Odznaka   Odznaka§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Regionalna Odznaka Turystyczna o nazwie „Znam Sudety Wałbrzyskie”, zwana dalej Odznaką, ustanowiona została przez Oddział Wrocławski PTTK we Wrocławiu.

 2. Zdobywanie Odznaki ma na celu propagowanie turystki górskiej i krajoznawstwa w Sudetach Środkowych (makroregion nr 332.4-5), w szczególności poznanie wybranych części Gór Wałbrzyskich (mezoregion nr 332.42) i Gór Kamiennych (mezoregion nr 332.43), położonych w powiecie wałbrzyskim w obrębie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich wraz z jego otuliną, tj. Gór Czarnych, Rybnickiego Grzbietu, Pasma Lesistej, Masywu Dzikowca oraz Gór Suchych, w tym Masywu Stożka.

 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Wrocławski Klub Piechurów „Perpedes” Oddziału Wrocławskiego PTTK.

 4. Odznaka jest dwustopniowa, tj. posiada stopień pierwszy (srebrna) oraz stopień drugi (złota), a jej zdobywanie wymaga spełnienia warunków, które zostały określone w paragrafie drugim (§ 2) niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 18. roku życia; osoby niepełnoletnie w wieku od 8. do 18. roku życia mogą zdobywać Odznakę wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność, w trakcie pieszych wędrówek górskich, z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po terenie górskim i obszarach leśnych.

 3. Piesze wędrówki należy odbyć po znakowanych szlakach turystycznych oraz duktach i ścieżkach nieznakowanych – propozycje wskazówek dojść do poszczególnych szczytów objętych Odznaką zostały zamieszczone w Wykazie szczytów do zdobycia.

 4. Odznakę w stopniu pierwszym (srebrną) i drugim (złotą) przyznaje się po zdobyciu odpowiednio 25. i kolejnych 37. szczytów pasm i masywów górskich wymienionych w Wykazie szczytów do zdobycia.

 5. Kolejność zdobywania poszczególnych szczytów jest dowolna, oba stopnie Odznaki można zdobywać w tym samym roku.

 6. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 7. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak turystki górskiej kwalifikowanej i niekwalifikowanej na terenie Sudetów polskich lub czeskich.

§ 3.

Weryfikacja zdobycia Odznaki

 1. Podstawą do zweryfikowania zdobycia poszczególnych szczytów i przyznania Odznaki w stopniu pierwszym i drugim jest wypełniona książeczka weryfikacyjna. We wspomnianej książeczce należy podać dane zdobywcy (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania) oraz informacje o zdobywanych szczytach, w tym daty odbytych wycieczek, przebieg ich tras oraz potwierdzenia terenowe.

 2. Potwierdzeniem terenowym zdobycia każdego ze szczytów objętych Odznaką jest zdjęcie zdobywcy na tle tabliczki szczytowej (jeżeli jest dostępna) lub na tle charakterystycznego miejsca danego szczytu, bądź też poświadczenie osoby do tego uprawnionej, tj. sudeckiego przodownika turystyki górskiej lub przewodnika sudeckiego.

 3. Przodownicy i przewodnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

 4. Uznawane jest zdobycie szczytów objętych Odznaką, które zostało zweryfikowane przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu.

 5. Prawidłowo wypełnioną książeczkę weryfikacyjną z potwierdzeniami terenowymi zdobycia poszczególnych szczytów lub stosownymi poświadczeniami osób do tego uprawnionych należy złożyć do weryfikacji w Oddziale Wrocławskim PTTK lub wysłać na adres jego siedziby, tj. Oddział Wrocławski PTTK, ul. Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław.

 6. Odznakę przyznaje Oddział Wrocławski PTTK.

 7. Przyznanie Odznaki w stopniu pierwszym (srebrnej) i drugim (złotej) uprawnia do jej wykupienia w Oddziale Wrocławskim PTTK oraz noszenia.

 8. Zdobywca Odznaki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które są wymagane przy jej zweryfikowaniu oraz na potrzeby prowadzenia rejestru jej zdobywców (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych).

§ 4.

Przepisy końcowe

 1. Wrocławski Klub Piechurów „Perpedes” Oddziału Wrocławskiego PTTK prowadzi rejestr zdobywców Odznaki.

 2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Wrocławskiemu Klubowi Piechurów „Perpedes” Oddziału Wrocławskiego PTTK.

