OdznakaW celu popularyzacji Małego Szlaku Beskidzkiego PTTK, koloru czerwonego, przebiegającego przez Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy ze Straconki na Luboń Wielki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają Odznakę Turystyczną „Mały Szlak Beskidzki PTTK”, przyznawaną za jego przejście.

§ 1

Odznakę można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 2

  1. Odznaka jest jednostopniowa.

  2. Wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 3

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 4

Zdobywanie Odznaki „Mały Szlak Beskidzki PTTK” nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

§ 5

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania Odznaki.

§ 6

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek i uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów, należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem Odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja Odznaki odbywa się nieodpłatnie, zdobywający Odznakę ponosi jedynie koszty jej zakupu oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 7

COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i dystrybucję Odznaki „Mały Szlak Beskidzki PTTK”, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców.

§ 8

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

§ 9

Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 166/XIX/2021 w dniu 14 czerwca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
tel. (12) 422-28-40
http://www.cotg.pttk.pl
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl