Federacja EUROPARC została założona w 1973 r. pod nazwą Europejska Federacja Parków Narodowych i Krajobrazowych. Europarc gromadzi przede wszystkim instytucje i organizacje odpowiedzialne za gospodarowanie na terenach chronionych Europy.

Główne cele Federacji to:

·        promocja dobrej praktyki w zarządzaniu terenami chronionymi,

·        ułatwienie tworzenia nowych terenów chronionych,

·        budowanie świadomości ekologicznej i tworzenie przychylnego klimatu dla terenów chronionych,

·        oddziaływanie na programy publiczne (szczególnie w Unii Europejskiej) w kierunku umocnienia roli terenów chronionych w ochronie dziedzictwa i promocji zrównoważonego rozwoju.


EUROPARC jest organizacją pozarządową (NGO) o demokratycznym statucie. Wybory zarządu odbywają się co 3 lata. Aktualnie prezesem jest Michael Starrett (IRL), z Europy Środkowej w zarządzie zasiada Erica Stanciu (RO), dyrektorka parku Retezat. Siedzibą Federacji jest miasto Grafemu w Bawarii.

Aktualnie Federacja liczy 346 członków z 37 krajów, z tego ok. 65% stanowią administracje terenów chronionych, narodowe organizacje pozarządowe mniej niż 10%, poza tym instytucje naukowe, samorządy, agencje rządowe, osoby prywatne. Głównymi beneficjentami działalności Federacji są tereny chronione.

PTTK zostało przyjęte do EUROPARCU w końcu lat 80. W początkowym okresie Federacja bardzo dużo nam pomogła w promocji idei „Zielonych Płuc Polski”.

Z przynależności do Federacji PTTK może mieć korzyści programowe (Europarc dużo zajmuje się turystyką na terenach chronionych, i to raczej w duchu koncyliacyjnym, a nie restryktywnym), szkoleniowe, prestiżowe – może też być bardzo cenne w świetle akcesji do Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że jesteśmy pierwszym (i długo byliśmy jedynym!) polskim członkiem Federacji.

Jednak wykorzystanie tych potencjalnych możliwości wymaga zainteresowanych, zaangażowanych i kompetentnych działaczy oraz środków finansowych na aktywną działalność. W jaskrawym przeciwieństwie do NFI uczestnictwo w różnych programach podejmowanych przez Europarc wymaga wnoszenia odpłatności. (zobacz więcej)