk kładzie na wdrożenie do organizacji członkowskich dobrej, szybkiej informacji za pomocy internetu. W 2002 roku EWV opracowała „Europejski kodeks dobrego wędrowcy”.

EWV w porozumieniu z Radą, Europy zorganizowała w latach 2000-2001 sztafetę „EURO-RANDO 2001”, która miała za zadanie wykazać społeczną i zdrowotną rolę turystyki u progu nowego stulecia. PTTK było organizatorem przejścia 2 odcinków trasy nr 7 na szlaku E-3: odcinka karpackiego w dniach 6-20 kwietnia oraz odcinka sudeckiego w dniach 12-26 maja 2001 r.

Turyści wędrujący 10 trasami europejskimi spotkali się w dniach 27-30.09.2001 roku w Strasburgu, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie sztafety połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej spotkanie turystów pieszych całej Europy.

Przedstawiciele PTTK uczestniczą w dorocznych konferencjach, zarówno w posiedzeniach plenarnych, jak i w poszczególnych komisjach. Ponadto KTG ZG PTTK uczestniczy w okresowych konferencjach regionalnych (co 2-3 lata), najczęściej zwoływanych przy okazji cyklicznych narad PTTK-KČT-KST.

EWV jest jedną z ważniejszych organizacji pozarządowych zrzeszających organizacje turystyczne pokrewne PTTK. Ma dobre powiązania i układy z Radą Europy oraz instytucjami Unii Europejskiej w Brukseli. Istnieją realne możliwości wykorzystania przez EWV funduszy akcesyjnych. Generalnym sponsorem EWV jest Gaz de France, który od 2002 roku sponsoruje także PTTK na podstawie umowy podpisanej w Strasburgu. Członkostwo w EWV perspektywicznie może doprowadzić do wzajemnego honorowania uprawnień stowarzyszonych organizacji. Istnieją też stale (niewykorzystywane) możliwości wymiany grup turystycznych.