 3. Niniejszy Regulamin został ustanowiony uchwałą Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK o numerze 3/9/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Wykaz szczytów do zdobycia dwustopniowej Odznaki Turystycznej „Znam Sudety Wałbrzyskie” wraz z podanymi wskazówkami dojścia do nich oraz orientacyjnymi współrzędnymi geodezyjnymi tychże szczytów.

Opracowanie regulaminu: Paweł Pohl.

Projekt odznaki: Agnieszka Tomaszewska.

Wykaz szczytów do zdobycia dwustopniowej
Odznaki Turystycznej „Znam Sudety Wałbrzyskie”
ustanowionej przez Oddział Wrocławski PTTK

Odznaka w stopniu pierwszym (srebrna) – na leży zdobyć 25 szczytów z poniższej listy.

Odznaka w stopniu drugim (złota) – należy zdobyć pozostałe 37 szczytów z tejże listy.

Góry Wałbrzyskie (mezoregion nr 332.42) – Góry Czarne i Rybnicki Grzbiet (15 szczytów)

Lp.

Nazwa szczytua)

Wysokość
(m n.p.m.)b)

Propozycja dotarcia do szczytu

Orientacyjne położenie szczytu
(stopnie, minuty, sekundy)c)

1.

Borowad)

853

Na szlaku czarnym z Przełęczy Koziej do Glinika

N: 50°43'22.5", E: 16°18'16.2"

2.

Sucha

776

Od szlaku żółtego z Glinicy do Przełęczy pod Borową

N: 50°43'33.7", E: 16°18'40.6"

3.

Wołowiec

776

Na szlaku niebieskim z Szybkiej do Przełęczy Koziej

N: 50°44'02.3", E: 16°18'23.0"

4.

Kozioł

773

Na szlaku niebieskim z Szybkiej do Przełęczy Koziej

N: 50°43'53.5", E: 16°18'13.1"

5.

Jałowiec

751

Na szlaku niebieskim od Przełęczy pod Wawrzyniakiem do Glinicy

N: 50°42'33.7", E: 16°19'28.4"

6.

Jałowiec Mały

742

Na szlaku zielonym z Jałowca do Pokrzywianki

N: 50°42'37.9", E: 16°18'30.5"

7.

Jedlinie

735

Na szlaku niebieskim z Jałowca do Przełęczy pod Wawrzyniakiem

N: 50°42'27.6", E: 16°19'43.8"

8.

Mały Wołowiec

719

Na szlaku niebieskim z Szybkiej do Przełęczy Koziej

N: 50°44'13.0", E: 16°18'22.6"

9.

Dłużyna

688

Na szlaku niebieskim z Szybkiej do Przełęczy Koziej

N: 50°44'29.9", E: 16°18'30.8"

10.

Kątna

675

Od szlaku żółtego z Glinicy do Przełęczy pod Borową

N: 50°43'17.2", E: 16°19'06.4"

11.

Małosz

671

Od szlaku niebieskiego z Jałowca do Glinicy

N: 50°42'55.7", E: 16°19'43.0"

12.

Wawrzyniak

670

Od szlaku niebieskiego z Jałowca do Przełęczy pod Wawrzyniakiem

N: 50°42'31.2", E: 16°20'18.2"

13.

Okrągła

661

Od szlaku czerwonego z Szybkiej do Rusinowej

N: 50°44'46.0", E: 16°19'16.8"

14.

Zamkowa Góra

618

Na szlaku żółtym z Podgórza do Przełęczy Koziej

N: 50°44'05.8", E: 16°17'34.9"

15.

Sajdak

586

Od szlaku czerwonego na Przełęczy pod Wawrzyniakiem

N: 50°42'07.4", E: 16°21'00.6"

a) Nazwa według danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).
b) Wysokość podana na podstawie danych Numerycznego Modelu Terenu (NMT) udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).
c) Szerokość i długość geodezyjna na podstawie danych udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).
d) Najwyższy szczyt mezoregionu Góry Wałbrzyskie, w tym mikroregionu Góry Czarne.

Góry Kamienne (mezoregion nr 332.43) – Pasmo Lesistej i Masyw Dzikowca (11 szczytów)

Lp.

Nazwa szczytua)

Wysokość
(m n.p.m.)b)

Propozycja dotarcia do szczytu

Orientacyjne położenie szczytu
(stopnie, minuty, sekundy)c)

16.

Lesista Wielka

857

Przy szlaku żółtym z Mieroszowa do Unisławia Śląskiego

N: 50°42'08.4", E: 16°11'29.1"

17.

