Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Legnicy wspólnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „Dolnośląski Szlak Ekomuzeów” zwaną dalej odznaką.

 2. Odznaka ma na celu popularyzację szczególnych walorów, jakie prezentują ekomuzea.

 3. Celem odznaki jest motywowanie dzieci, młodzieży (w szczególności grup szkolnych) i dorosłych do poznania całego Szlaku Ekomuzeów na Dolnym Śląsku.

 4. Odznaka ustanowiona jest w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. O odznakę ubiegać się może każdy, kto ukończył 6 lat i spełnił wymogi regulaminu.

 2. Odznaka „Dolnośląski Szlak Ekomuzeów” (w skrócie DSE) jest odznaką trzystopniową z następującymi kryteriami zdobywania określonymi w pkt. 4:

  1. brązowa za spełnienie kryteriów w ciągu jednego roku,

  2. srebrna za spełnienie kryteriów w ciągu dwóch lat,

  3. złota za spełnienie kryteriów w ciągu trzech lat.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest spełnienie określonych poniżej warunków.

Atrakcje ekomuzeum

Stopień odznaki DSE

Brązowy

Srebrny

Złoty

Imprezy, wydarzenia i wystawy

1

2

3

Lekcje i warsztaty

1

3

5

Zabytki kultury

1

3

5

Obiekty i obszary przyrodnicze

1

2

4

Spotkania z ekomuzealnikiem

1

3

5

Przejścia szlaków, tras i ścieżek
edukacyjnych lub tematycznych

5 km

8 km

10 km

 1. W tabeli znajdują się wartości minimalne dla zdobycia kolejnego stopnia odznaki.

 1. Dla zaliczenia odznaki DSE turysta musi odwiedzić wyżej wymieniony komplet atrakcji w przynajmniej 1. ekomuzeum – dla stopnia brązowego, 2. ekomuzeach – dla stopnia srebrnego i 4. ekomuzeach – dla stopnia złotego.

 2. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 3. Atrakcje jednego ekomuzeum nie mogą być zdobyte w ciągu 1. lub 2. dni. Minimalna ilość dni spędzonych w ekomuzeum wynosi 3.

 4. Przy zdobywaniu odznak stopnia srebrnego i złotego nie mogą być zaliczone obiekty, obszary i trasy wycieczkowe, które już raz stanowiły podstawę do przyznania odznaki.

 5. Dla zweryfikowania na wyższe stopnie odznaki należy przedłożyć Karty potwierdzeń poprzednich norm.

 6. Karty potwierdzeń winny być ostemplowane specjalnymi pieczęciami dostępnymi w ekomuzeach.

 7. Szczegółowa oferta ekomuzeów z wykazem atrakcji znajduje się na stronie: www.szlakekomuzeow.pl.

 8. Do odznaki będą punktowane tylko i wyłącznie ekomuzea DSE, tj.:

  1. Amazonka w Ostaszowie,

  2. Piernikowy Świat Wandzi w Przemkowie,

  3. Pasieka Maja w Krępie,

  4. Wrzosowa Chata w Borówkach,

  5. Wioska Sześciu Zbóż w Kraśniku Dolnym,

  6. Szlakiem Bitew Legnickich w Raczkowej,

  7. Osada Rybacka w Dziewinie,

  8. Ścieżka Pszczelarska w Godzięcinie,

  9. Tradycyjnego Rolnictwa w Zaborze Wielkim,

  10. Cysterskie w Lubiążu.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest Karta potwierdzeń prowadzona przez zdobywającego.

 2. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK w Legnicy, Rynek 27, 59-220 Legnica, tel./fax: (76) 856-51-63, e-mail: pcit-legnica@o2.pl.

 3. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział PTTK w Legnicy.

IV. Przepisy końcowe

 1. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Oddziałowi PTTK w Legnicy

 3. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane tylko i wyłącznie za zgodą partnerów porozumienia.

 4. Liczba porządkowa zapisów w regulaminie i wyciągu z regulaminu może się różnić.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.infolegnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl