TRInO   TRInO   TRInO   TRInO
TRInO   TRInO   TRInO
TRInO   TRInO   TRInO   TRInO   TRInO 1. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK oraz Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie w ramach Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, zwanych dalej TRInO oraz rocznicy pierwszej mazowieckiej imprezy na orientację ustanawiają Odznakę Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, zwaną Odznaką TRInO.

 2. Cele Odznaki TRInO:

  1. zachęcenie społeczeństwa do rekreacyjnego spędzania czasu w różnych formach turystyki kwalifikowanej, w szczególności imprezach na orientację,

  2. prezentacja aspektów turystyczno-krajoznawczych miejscowości,

  3. upowszechnianie krajoznawczych i turystycznych imprez na orientację,

  4. uczczenie 60. rocznicy pierwszej mazowieckiej imprezy na orientację.

 3. Odznakę TRInO może zdobywać każdy bez względu na wiek.

 4. Odznaka TRInO ma następujące stopnie:

  1. podstawowe: popularny, brązowy, srebrny, złoty;

  2. duże: duży brązowy, duży srebrny, duży złoty;

  3. za wytrwałość: I stopnia, II stopnia, III stopnia, IV stopnia i V stopnia.

 5. Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni Odznaki TRInO jest udokumentowane przebycie w dowolnym czasie tras Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, opublikowanych na stronie trino.pttk.pl. Do udziału w TRInO zalicza się również opracowanie takich tras, które zostaną zaakceptowane i opublikowane na stronie TRInO oraz spełniają warunki stałości i dostępności:

  • stałość trasy oznacza, że punktami kontrolnymi są obiekty stałe, np. turystyczne, przyrodnicze, sakralne i inne;

  • dostępność trasy oznacza, że jej przebycie jest możliwe praktycznie w dowolnym czasie i wszystkie punkty kontrolne są dostępne. Wyjątkowo ze względu na atrakcyjność czy wartość krajoznawczą lub inną dopuszcza się obiekty z dostępem czasowym, co należy zaznaczyć.

 6. Potwierdzeniem przebycia trasy TRInO jest zgłoszenie, zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez autora trasy, dostarczone poprzez formularz ze strony TRInO lub pocztą elektroniczną. Po zweryfikowaniu poprawności odpowiedzi zgłaszający jest wpisywany na listę uczestników na stronie trino.pttk.pl.

 7. Odznakę TRInO przyznaje się na podstawie ewidencji przebytych/zbudowanych tras TRInO dostarczonej przez uczestnika. Ewidencja tras zawierająca: datę przebycia, numer i nazwę (miejsce) trasy, może być prowadzona w książeczce InO lub w innej postaci, w tym elektronicznej, i powinna odpowiadać zgłoszeniom opublikowanym na liście uczestników.

 8. Jedna trasa TRInO może być zaliczona tylko jednokrotnie w całym cyklu odznak TRInO, z wyjątkiem tras specjalnych, które można przebyć więcej razy w różnych miejscach.

 9. Odznakę TRInO, w stopniach wymienionych w pkt. 4, przyznaje się za przebycie następującej liczby tras:

Stopień
odznaki TRInO

Liczba tras

Dodatkowe warunki

Stopnie podstawowe

Popularny

5

 

Brązowy

20

 

Srebrny

30

co najmniej w 2 województwach lub krajach

Złoty

50

co najmniej w 3 województwach lub krajach

Stopnie duże

Duży brązowy

70

co najmniej w 4 województwach lub krajach

Duży srebrny

100

co najmniej w 5 województwach lub krajach

Duży złoty

150

co najmniej w 6 województwach lub krajach

Za wytrwałość

I stopnia

100

w tym opracowanie co najmniej 10. tras TRInO

II stopnia

150

w tym opracowanie co najmniej 15. tras TRInO

III stopnia

200

w tym opracowanie co najmniej 20. tras TRInO

IV stopnia

250

w tym opracowanie co najmniej 25. tras TRInO

V stopnia

300

w tym opracowanie co najmniej 30. tras TRInO

 1. Odznakę TRInO mają prawo weryfikować i nadawać referaty weryfikacyjne Odznaki Imprez na Orientację (Odznaki InO).

 2. Imprezy zaliczone do Odznaki TRInO mogą być jednocześnie zaliczane do dowolnego stopnia Odznaki InO lub innych odznak zgodnie z ich regulaminami.

 3. Referat weryfikacyjny potwierdza przyznanie Odznaki TRInO w danym stopniu poprzez nadanie numeru weryfikacji z datą jej przyznania.

 4. Ewidencję i dystrybucję Odznak TRInO prowadzą referaty weryfikacyjne Odznaki InO. Lista zdobywców Odznaki TRInO jest publikowana na stronie trino.pttk.pl (po dostarczeniu danych przez referaty weryfikacyjne).

 5. Autorem regulaminu oraz wzorów graficznych poszczególnych stopni Odznaki TRInO jest Dariusz Walczyna.

 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Turystyczno-Rekreacyjnych InO.

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

Regulamin Odznaki Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację
(obowiązujący w latach 2014-2021)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.mkino.pttk.pl
http://trino.pttk.pl
e-mail: mkino@o2.pl