Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Znam Skierniewice i okolice” zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczo-przyrodniczych Skierniewic i okolic.

 3. Odznaka jest trzystopniowa:

  • stopień brązowy,

  • stopień srebrny,

  • stopień złoty.

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zdobycie odpowiedniej ilości punktów przyznawanych za zwiedzanie obiektów krajoznawczych i przyrodniczych oraz udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych i ekologicznych.

 5. Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 6 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 6. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 7. Odznakę można zdobywać na wycieczkach pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych, narciarskich i motorowych.

 8. Odznakę zdobywa się na terenie miasta Skierniewice, powiatu skierniewickiego oraz na terenie całego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

 9. Normy punktów do zdobywania odpowiednich stopni odznaki:

Stopień odznaki

Ilość punktów

Brązowy

50

Srebrny

100

Złoty

150

 1. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

 2. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami PTTK.

 4. Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie są zaliczane na wyższe stopnie.

 5. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę. Uzupełnieniem kroniki mogą być informacje umieszczone na dowolnym elektronicznym nośniku informacji.

 6. W kronice powinny znajdować się daty odbycia wycieczek, nazwa obiektu oraz potwierdzenia zwiedzania i odbycia wycieczki np. pieczątki, bilety wstępu, fotografie na tle obiektu lub potwierdzenia osób uprawnionych: przewodników, przodowników, instruktorów PTTK oraz organizatorów turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce, w przypadku udziału w imprezie turystyczno-krajoznawczej potwierdzenia może dokonać organizator imprezy.

 7. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału PTTK „Szaniec” w Skierniewicach lub przesłać na adres korespondencyjny – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 8. Po zweryfikowaniu książeczki-kroniki osoba zdobywająca odznakę otrzymuje legitymację posiadanej odznaki, która uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 9. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.

 10. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Turystyki Kwalifikowanej i Krajoznawstwa przy Oddziale PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.

 11. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 12. Projekt odznaki wykonał kol. Rafał Nowakowski.

 13. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki Kwalifikowanej i Krajoznawstwa przy Oddziale PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.

 14. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Szaniec” w Skierniewicach w dniu 11 czerwca 2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Punkty do zdobywania odznak przyznaje się w następujący sposób:

Rodzaj obiektu

Punkty

Muzeum, izba pamięci

10

Zabytki

5

Miejsca pamięci narodowej, pomniki, tablice pamiątkowe

3

Rezerwat, zespół przyrodniczo-krajobrazowy

5

Inne formy ochrony przyrody np. pomniki przyrody

3

Udział w imprezie turystyczno-krajoznawczej organizowanej przez PTTK

5

Zorganizowanie lub udział w różnych formach działalności popularyzatorskiej o tematyce związanej ze Skierniewicami i okolicą (wykład, prezentacja, pokaz, wystawa)

5/2Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29, pok. 311
96-100 Skierniewice
mobile: (+48) 604 211 762
http://www.szaniec.pttk.pl
e-mail: opttk_skierniewice@interia.pl