Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną PTTK „Sprawny na szlaku”, zwaną dalej „Odznaką”.

 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne oraz propagowanie i popularyzacja różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wśród osób niepełnosprawnych.

 3. Odznakę może zdobywać każda osoba, także niebędąca członkiem PTTK, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (w tym osoby z przyznaną grupą inwalidzką) oraz osoby przezwyciężające utrudnienia związane z wiekiem.

 4. Nadzór nad zdobywaniem odznaki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przekazuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

 5. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”. Jej wzory określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 6. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony, ale zdobyć można nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym.

 7. Odznakę można zdobywać na dowolnych szlakach turystycznych, ścieżkach krajoznawczych i przyrodniczych wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od ukończenia 6. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, poczynając od stopnia brązowego.

 3. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych jednodniowych wycieczek grupowych lub indywidualnych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej − nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, narciarskiej oraz w ramach imprez na orientację, przy czym za wycieczkę jednodniową uważa się wycieczkę trwającą minimum trzy godziny.

 4. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu jest odbycie odpowiedniej liczby wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

 5. Zestawienie liczby wymaganych wycieczek turystyczno-krajoznawczych na dany stopień Odznaki przedstawia poniższa tabela:

Stopień Odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

Za wytrwałość

Wymagana liczba wycieczek

6

8

10

12

III. Weryfikacja Odznaki

 1. Weryfikacja Odznaki następuje na podstawie książeczki wycieczek prowadzonej przez osobę zdobywającą w dowolnej formie (również elektronicznej).

 2. Książeczka powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby zdobywającej Odznakę, daty odbycia wycieczek i przebyte trasy oraz czas ich trwania, wraz z potwierdzeniem ich odbycia. Książeczka powinna być prowadzona w sposób chronologiczny. Wpisu do książeczki może również dokonać opiekun osoby niepełnosprawnej.

 3. Potwierdzenie odbycia wycieczki może być w dowolnej formie, na przykład: odcisku pieczątki z instytucji czy też firmy usytuowanej na trasie wycieczki, fotografii z pokonywanej trasy wycieczki, krótkiego opisu przebytej trasy lub imiennego podpisu, obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK (przewodnika turystycznego lub przodownika PTTK danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej), instruktora harcerskiego lub nauczyciela.

 4. Nie zalicza się wędrówek przebytych tą samą trasą do zdobywania kolejnych stopni Odznaki.

 5. Odznakę można jednocześnie zdobywać z innymi odznakami PTTK.

 6. Po odbyciu wymaganej liczby wycieczek, Odznakę w stopniach brązowym, srebrnym i złotym weryfikują i przyznają oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wskazane przez Radę ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

 7. Wykaz oddziałów weryfikujących Odznakę znajduje się na stronie pttk.pl.

 8. Odznakę w stopniu „Za wytrwałość” przyznaje zespół weryfikacyjny złożony z członków Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK. Do wniosku o przyznanie Odznaki w stopniu „Za wytrwałość” należy dołączyć książeczkę wycieczek z potwierdzeniem zdobycia Odznaki w stopniu złotym.

 9. Nie zalicza się wycieczek odbytych przed datą wejścia w życie regulaminu.

 10. Wręczanie Odznak zaleca się aby miało charakter uroczysty.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucję Odznaki prowadzi Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

 3. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

 4. Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 142/XIX/2021 z dnia 22 marca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Autorem regulaminu i projektu graficznego Odznaki jest Zbigniew Orłowski.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6
31-010 Kraków
tel. (12) 422-28-40, wew. 10
http://www.cotg.pttk.pl
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl