I. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka Turystyczna „Szlak Zamków Piastowskich” zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja Szlaku Zamków Piastowskich wiodącego przez historyczne warownie Sudetów, które powstały za panowania książąt Piastowskich.

 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

 3. Odznakę można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku od Zamku Grodno do zamku Grodziec lub pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.

 4. Kierunek przejścia szlaku lub poszczególnych odcinków jest dowolny.

 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznak jest kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:

  • data wycieczki,

  • nazwy zwiedzanych obiektów (zamki, pałace, wieże rycerskie),

  • trasa wędrówki,

  • miejsce na potwierdzenie,

  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.

 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki. Potwierdzeniem pobytu w danym miejscu jest także zdjęcie zdobywcy na tle charakterystycznego punktu w danym miejscu.

 3. Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami przejścia poszczególnych odcinków szlaku należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

 5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich obiektów.

 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie obiekty wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu ………………… r. (uchwała Nr …………………) i wchodzi w życie z dniem …………………

Załącznik do Regulaminu
Odznaki Turystycznej „Szlak Zamków Piastowskich”

Szlak Zamków Piastowskich – długość całkowita: 146 km.

Przebieg szlaku

Szlak Zamków Piastowskich jest szlakiem pieszym, turystycznym. Oznakowany jest kolorem zielonym.

Zaczyna się przy zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Prowadzi przez Lubiechów (15 km) – Stary Książ (Zamek) (18 km) – Zamek Książ (21 km) – Zamek Cisy (25 km) – Kłaczynę (41 km) – Zamek Świny (48 km) – Zamek Bolków (48 km) – Płoninę (Zamek Niesytno) (60 km) – Zamek Bolczów (72 km) – Schronisko Szwajcarkę (77 km) – Zamek Sokolec (78 km) – Skolikową Przełęcz (79 km) – Wojanów (Pałac) (82 km) – Koziniec (87 km) – Jelenią Góra (95 km) – Siedlęcin (Schronisko Perła Zachodu) (99 km) – Siedlęcin (Wieża Rycerska) (103 km) – zaporę Jeziora Pilchowickiego (107 km) – Zamek Wleń (120 km) – Wleń (rynek) (122 km) – Ostrzycę (130 km) i kończy się na Zamku Grodziec (146 km).

Wykaz obiektów:

 1. Zamek Grodno.

 2. Zamek Stary Książ.

 3. Zamek Książ.

 4. Zamek Cisy.

 5. Zamek Kłaczyna.

 6. Zamek Świny.

 7. Zamek Bolków.

 8. Zamek Niesytno.

 9. Zamek Bolczów.

 10. Zamek Sokolec.

 11. Pałac Bóbr.

 12. Pałac Wojanów.

 13. Zamek Koziniec.

 14. Wzgórze Krzywoustego (wały grodu Krzywoustego).

 15. Wieża rycerska w Siedlęcinie.

 16. Zamek Wleń (Gródek Wleński).

 17. Zamek Grodziec.

Możliwe jest przebycie szlaku rowerem – znaczna część opisywanego szlaku (od zamku Grodno do Pilchowic za Wleniem) pokrywa się z:

 1. Euroregionalnym Turystycznym Szlakiem Rowerowym „Dolina Bobru" ER-6.

 2. Europejskim Szlakiem Długodystansowym E3.

 3. Szlaki rowerowe poprowadzone są także wokół zamku Grodziec.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
ul. Marii Konopnickiej 19
58-300 Wałbrzych
tel. (+48) 530 862 663
http://pttk.walbrzych.pl
e-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI