Odznaka    Odznaka§ I

Postanowienia ogólne

 1. W roku jubileuszowym 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, została ustanowiona przez Oddział PTTK przy współpracy z Gminą Żarnów Turystyczno-Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów.

 2. Celem wprowadzenia odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych gminy Żarnów i imprez turystycznych organizowanych przez O/PTTK w Żarnowie.

 3. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.

§ II

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 7. roku życia poprzez uczestnictwo w imprezach turystyczno-krajoznawczych (zbiorowych lub indywidualnych). Dzieci i młodzież szkolna zdobywają odznakę pod opieką dorosłych.

 2. W ciągu danego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 3. Potwierdzenia zwiedzanych obiektów i imprez można zbierać w książeczce odznaki lub w samodzielnie wykonanej kronice z opisami, datą, fotografiami itp.

 4. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych obiektów, fotografie na tle obiektów lub pieczątki i podpisy organizatorów wycieczki czy innej imprezy turystycznej odbywającej się na terenie gminy.

 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

 6. Przy zdobywaniu odznak zaleca się udział w przynajmniej jednym wydarzeniu o charakterze kulturalno-oświatowym np. Dniach Żarnowa, obchodach rocznic historycznych, konferencji popularnonaukowej itp.

 7. Warunkiem zdobycia Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów jest:

  1. w stopniu srebrnym:

   • zaliczenie przynajmniej 7. obiektów wybranych z listy stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu odznaki,

   • udział w jednym rajdzie organizowanym przez O/PTTK w Żarnowie;

  2. w stopniu złotym:

   • udział w kolejnych trzech rajdach (wycieczkach / rajdach pieszych), przy czym jeden z nich powinien przebiegać częścią „Piekielnego Szlaku” w granicach gminy Żarnów / lub udział w 2 rajdach i 1 spływie kajakowym Czarną Maleniecką – organizowanym przez O/PTTK w Żarnowie,

   • zwiedzenie pozostałych obiektów z listy w załączniku.

§ III

Weryfikacja

 1. Odznaki weryfikuje zespół instruktorów krajoznawstwa O/PTTK w Żarnowie.

 2. Podstawą do weryfikacji jest książeczka odznaki lub kronika z zawartymi zgodnie z regulaminem poświadczeniami. Dokumentację należy przedłożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Oddział PTTK w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów.

 3. W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem na list polecony.

§ IV

Postanowienia końcowe

 1. Załącznik z listą obiektów stanowi integralną cześć regulaminu.

 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do O/PTTK w Żarnowie.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

§ V

Informacje końcowe

 1. Zasady regulaminu opracowali:

  • Włodzimierz Szafiński – prezes ZO PTTK w Żarnowie,

  • Krzysztof Nawrocki – wójt gminy Żarnów.

 2. Regulamin został zatwierdzony przez ZO PTTK i wójta Gminy w Żarnowie.

 3. Odznaki oraz Książeczki Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Gminy Żarnów.

Załącznik
do Regulaminu Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów

Lista obiektów w gminie Żarnów

Żarnów:

Skórkowice:

Klew:

Pozostałe:*Obiekty uszeregowano według ich liczby i lokalizacji.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Żarnowie
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (44) 757-72-89
mobile: (+48) 602 537 092
http://www.pttkzarnow.pl
e-mail: pttkzarnow@wp.pl