OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyczna „Zdobywcy Skarbu Gryfitów”, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Województwo Zachodniopomorskie, a jej operatorem jest Oddział Zachodniopomorski PTTK. Jej celem jest popularyzacja i promocja miejsc związanych z dziedzictwem pomorskiej dynastii książęcej Gryfitów, położonych na Szlaku Gryfitów, na terenie czterech państw (Polski, Niemiec, Danii i Szwecji).

 2. Oddział Zachodniopomorski PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem i weryfikacją Odznaki za pośrednictwem powołanego w tym celu Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.

 3. Odznaka posiada cztery stopnie:

  1. popularny – odwiedzenie odpowiedniej liczby miejsc z załącznika 1, znajdujących się na terenie kraju zamieszkania osoby zdobywającej Odznakę (opis pkt. II. 7),

  2. brązowy (opis pkt. II. 8),

  3. srebrny (opis pkt. II. 9),

  4. złoty – (opis pkt. II. 10) obejmujący obiekty położone we wszystkich krajach Szlaku Gryfitów, wskazanych w pkt.1.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę zdobywa się w kolejności poszczególnych stopni. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest odwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów zgodnie z zaleceniami opisanymi poniżej.

 2. Odznakę zdobywa się bez ograniczeń czasowych, podczas dowolnego rodzaju wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 3. Obiekty raz zaliczone podczas zdobywania niższych stopni Odznaki nie mogą być zaliczane do zdobywania stopni wyższych.

 4. Wszystkie miejsca można odwiedzać i dokumentować w dowolnej kolejności, ale przyznanie odznaki następuje po skompletowaniu punktów wg tabeli dla danego stopnia (Tabela 2).

 5. Obiekty punktowane są według zasad określonych w poniższej tabeli:

Tabela 1

Obiekty

Liczba punktów

Obiekty z listy A

10

Obiekty z listy B

6

Obiekty z listy C

4

Skarb Gryfitów

2

Dowolny wizerunek gryfa w przestrzeni odwiedzanego miejsca

1

Inne obiekty nieuwzględnione w tabelach

1

 1. Listy obiektów: A, B i C a także lista Skarbów Gryfitów wymienione zostały w załącznikach 1 i 2. W wymienionych obiektach należy odnaleźć i udokumentować informacje związane z dynastią Gryfitów. Szczegółowa informacja historyczna dostępna jest pod adresem www.gryfici.wzp.pl. Za obiekty nieumieszczone w tabelach, a związane z dynastią Gryfitów (wpisane do paszportu na stronach 41-47) Zespół Weryfikacyjny może przyznać dodatkowe punkty. Ewentualne dodatkowe zdjęcia, służące identyfikacji należy przesłać emailem na adres rpk@szczecin.pttk.pl, podając nr paszportu lub nazwisko.

 2. Aby zdobyć stopień popularny Odznaki należy na terenie własnego kraju udokumentować pobyt w co najmniej 1 obiekcie z list A, B i C oraz co najmniej 1 Skarb Gryfitów (minimalna liczba punktów wynosi 22). Nadwyżka punktów zostanie zaliczona na kolejny stopień Odznaki.

 3. Aby zdobyć stopień brązowy Odznaki należy zebrać 50 kolejnych punktów (licząc od stopnia popularnego) podczas odwiedzania miejsc położonych na Szlaku Gryfitów w dowolnie wybranym kraju (lub kilku krajach wymienionych w pkt. 1 regulaminu). Zebrane punkty powinny pochodzić zarówno z listy A, listy B jak i listy C (załącznik 1), jak również list dodatkowych (Skarby Gryfitów oraz/lub wizerunki gryfa / inne obiekty); Obiekty zaliczone już do stopnia popularnego nie mogą być uwzględniane w punktacji stopnia brązowego (patrz: pkt II.3 regulaminu).

 4. Aby zdobyć stopień srebrny Odznaki należy zebrać 70 kolejnych punktów (licząc od stopnia brązowego) podczas odwiedzania miejsc położonych na Szlaku Gryfitów w dowolnie wybranym kraju (lub kilku krajach wymienionych w pkt. 1 regulaminu). Zebrane punkty powinny pochodzić z list A, i B i C (załącznik 1), które do tej pory nie zostały zaliczone do zdobycia niższych stopni Odznaki.

 5. Aby zdobyć stopień złoty (najwyższy) Odznaki i tytuł „Zdobywcy Szlaku Gryfitów” należy zebrać 90 kolejnych punktów (licząc od stopnia srebrnego) podczas odwiedzania miejsc położonych na Szlaku Gryfitów na terenie wszystkich czterech krajów wymienionych w pkt. 1 regulaminu, przy czym do jego uzyskania konieczne jest odwiedzenie wszystkich obiektów z listy A i B oraz odkrycie przynajmniej pięciu Skarbów Grafitów.

 6. W trakcie zwiedzania Szlaku Gryfitów, zdobywcy Odznaki powinni uwzględniać obiekty, w których należy znaleźć skarby Gryfitów (2 pkt. za każdy Skarb), jak również odszukać wizerunki gryfa w przestrzeni miejskiej odwiedzanych miejsc ( należy podać dokładny opis miejsca, zalecane zdjęcie na tle gryfa), za które dodatkowo przyznawane są punkty; potwierdzeniem odnalezienia skarbu będzie własna fotografia lub dokładny jego opis wykonany w paszporcie Odznaki lub kronice; spis skarbów – w załączniku nr 2.

Tabela 2

Stopień
Odznaki

Liczba punktów konieczna do uzyskania danego stopnia Odznaki

Popularny

22 we własnym kraju (w tym obowiązkowo miejsca z listy A, B i C oraz Skarb)

Brązowy

50 (w tym obowiązkowo miejsca z listy A, B i C)

Srebrny

70 (w tym obowiązkowo miejsca z listy A, B i C)

Złoty

90 (stopień powinien być zdobywany na terenie wszystkich krajów Szlaku Gryfitów)

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki jest okazanie kompletu potwierdzeń pobytu w poszczególnych obiektach dokonanych w specjalnej Książeczce Odznaki (Paszporcie Turystycznym) lub prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę indywidualnej kronice wycieczek (w przypadku rodzin dopuszcza się prowadzenie wspólnej kroniki rodzinnej). Każda kronika powinna być prowadzona w sposób chronologiczny, zawierać dane osoby zdobywającej odznakę (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i wiek), daty odbywanych wycieczek, a także potwierdzenia zwiedzania poszczególnych miejsc i obiektów w regionie.

 2. Potwierdzeniem odwiedzenia obiektu lub miejsca są: pieczątki (z danego obiektu lub w przypadku jej braku – z dowolnego miejsca danej miejscowości, np. urzędu w pobliżu obiektu), bilety wstępu, fotografie uwzględniające zarówno obiekt jak i osoby zdobywające odznakę lub poświadczenie odwiedzenia miejsca przez licencjonowanego przewodnika turystycznego lub nauczyciela (w przypadku wycieczek szkolnych).

 3. Wypełnioną Książeczkę Odznaki (Paszport) należy przedstawić Zespołowi Weryfikacyjnemu w siedzibie Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie (ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin), osobiście lub drogą pocztową.

 4. Odznakę przyznają uprawnione osoby Zespołu Weryfikującego. Paszport wraz z odznaką będzie można odebrać w Oddziale lub zostanie odesłany pocztą na podany adres.

Załącznik nr 1

Kraj

Lista A (10 pkt.)

Lista B (6 pkt.)

Lista C (4 pkt)

Polska

 1. Szczecin – Zamek Książąt Pomorskich
 2. Szczecin – Muzeum Narodowe, wystawa Złoty Wiek Pomorza
 3. Słupsk – Zamek Książąt Pomorskich
 4. Darłowo – Zamek Książąt Pomorskich
 5. Darłowo – krypta książęca Eryka Pomorskiego w kościele Mariackim

 1. Szczecin – kaplica Gryfitów w katedrze
 2. Kamień Pomorski – katedra
 3. Trzebiatów – Pałac Książęcy
 4. Trzebiatów – kaplica Świętego Ducha
 5. Szczecinek – Zamek Książąt Pomorskich
 6. Szczecinek – Muzeum Regionalne
 7. Słupsk – kościół św. Jacka
 8. Bytów – zamek
 9. Kołbacz – zespół dawnego opactwa cystersów

 1. Szczecin – miejsce dawnego kościoła Mariackiego wraz z domkami profesorskimi
 2. Szczecin Dąbie – dawny pałac myśliwski
 3. Marianowo – dawny klasztor cysterek
 4. Sowno – kościół św. Marii Magdaleny
 5. Wolin – pozostałości zamku wdów książęcych i Muzeum Regionalne
 6. Golczewo – pozostałości dawnego zamku
 7. Koszalin – pozostałości zamku, Park Książąt Pomorskich, Muzeum Regionalne
 8. Roby – kościół Niepokalanego Serca NMP (ołtarz główny)
 9. Łekno – zespół witraży w kościele wiejskim
 10. Łącko – tablica z legendą o Bogusławie X
 11. Smołdzino – kościół św. Trójcy
 12. Lębork – dawny zamek książęcy

Niemcy

 1. Greifswald – Muzeum Pomorskie
 2. Ueckermünde – zamek
 3. Wolgast – kościół św. Piotra

 1. Barth – kościół Mariacki
 2. Barth – Centrum Biblijne
 3. Wolgast – Muzeum Miejskie
 4. Greifswald – Uniwersytet
 5. Greifswald – ruiny klasztoru w Edenie
 6. Kenz-Küstrow – nagrobek Barnima VI w kościele, witraże

 1. Wolgast – miejsce po dawnym Zamku Książąt Pomorskich
 2. Pasewalk – dworek myśliwski
 3. Barth – miejsce po zamku książęcym
 4. Ludwigsburg – zamek książęcy
 5. Pudagla – zamek książęcy
 6. Franzburg – kościół zamkowy
 7. Usedom – książęca płyta nagrobna w kościele

Dania

 1. Helsingør – zamek Kronborg

 1. Kopenhaga – Muzeum Narodowe

 1. Helsingør – dawny klasztor karmelitów
 2. Roskilde – sarkofag Małgorzaty I w katedrze królewskiej

Szwecja

 1. Malmö – zamek

 1. Kalmar – zamek
 2. Landskrona – muzeum

 1. Visby (Gotlandia) – pozostałości zamku i Muzeum Gotlandii
 2. Lund – katedra

Załącznik nr 2

Kraj

Skarby Gryfitów do odnalezienia i opisania lub sfotografowania
(2 pkt. za każdy odnaleziony Skarb)

Polska

 1. Szczecin – Muzeum Tradycji Regionalnych – oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, wystawa Złoty Wiek Pomorza, biżuteria z kołpaka księcia Franciszka I
 2. Szczecin – Zamek Książąt Pomorskich, Cela Czarownic
 3. Słupsk – kościół św. Jacka, obraz w ołtarzu książęcym
 4. Kamień Pomorski – wirydarz katedralny

Niemcy

 1. Greifswald – Muzeum Pomorskie
 2. Ueckermünde – zamek
 3. Wolgast – kościół św. Piotra

Dania

 1. Helsingør – zamek Kronborg

Szwecja

 1. Malmö – zamek


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zachodniopomorski PTTK
ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin
tel. (91) 579-66-45
mobile: (+48) 665 810 896
http://www.szczecin.pttk.pl
e-mail: rpk@szczecin.pttk.pl