Odznaka 1. Odznaka „Znam Wzgórza Strzegomskie” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej i górskiej oraz poznawanie różnorodnych walorów krajoznawczych najniższej części Przedgórza Sudeckiego zwanego Wzgórzami Strzegomskimi, czyli „górami wyspowymi”.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów oraz zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).

 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, obiektu, zabytku, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.

 10. Każdy zdobywca odznaki „Znam Wzgórza Strzegomskie” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.

 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 2/VI/2022 z dnia 28.06.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1.10.2022 r.

Pomysłodawca odznaki: Marek Rabski.

Autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz.

Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski, Edward Wiśniewski.

Wykaz szczytów i obiektów krajoznawczych

Szczyty

 1. Czerwona Skałka (dawny kamieniołom bazaltu, punkt widokowy) – 320 m n.p.m.

 2. Czeska Góra (szczyt przy szlaku martyrologii) – 320 m n.p.m.

 3. Damianek (ruiny wieży widokowej) – 284 m n.p.m.

 4. Góra Krzyżowa (krzyż i punkt widokowy) – 358 m n.p.m.

 5. Jedlice (kulminacja tzw. Gęsich Gór – Wzgórza Rogoźnickie) – 354 m n.p.m.

 6. Łopuszna (wychodnie skalne, punkt widokowy) – 260 m n.p.m.

 7. Rudnik (najwyższe wzniesienie gminy Legnickie Pole) – 182 m n.p.m.

 8. Sosnowica (wzniesienie w tzw. Złotym Lesie) – 172 m n.p.m.

 9. Winna Góra (wieża widokowa przy zbiorniku wodnym) – 207 m n.p.m.

 10. Zamkowa Góra (wczesnośredniowieczne grodzisko) – 184 m n.p.m.

Obiekty krajoznawcze w Strzegomiu

 1. Aleja Rzeźb (al. Wojska Polskiego)

 2. Bazylika kolegiacka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

 3. Fort Gaj (Młyńskie Wzgórze)

 4. Kościół pw. św. Barbary (dawna synagoga)

 5. Wieża Dziobowa

Pozostałe obiekty krajoznawcze regionu

 1. Damianowo – kościół pw. św. Michała Archanioła

 2. Legnickie Pole – bazylika kolegiacka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej

 3. Legnickie Pole – Muzeum Bitwy pod Legnicą

 4. Luboradz – kościół pw. Zaślubin Najświętszej Maryi Panny

 5. Lusina – krzyż pokutny

 6. Łażany – kościół pw. Bożego Ciała

 7. Mierczyce – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 8. Morawa – zespół pałacowo-parkowy

 9. Mściwojów – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 10. Obelisk Johanna Montanusa (na zboczu Góry św. Jerzego)

 11. Pawłowice Wielkie – dawny kamieniołom bazaltu

 12. Rogoźnica – Muzeum Gross-Rosen, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

 13. Rusko – pomnik więźniów politycznych

 14. Wądroże Wielkie – kamień św. Jadwigi

 15. Zimnik – neogotycka dzwonnica


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl