OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Zachodniopomorska Odznaka Krajoznawcza PTTK, zwana dalej ZOK, została ustanowiona przez Oddział Zachodniopomorski PTTK z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Dworcowej 6. Jej celem jest popularyzacja walorów krajoznawczych Pomorza Zachodniego (w ujęciu administracyjnym – województwa zachodniopomorskiego) oraz zachęcenie do systematycznego poznawania jego historii, geografii i rozwoju kulturowego.

 2. Oddział Zachodniopomorski PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem ZOK za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej Oddziału.

 3. ZOK posiada cztery stopnie:

  1. popularny – Pomorze Zachodnie – poziom podstawowy,

  2. brązowy – Pomorze Zachodnie dla początkujących,

  3. srebrny – Pomorze Zachodnie dla średnio zaawansowanych,

  4. złoty – Pomorze Zachodnie dla zaawansowanych.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. ZOK zdobywa się w kolejności poszczególnych stopni. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest odwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych zgodnie z zaleceniami opisanymi poniżej.

 2. ZOK można zdobywać: w stopniach brązowym, srebrnym, złotym – po ukończeniu 7. roku życia, w stopniu popularnym – niezależnie od wieku. ZOK popularną można zatem zdobywać np. podczas wyjazdów rodzinnych z dziećmi młodszymi aniżeli 7 lat.

 3. ZOK zdobywa się bez ograniczeń czasowych, podczas dowolnego rodzaju wycieczek indywidualnych lub zbiorowych, przy czym w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć maksymalnie dwa stopnie ZOK.

 4. Obiekty raz zaliczone podczas zdobywania kolejnych stopni ZOK nie mogą być zaliczane do zdobywania stopni wyższych.

 5. Dopuszcza się (a w przypadku ZOK w stopniu złotym – zaleca się) odwiedzanie obiektów spoza listy załączonej do regulaminu. Obiekty takie będą liczone po 1 pkt, przy czym warunkiem ich zaliczenia jest krótka charakterystyka obiektu (uzasadnienie wyboru) w prowadzonej przez zdobywającego kronice krajoznawczej. Komisja przewiduje możliwość dołączenia kolejnych nieuwzględnionych wcześniej obiektów i rozszerzenia listy atrakcji na podstawie rekomendacji turystów.

 6. Wszystkie miejsca można odwiedzać i dokumentować w dowolnej kolejności, ale przyznanie odznaki następuje po skompletowaniu punktów wg tabeli dla danego stopnia.

 7. Osoby posiadające Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) w stopniu srebrnym dla regionu Pomorza Zachodniego, decyzją Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK mogą otrzymać ZOK w stopniu popularnym bez konieczności ponownego odwiedzania wymaganych do tego stopnia obiektów. Konieczne jest przedstawienie listy obiektów przewidzianych dla stopnia popularnego.

 8. Osoby posiadające uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu na Pomorze Zachodnie, po weryfikacji wniosku i w wyniku indywidualnej decyzji OZ PTTK mogą uzyskać Honorową ZOK (dyplom), która odpowiada ZOK w stopniu złotym.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji ZOK jest prowadzona przez ubiegającego się o odznakę indywidualna kronika wycieczek krajoznawczych (w przypadku rodzin dopuszcza się prowadzenie wspólnej kroniki rodzinnej). Każda kronika powinna być prowadzona w sposób chronologiczny, zawierać dane osoby zdobywającej odznakę (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i wiek), daty odbywanych wycieczek, a także potwierdzenia zwiedzania poszczególnych miejsc i obiektów w regionie.

 2. Istnieje również wersja elektroniczna zdobywania potwierdzeń za pośrednictwem strony internetowej oddziału w zakładce: z życia oddziału/ regulaminy odznak/ Zachodniopomorska Odznaka Krajoznawcza. Tam też będzie prezentowany krótki opis atrakcji z dostępem przez stronę lub bezpośrednio za pomocą kodu QR. Dokumentacja elektroniczna może być prowadzona wyłącznie indywidualnie.

 3. Tradycyjnym potwierdzeniem odwiedzenia obiektu lub miejsca są: pieczątki (z danego obiektu lub w przypadku jej braku – z dowolnego miejsca danej miejscowości, np. urzędu w pobliżu obiektu), bilety wstępu, fotografie uwzględniające zarówno obiekt jak i osoby zdobywające odznakę lub poświadczenie odwiedzenia miejsca przez kadrę PTTK (instruktorów: krajoznawstwa, ochrony przyrody, przewodnictwa, fotografii krajoznawczej, opieki nad zabytkami, przewodnika turystycznego, przodownika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, znakarza), licencjonowanego przewodnika turystycznego, instruktora harcerstwa lub nauczyciela.

 4. W miejscu atrakcji należy odnaleźć informację zawierającą kod QR i pytanie dodatkowe. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi w kronice bądź elektronicznie warunkuje przyznanie maksymalnej liczby punktów dla obiektu.

 5. Wypełnioną kronikę należy przedstawić zespołowi weryfikacyjnemu w siedzibie Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie, ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin, osobiście lub drogą pocztową.

 6. ZOK przyznają uprawnione osoby weryfikujące ZOK. Do wykupienia przyznanej odznaki uprawnia legitymacja ZOK, wystawiana przez zespół weryfikujący odznakę przy OZ PTTK.

IV. Przepisy końcowe

 1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w dniu 16.11.2020 r. uchwałą nr 1/11/2020 i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Szczegółowe warunki zdobywania poszczególnych stopni ZOK

Pomorze Zachodnie – poziom podstawowy
Zachodniopomorska Odznaka Krajoznawcza (ZOK) – stopień popularny

Aby zdobyć pierwszy stopień ZOK (popularny), należy uzyskać 50 pkt., które wynikają z osobistego odwiedzenia podanych w wykazie miejsc, poznania ich historii i znaczenia dla rozwoju krajobrazu kulturowego i przyrodniczego Pomorza Zachodniego.

Przynajmniej 7 obiektów powinno należeć do grupy kluczowych dla regionu (lista A – Pomorze Zachodnie Niezbędnik), a co najmniej jeden do grupy obiektów (miejsc) przyrodniczych (lista C).

Pomorze Zachodnie dla początkujących
Zachodniopomorska Odznaka Krajoznawcza (ZOK) – stopień brązowy

Do zdobycia odznaki „Pomorze Zachodnie dla początkujących” (ZOK w stopniu brązowym) wymagane jest uzyskanie 100 pkt. (zgodnie z punktacją obiektów i miejsc załączonych w dodatkach), przy czym:

 1. nie zalicza się obiektów odwiedzonych i wliczonych do zdobycia poprzedniego stopnia odznaki (popularnej);

 2. przynajmniej 2 obiekty powinny pochodzić z listy tzw. obiektów kluczowych dla regionu (lista A – Pomorze Zachodnie Niezbędnik), wcześniej niezaliczonych do stopnia popularnego;

 3. przynajmniej 3 obiekty powinny wynikać z odwiedzenia miejsca cennego pod względem przyrodniczym (lista C – Pomorze Zachodnie Naturalnie);

 4. dopuszcza się odwiedzanie i poznawanie miejsc i obiektów krajoznawczych nieuwzględnionych na załączonych listach, jednak nie więcej aniżeli równowartość 5. punktów. Miejsca takie należy również krótko scharakteryzować i uzasadnić pod względem krajoznawczym swój wybór. Każdy dodatkowy obiekt, niefigurujący do listach, liczony jest jako 1 pkt.

Pomorze Zachodnie dla średnio zaawansowanych
Zachodniopomorska Odznaka Krajoznawcza (ZOK) – stopień srebrny

Do zdobycia odznaki „Pomorze Zachodnie dla średnio zaawansowanych” (ZOK w stopniu srebrnym) wymagane jest uzyskanie 150 pkt. (zgodnie z punktacją obiektów i miejsc załączonych w dodatkach), przy czym:

 1. nie zalicza się obiektów odwiedzonych i wliczonych do zdobycia poprzednich stopni odznaki (popularnej i brązowej);

 2. przynajmniej 3 obiekty powinno pochodzić z listy tzw. obiektów kluczowych dla regionu (lista A – Pomorze Zachodnie Niezbędnik), wcześniej niezaliczonych do stopni popularnego i brązowego;

 3. przynajmniej 5 obiektów powinno pochodzić z listy cennych pod względem przyrodniczym (lista C – Pomorze Zachodnie Naturalnie);

 4. należy wziąć udział w co najmniej 2. wydarzeniach turystyczno-kulturowych (festiwali, dni, rekonstrukcji itp.) organizowanych na Pomorzu Zachodnim (lista D – Pomorze Zachodnie Aktywnie);

 5. dopuszcza się odwiedzanie i poznawanie miejsc i obiektów krajoznawczych nieuwzględnionych na załączonych listach, jednak nie więcej aniżeli równowartość 5. punktów. Miejsca takie należy również krótko scharakteryzować i uzasadnić pod względem krajoznawczym swój wybór. Każdy dodatkowy obiekt, niefigurujący do listach, liczony jest jako 1 pkt.

Pomorze Zachodnie dla zaawansowanych
Zachodniopomorska Odznaka Krajoznawcza (ZOK) – stopień złoty

Do zdobycia odznaki „Pomorze Zachodnie dla zaawansowanych” (ZOK w stopniu złotym) wymagane jest uzyskanie 200 pkt. (zgodnie z punktacją obiektów i miejsc załączonych w dodatkach), przy czym:

 1. nie zalicza się obiektów odwiedzonych i wliczonych do zdobycia poprzednich stopni odznaki (popularnej, brązowej i srebrnej);

 2. należy odwiedzić pozostałe obiekty z listy tzw. obiektów kluczowych dla regionu (lista A – Pomorze Zachodnie Niezbędnik), wcześniej niezaliczone do stopni popularnego, brązowego ani srebrnego;

 3. należy odwiedzić co najmniej 10 miejsc cennych pod względem przyrodniczym (lista C – Pomorze Zachodnie Naturalnie);

 4. należy uczestniczyć w co najmniej 5. wydarzeniach turystyczno-kulturowych (festiwalach, świętach, rekonstrukcjach itp.) organizowanych na Pomorzu Zachodnim (lista D – Pomorze Zachodnie Aktywnie);

 5. zaleca się odwiedzanie i poznawanie miejsc i obiektów krajoznawczych nieuwzględnionych na załączonych listach, jednak nie więcej aniżeli do równowartości 10. punktów. Miejsca takie należy również krótko scharakteryzować i uzasadnić pod względem krajoznawczym swój wybór. Każdy dodatkowy obiekt, niefigurujący do listach, liczony jest jako 1 pkt;

 6. zaleca się własne opracowanie jednego z odwiedzonych przez siebie kulturowych szlaków tematycznych Pomorza Zachodniego (krótka informacja, w jakiej kolejności zwiedzało się obiekty na szlaku, jakie wartości edukacyjne pozostawił szlak w pamięci, największe fascynacje i rozczarowania) – opracowanie tekstowe wraz ze zdjęciami, rysunkami itp.

Stopień ZOK

Lista A

Lista B

Lista C

Lista D

Inne

Opracowanie

Punkty

Popularny

7

1

50

Brązowy

2

3

5

100

Srebrny

3

5

2

5

150

Złoty

3

10

5

10

1

200

Wykaz obiektów, miejsc i wydarzeń zaliczanych do punktacji Zachodniopomorskiej Odznaki Krajoznawczej

Lista A Pomorze Zachodnie, Niezbędnik – 5 pkt. / obiekt

 1. Szczecin – Zamek Książąt Pomorskich

 2. Szczecin – Muzeum Narodowe w Szczecinie (jeden wybrany oddział)

 3. Szczecin – Cmentarz Centralny

 4. Stargard – kolegiata NMP Królowej Świata

 5. Kamień Pomorski – konkatedra św. Jana Chrzciciela wraz z osiedlem katedralnym

 6. Kołbacz – zespół pocysterski

 7. Kołobrzeg – bazylika konkatedralna Wniebowzięcia NMP

 8. Kołobrzeg – Muzeum Oręża Polskiego

 9. Darłowo – Zamek Książąt Pomorskich

 10. Trzęsacz – ruiny kościoła na klifowym wybrzeżu

 11. Świnoujście – dzielnica uzdrowiskowa

 12. Wolin – Centrum Słowian i Wikingów

 13. Region Pamięci Narodowej – Cedynia / Siekierki / Gozdowice / Czelin

 14. Woliński Park Narodowy – Muzeum Przyrodnicze w Międzyzdrojach

 15. Drawieński Park Narodowy – jedna ze ścieżek dydaktycznych DPN

Lista B Pomorze Zachodnie, Co warto zobaczyć? – 2 pkt. / obiekt

powiat białogardzki

 1. Białogard – gotycki kościół Narodzenia NMP

 2. Domacyno – figura NMP z Filipin

 3. Karlino – gotycki kościół św. Michała Archanioła

 4. Tychowo – głaz „Trygław”

powiat choszczeński

 1. Barnimie – kamienny kościół z renesansowym ołtarzem

 2. Bierzwnik – dawne opactwo cysterskie

 3. Choszczno – kościół Narodzenia NMP, fragmenty murów obronnych

 4. Dominikowo – kamienny kościół wczesnogotycki

 5. Drawno – kościół gotycki i studzienki artezyjskie

 6. Recz – założenie średniowieczne miasta wraz z gotyckim kościołem oraz murami, bramami i basztami

powiat drawski

 1. Bolegorzyn – Muzeum PRL

 2. Czaplinek – Sławogród

 3. Czaplinek – kościół św. Trójcy

 4. Drawsko Pomorskie – średniowieczny bestiariusz na portalu kościoła

 5. Siemczyno – założenie parkowo-pałacowe

 6. Stare Drawsko – ruiny zamku Drabim

powiat goleniowski

 1. Dzisna – ryglowy kościół z XVII-wieczną polichromią

 2. Goleniów – dawne miasto hanzeatyckie (kościół farny, mury obronne, Brama Wolińska, spichlerz)

 3. Maszewo – założenie miejskie

powiat gryficki

 1. Cerkwica – studzienka św. Ottona

 2. Gryfice – zespół średniowiecznych obwarowań miejskich i kościół Wniebowzięcia NMP

 3. Gryfice – wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej

 4. Niechorze – latarnia morska

 5. Niechorze – Park Miniatur Latarni Morskich

 6. Płoty – stary i nowy zamek

 7. Rybokarty – pałac Ptaszynka

 8. Trzebiatów – kościół farny pw. Macierzyństwa NMP

 9. Trzebiatów – zespół starego miasta z murami obronnymi, Basztą Kaszaną, kaplicą Świętego Ducha

 10. Trzęsacz – Muzeum 15 Południka

 11. Trzygłów – pałac

powiat gryfiński

 1. Banie – kaplica św. Jerzego i założenie średniowiecznego miasta

 2. Baniewice – winnica Turnau

 3. Cedynia – założenie dawnego klasztoru cysterek

 4. Chojna – kościół Mariacki

 5. Chojna – zespół obwarowań miejskich z bramami i basztami

 6. Czachów – średniowieczny kościół z tajemniczą polichromią wewnątrz

 7. Gryfino – założenie miejskie wraz z mostem nad Regalicą

 8. Mieszkowice – średniowieczne założenie miejskie (mury obronne, kościół, ratusz)

 9. Moryń – średniowieczne mury obronne

 10. Moryń – Geopark wraz z lapidarium

 11. Moryń – kościół Świętego Ducha

 12. Rurka – kaplica templariuszy i joannitów

 13. Swobnica – zamek joannitów

 14. Trzcińsko-Zdrój – zabudowa średniowiecznego miasta (ratusz, kościół, mury obronne)

 15. Wełtyń – średniowieczny kościół MB Różańcowej wraz z polichromią

 16. Zatoń Dolna – Dolina Miłości

powiat kamieński

 1. Dziwnów – Park Miniatur i Kolejek

 2. Golczewo – wieża zamku biskupów kamieńskich

 3. Jarszewo – gotycki kościół z unikatową polichromią stropu

 4. Kamień Pomorski – Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

 5. Kamień Pomorski – Muzeum Kamieni

 6. Lubin – grodzisko

 7. Międzyzdroje – Aleja Gwiazd

 8. Międzyzdroje – Bałtycki Park Miniatur

 9. Międzyzdroje – Oceanarium

 10. Wolin – Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego

 11. Zalesie – bunkier-muzeum Stanowisko V-3

powiat kołobrzeski

 1. Budzistowo – kościół św. Jana Chrzciciela

 2. Kołobrzeg – park zdrojowy

 3. Kołobrzeg – latarnia morska oraz promenada z molo i Pomnikiem Zaślubin z Morzem

 4. Ustronie Morskie – Dom Chleba

powiat grodzki Koszalin

 1. Koszalin – katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

 2. Koszalin – Muzeum Regionalne wraz z Chatą Jamneńską

 3. Koszalin – Domek Kata

 4. Koszalin – kaplica św. Gertrudy

 5. Koszalin – Góra Chełmska

powiat koszaliński

 1. Dobrzyca – Ogrody Hortulus

 2. Grzybnica – kamienne kręgi Gotów

 3. Iwięcino – kościół „końca świata”

 4. Karnieszewice – arboretum

 5. Krąg – zamek Podewilsów wraz z rodową kaplicą grobową

 6. Osieki – średniowieczny kościół

 7. Polanów – Święta Góra Polanowska

 8. Strzekęcino – Bursztynowy Pałac

 9. Sierakowo Sławieńskie – Wioska Hobbistów

 10. Żydowo – elektrownia szczytowo-pompowa

powiat łobeski

 1. Bełczna – Dworek Tradycja

 2. Dobra – kościół św. Klary i ruiny zamku Dewitzów

 3. Łobez – Wzgórze Rolanda

 4. Resko – sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej

 5. Strzmiele – miejsce urodzenia Sydonii von Borcke

 6. Starogard Łobeski – ryglowy kościół rodowy i ruiny pałacu rodziny von Borcke

 7. Wysiedle – renesansowy kościół rodu von Borcke

powiat myśliborski

 1. Barlinek – promenada nad jeziorem

 2. Barlinek – Młyn Papiernia

 3. Chwarszczany – kaplica templariuszy

 4. Dziedzice – założenie historyczne wsi

 5. Myślibórz – kościół farny św. Jana Chrzciciela

 6. Myślibórz – zabudowa d. klasztoru dominikanów oraz mury miejskie z bramami i basztami

 7. Pszczelnik – pomnik lotników litewskich wraz z chatą żmudzką

powiat policki

 1. Nowe Warpno – zabudowa miejska

 2. Police – ruiny fabryki benzyny syntetycznej

powiat pyrzycki

 1. Brzesko – kościół-sanktuarium pw. Narodzenia NMP

 2. Lipiany – gotycki kościół oraz układ fortyfikacji miejskich

 3. Przelewice – pałac i założenie ogrodu dendrologicznego

 4. Pyrzyce – mury miejskie z bramami i basztami

 5. Pyrzyce – studzienka św. Ottona

 6. Wierzbno – kościół z polichromowanym stropem

powiat sławieński

 1. Bukowo Morskie – gotycki kościół na Szlaku Cysterskim

 2. Darłowo – kościół MB Częstochowskiej z kaplicą królewską Eryka Pomorskiego

 3. Darłowo – kościół św. Gertrudy

 4. Darłówko – rozsuwany most nad Wieprzą

 5. Darłówko – latarnia morska

 6. Gąski – latarnia morska

 7. Krupy – Leonarda

 8. Sławno – zespół średniowiecznych obwarowań miejskich

powiat stargardzki

 1. Grzędzice k. Stargardu – gotycki kościół ze średniowieczną polichromią

 2. Marianowo – d. zespół klasztorny cysterek

 3. Morzyczyn – promenada nad jeziorem Miedwie

 4. Pęzino – zamek

 5. Sowno – epitafium błazna Mikołaja w kościele św. Marii Magdaleny

 6. Stargard – cmentarz wojenny

 7. Stargard – zespół średniowiecznych murów obronnych wraz z bramami i basztami

 8. Stargard – Muzeum Archeologiczno-Historyczne

powiat grodzki Szczecin

 1. Szczecin – Wały Chrobrego

 2. Szczecin – bazylika archikatedralna św. Jakuba

 3. Szczecin – Muzeum Narodowe (pozostałe oddziały)

 4. Szczecin – kościół św. Jana Ewangelisty

 5. Szczecin – kościół św. Piotra i Pawła

 6. Szczecin – modernistyczny kościół Świętej Rodziny

 7. Szczecin – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

 8. Szczecin – Jasne Błonia wraz z parkiem Kasprowicza

 9. Szczecin – Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”

 10. Szczecin – Park Leśny Zdroje

powiat szczecinecki

 1. Biały Bór – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy

 2. Borne Sulinowo – założenie miasta wraz z dawnymi willami oficerskimi oraz cmentarzem wojskowym

 3. Szczecinek – Zamek Książąt Pomorskich

 4. Szczecinek – promenada nad jeziorem Trzesiecko

 5. Śmiadowo – grupa warowna „Śmiadowska Góra”

powiat świdwiński

 1. Połczyn-Zdrój – park zdrojowy

 2. Świdwin – zamek nad Regą

powiat grodzki Świnoujście

 1. Świnoujście – fortyfikacje nadmorskie (Fort Anioła, Fort Gerharda, Fort Zachodni)

 2. Świnoujście – latarnia morska

 3. Świnoujście – wyspa Karsibór

powiat wałecki

 1. Łowicz Wałecki – Siedem Ogrodów – Zagroda Edukacyjna

 2. Strzaliny – Skansen Forteczny Galgenberg

 3. Tuczno – zamek Wedlów-Tuczyńskich

 4. Wałcz – grupa warowna „Cegielnia”

 5. Wałcz – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich i most wiszący nad jeziorem Raduń

Lista C Pomorze Zachodnie, Naturalnie – 2 pkt. / obiekt

 1. Woliński Park Narodowy

  • Kawcza Góra

  • Wzgórze Zielonka

  • Jezioro Turkusowe

  • Zagroda pokazowa żubrów

  • Wzgórze Gosań

 2. Drawieński Park Narodowy

  • Dowolna znakowana ścieżka edukacyjna DPN

  • Kraina Żywej Wody – wystawa przyrodnicza w Drawnie

  • Elektrownia Kamienna w Głusku

  • Cmentarz w Moczelach

  • Osada Ostrowite i Węgornia

  • Uroczysko Głodne Jeziorka

  • Wydrzy Głaz lub Diabelski Głaz w Grabowym Jarze

Parki krajobrazowe – po 5 pkt.

Do zaliczenia parku krajobrazowego jako odwiedzonego miejsca należy udowodnić obecność przy min. trzech obiektach przyrodniczych (np. pomniku przyrody, rezerwacie, innej formie ochrony przyrody) lub innych charakterystycznych dla parku miejscach kulturowo-historycznych (nieuwzględnionych w spisie listy A i B).

 1. Cedyński Park Krajobrazowy

 2. Iński Park Krajobrazowy

 3. Drawski Park Krajobrazowy

 4. Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa

 5. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry

 6. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

Inne:

 1. Nowe Czarnowo – pomnik przyrody „Krzywy Las” (powiat gryfiński)

 2. Chojna – platan Olbrzym (powiat gryfiński)

 3. Glinna – arboretum (powiat gryfiński)

 4. Kobylanka – lipa „Wieniec Zgody” (powiat stargardzki)

 5. Kliniska Wielkie – Centrum Edukacji Leśnej i lipa „Anna” (powiat goleniowski)

 6. Chrząszczewska Wyspa – głaz narzutowy „Królewski Głaz” (powiat kamieński)

 7. Kołobrzeg – Las Kołobrzeski (powiat kołobrzeski)

 8. Borne Sulinowo – Wrzosowiska Kłomińskie (powiat szczecinecki)

 9. Dolina Radwi (powiat koszaliński)

 10. Cisy Rokickie (powiat goleniowski)

 11. Rezerwat Czarnocin (powiat goleniowski)

 12. Rezerwat Świdwie (powiat policki)

 13. Rezerwat Ozy Kiczarowskie (powiat stargardzki)

 14. Rezerwat Karsiborskie Paprocie (powiat grodzki Świnoujście)

 15. Aleja bukowa na trasie Jacinki-Nacław (powiat koszaliński)

Lista D Pomorze Zachodnie, Aktywnie – 2 pkt. / wydarzenie

Wydarzenia wliczane do ZOK

Uczestnictwo w wydarzeniu udokumentowane zdjęciami wykonanymi podczas jego trwania, z uwzględnieniem osób ubiegających się o odznakę.

 1. Festiwal Słowian i Wikingów / Wolin

 2. Jarmark Jakubowy / Szczecin

 3. Trzebiatowskie Święto Kaszy / Trzebiatów

 4. Festiwal nad Jeziorem Ogórkowym / Kalisz Pomorski

 5. Święto Jabłka / Drawno-DPN

 6. Pogrzeb Maryi / Brzesko

 7. Bitwa o krowę / Świdwin-Białogard

 8. Zjazd Pojazdów Militarnych / Borne Sulinowo

 9. Dni Henrykowskie / Siemczyno

 10. Jarmark Cysterski / Bierzwnik

 11. Spotkania z historią / Banie

 12. Piknik nad Odrą / Szczecin

 13. Szczecińskie Spacery Miejskie / Szczecin

 14. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej / Kamień Pomorski

 15. Międzynarodowy Festiwal Organowy / Szczecin

 16. Festiwal Gwiazd / Międzyzdroje

 17. Festiwal Piosenki Morskiej WIATRAK / Świnoujście

 18. Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij / Gryfino

 19. Festiwal Podróżniczy WłóczyKijki / Barlinek

 20. Dowolny spływ kajakowy po jednej z rzek Pomorza Zachodniego


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zachodniopomorski PTTK
ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin
tel. (91) 579-66-45
mobile: (+48) 665 810 896
http://www.szczecin.pttk.pl
e-mail: rpk@szczecin.pttk.pl