Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka ma na celu propagowanie wśród turystów zabytków architektury powiatu kołobrzeskiego, ich historii i teraźniejszości, Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego”.

 2. Odznaka jest czterostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, motorowych, autokarowych, itp.).

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 6. Zdobycie odznaki polega na zwiedzeniu podanej ilości miejscowości z pałacami lub dworami podanymi w załączniku.

Stopień odznaki

Ilość miejscowości
do zwiedzenia

Popularny

2 miejscowości

Brązowy

3 miejscowości

Srebrny

4 miejscowości

Złoty

6 miejscowości

 1. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Wojskowym PTTK w Kołobrzegu książeczki wycieczek lub prowadzonej kroniki zawierającej potwierdzenie zwiedzanych obiektów (pieczątki, fotografie na tle danego obiektu, rysunki, wykonany opis).

 2. Turysta po spełnieniu wymagań określonych niniejszym „Regulaminem” przesyła książeczkę wycieczek lub prowadzoną kronikę do weryfikacji na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg, który jest jedynym weryfikatorem i dystrybutorem tej odznaki.

 3. Odznakę weryfikuje, nadaje oraz ewidencjonuje Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.

 4. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna. Ubiegający się o odznakę ponosi koszty odznaki oraz koszty przesyłki.

 5. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wojskowy PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

 6. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Kołobrzegu.

 7. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.

 1. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego”.

 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Oddziałowi Wojskowemu PTTK w Kołobrzegu.

 3. Na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu nr 1/2018 z dnia 03.02.2018 r. powyższy Regulamin wchodzi w życie i z tym dniem rozpoczyna się zdobywanie odznaki.

Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
„Szlakiem Pałaców i Dworów Powiatu Kołobrzeskiego”

Wykaz miejscowości
do zwiedzenia z pałacami lub dworami:

GMINA DYGOWO:

Czernin – dwór eklektyczny z przełomu XIX/XX w.

Kłopotowo – pałac należący niegdyś do rodziny von Wedlów.

Pustary – zespół pałacowo-parkowy z przełomu XIX i XX wieku, składający się z dworu neoklasycystycznego i parku krajobrazowego z końca XIX w.

Skoczów – park dworski.

Włościbórz – dawny dwór, w którym obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej.

GMINA GOŚCINO:

Gościno Dwór – dwór z pocz. XIX w. z parkiem krajobrazowym i zabudowaniami folwarcznymi.

Lubkowice – bezstylowy dwór z 2. poł. XIX w.

Robuń – dwór neoklasyczny z przełomu XIX/XX w.

Ramlewo – neobarokowy pałac rodziny Romelo z 1894 r.

Pobłocie Małe – pałac i park z pocz. XIX w.

Pławęcino – bezstylowy, murowany dwór z 2. poł. XIX w.

Kamnica – pałac z 2. poł. XIX w.

Mołtowo – neoklasycystyczny pałac rodziny von Braunschweig z 2. poł. XIX w.

Myślino – neoklasycystyczny pałac z 2. poł. XIX w.

Wierzbka Dolna – dwór.

GMINA KOŁOBRZEG:

Budzistowo – eklektyczny pałac z lat 70. XIX w.; eklektyczny myśliwski dwór z końca XIX w. z parkiem naturalistycznym.

Kądzielno – dwór, obecnie dom mieszkalny, z 1907 r.

GMINA RYMAŃ:

Rymań – zespół pałacowo-parkowy z 2. poł. XVIII w.

Gorawino – zespół dworsko-pałacowy z przełomu XIX/XX w.

GMINA SIEMYŚL:

Siemyśl – dwór z 1863 r.

Trzynik – dwór z końca XIX w.

Wszemierzyce – dwór murowany z końca XIX w. (ośrodek rehabilitacyjny Monar „Marianówek”).

GMINA USTRONIE MORSKIE – bez pałaców i dworów.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46
78-100 Kołobrzeg
tel. (+48) 261 222 489
tel./fax (+48) 261 222 488
e-mail: majolkg@o2.pl