Dzikowiec

836

Na szlaku niebieskim z Polanki do Kuźnic Świdnickich

N: 50°43'26.4", E: 16°12'20.7"

18.

Stachoń

806

Na szlaku niebieskim z Lesistej Wielkiej na Dzikowiec

N: 50°42'41.2", E: 16°11'27.9"

19.

Wysoka

806

Od szlaku niebieskiego z Lesistej Wielkiej na Dzikowiec

N: 50°43'09.0", E: 16°11'08.8"

20.

Sokółka

800

Na szlaku niebieskim z Lesistej Wielkiej na Dzikowiec

N: 50°43'12.4", E: 16°12'06.8"

21.

Lesista Mała

790

Na szlaku żółtym z Unisławia Śląskiego na Lesistą Wielką

N: 50°42'11.1", E: 16°12'07.6"

22.

Sucha Góra

777

Od szlaku czerwonego z Grzęd Górnych na Lesistą Wielką

N: 50°42'26.9", E: 16°10'28.6"

23.

Brzozówka

764

Od szlaku niebieskiego z Polanki na Dzikowiec

N: 50°42'59.9", E: 16°12'23.2"

24.

Dzikowiec Mały

696

Od szlaku zielonego z Boguszowa na Dzikowiec

N: 50°44'04.2", E: 16°11'07.1"

25.

Stachonik

695

Od szlaku zielonego z Unisławia Śląskiego do Polanki

N: 50°42'48.8", E: 16°11'49.9"

26.

Stróżysko

654

Od szlaku czerwonego z Lesistej Wielkiej do Ługowiny

N: 50°41'31.1", E: 16°12'24.3"

a) Nazwa według danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).
b) Wysokość podana na podstawie danych Numerycznego Modelu Terenu (NMT) udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).
c) Szerokość i długość geodezyjna na podstawie danych udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).

Góry Kamienne (mezoregion nr 332.43) – Góry Suche, w tym Masyw Stożka (36 szczytów)

Lp.

Nazwa szczytua)

Wysokość
(m n.p.m.)b)

Propozycja dotarcia do szczytu

Orientacyjne położenie szczytu
(stopnie, minuty, sekundy)c)

27.

Waligórad)

934

Na szlaku żółtym z Przełęczy Trzech Dolin do Rozdroża pod Krzywuchą

N: 50°40'51.0", E: 16°16'41.2"

28.

Suchawa

928

Na szlaku niebieskim z Przełęczy Trzech Dolin do Sokołowska

N: 50°40'50.0", E: 16°15'56.2"

29.

Kostrzyna

905

Na szlaku niebieskim z Przełęczy Trzech Dolin do Sokołowska

N: 50°40'47.4", E: 16°15'37.0"

30.

Włostowa

903

Na szlaku niebieskim z Przełęczy Trzech Dolin do Sokołowska

N: 50°40'45.O", E: 16°15'20.4"

31.

Jeleniec

902

Na szlaku niebieskim z Przełęczy pod Jeleńcem do Rybnicy Małej

N: 50°41'25.6", E: 16°18'41.3"

32.

Bukowiec

895

Na szlaku czerwonym z Przełęczy Trzech Dolin do Sokołowska

N: 50°41'39.0", E: 16°15'30.9"

33.

Turzyna

892

Na szlaku niebieskim z Przełęczy pod Turzyną do Rybnicy Małej

N: 50°41'24.6", E: 16°17'47.1"

34.

Szpiczak / Ruprechtický Špičáke),f)

880

Od szlaku zielonego (granicznego)

N: 50°39'39.1", E: 16°16'52.8"

35.

Klin

868

Od szlaku niebieskiego z Przełęczy pod Turzyną do Przełęczy Trzech Dolin

N: 50°41'29.7", E: 16°17'04.8"

36.

Rogowiec

864

Na szlaku żółtym z Grzmiącej do Przełęczy pod Jeleńcem

N: 50°41'36.0", E: 16°18'53.6"

37.

Czarnek

862

Od szlaku czarnego z Przełęczy Trzech Dolin do granicy

N: 50°40'34.1", E: 16°15'48.7"

38.

Graniczna

845

Od szlaku czerwonego z Przełęczy Trzech Dolin na Bukowiec

N: 50°41'11.4", E: 16°16'14.5"

39.

Široký vrchf)

841

Od szlaku zielonego (granicznego)

N: 50°39'34.7", E: 16°17'38.6"

40.

Stożek Wielki

840

Na szlaku żółtym z Unisławia Śląskiego do Sokołowska

N: 50°42'08.7", E: 16°13'38.2"

41.

Gomólnik

825

Od szlaku żółtego z Przełęczy pod Jeleńcem do Przełęczy Trzech Dolin

N: 50°41'04.4", E: 16°17'38.3"

42.

Gomólnik Mały

808

Od szlaku żółtego z Grzmiącej do Przełęczy pod Jeleńcem

N: 50°41'12.6", E: 16°19'18.8"

43.

Kopica

803

Na szlaku zielonym (granicznym)

N: 50°40'05.7", E: 16°15'44.5"

44.

Kościelec

801

Od szlaku zielonego (granicznego)

N: 50°39'52.2", E: 16°18'43.4"

45.

Granicznik

798

Od szlaku zielonego (granicznego)

N: 50°40'08.2", E: 16°17'12.2"

46.

Garbatka

796

Na szlaku niebieskim z Sokołowska do Kowalowej

N: 50°40'34.6", E: 16°13'44.0"

47.

Kozina

794

Na szlaku zielonym (granicznym)

N: 50°40'10.1", E: 16°14'59.7"

48.

Warzecha

794

Od szlaku żółtego z Trzech Stróg do Przełęczy pod Szpiczakiem

N: 50°41'03.3", E: 16°18'37.7"

49.

Słodna

790

Na szlaku zielonym (granicznym)

N: 50°39'58.7", E: 16°19'12.6"

50.

Kozi Róg

783

Na szlaku zielonym (granicznym)

N: 50°40'12.3", E: 16°14'49.0"

51.

Średniak

782

Na szlaku zielonym (granicznym)

N: 50°40'18.0", E: 16°14'08.8"

52.

Płoniec / Javorový vrchf)

778

Od szlaku zielonego (granicznego)

N: 50°39'31.8", E: 16°18'18.4"

53.

Jeleniec Mały

772

Od szlaku żółtego z Grzmiącej do Przełęczy pod Jeleńcem

N: 50°41'44.6", E: 16°19'22.0"

54.

Pośrednia

768

Od szlaku zielonego (granicznego)

N: 50°40'28.2", E: 16°14'12.9"

55.

Raróg

760

Od szlaku zielonego (granicznego)

N: 50°39'47.8", E: 16°20'46.8"

56.

Ostoja

753

Od dawnego kamieniołomu w Głuszycy Górnej

N: 50°40'12.1", E: 16°20'32.9"

57.

Stożek Mały

750

Od szlaku żółtego z Sokołowska na Stożek Wielki

N: 50°41'37.9", E: 16°13'35.4"

58.

Góra Bukowa

735

Na szlaku zielonym (granicznym)

N: 50°39'27.O", E: 16°20'38.7"

59.

Kopiniec

709

Na szlaku zielonym (granicznym)

N: 50°39'08.5", E: 16°20'59.5"

60.

Stromag)

701

Od szlaku żółtego z Sokołowska na Stożek Wielki

N: 50°41'27.6", E: 16°13'16.7"

61.

Głazowisko

670

Od szlaku żółtego z Sokołowska na Stożek Wielki

N: 50°41'20.4", E: 16°13'03.7"

62.

Jatki

652

Na szlaku niebieskim z Sokołowska do Kowalowej

N: 50°40'29.8", E: 16°12'31.0"

a) Nazwa według danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).
b) Wysokość podana na podstawie danych Numerycznego Modelu Terenu (NMT) udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).
c) Szerokość i długość geodezyjna na podstawie danych udostępnionych przez Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.geoportal.gov.pl).
d) Najwyższy szczyt mezoregionu Góry Kamienne, w tym mikroregionu Góry Suche.
e) Najwyższy szczyt mezoregionu Broumovská vrchovina, w tym mikroregionu Meziměstská vrchovina, w tym submikroregionu Javoří hory.
f) Nazwa na podstawie danych udostępnionych przez Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (geoportal.cuzk.cz).
g) Ze względu na brak nazwy w PRNG przyjęto nazwę według mapy turystycznej „Góry Wałbrzyskie i Kamienne” w skali 1:35000, Wydawnictwo Kartograficzne Compass, Warszawa 2022, wydanie 2.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wrocławski Klub Piechurów „Perpedes”
im. dr. Bronisława Turonia
Oddział Wrocławski PTTK
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (71) 343-03-44, 344-53-49
fax. (71) 343-67-46
http://www.pttk.wroclaw.pl
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl