OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Aby upamiętnić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-2018 Oddział Stołeczny PTTK w Warszawie ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Warszawskie Ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja wśród turystów, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, wiedzy o miejscach związanych z życiem i działalnością marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935) – wielkiego patrioty i ważnej postaci w historii Polski, który odegrał znaczącą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.

 3. Inicjatorem Odznaki jest Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK „Varsovia”.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK.

 5. Odznaka jest jednostopniowa.

 6. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik z wykazem miejsc i obiektów związanych z postacią Józefa Piłsudskiego na terenie Warszawy.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i spełnił warunki określone niniejszym Regulaminem.

 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych i zbiorowych wędrówek po Warszawie.

 4. Zwiedzenie każdego obiektu powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w książeczce turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie prowadzonym dzienniczku (kronice) potwierdzonym przez prowadzącego wycieczkę. W przypadku wycieczek indywidualnych turysta powinien potwierdzić fakt zwiedzenia danego obiektu pieczątką lub w inny sposób np. wykonane zdjęcie, film itp.

 5. Wykaz obiektów zawarty jest w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie minimum 15 miejsc lub obiektów wybranych z załącznika.

Weryfikacja

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje Referat Weryfikacji Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie na podstawie książeczki lub kroniki zawierającej potwierdzenie spełnienia warunków dla tej odznaki.

 2. Książeczki lub kroniki należy składać osobiście ewentualnie nadsyłać na adres: Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego, ul. Kopernika 30 pok. 522 (V p.), 00-336 Warszawa, tel. 22 635-27-52.

 3. W wyżej wymienionym miejscu będzie można nabyć odznaki.

 4. Turyści przysyłający książeczkę na podany adres drogą pocztową załączają zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę zwrotną. Odznakę można otrzymać pocztą – koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikującego Oddziału Stołecznego PTTK.

 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK w dniu 23 stycznia 2018 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 3. Oddział Stołeczny PTTK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania Odznaki.

Pomysł odznaki oraz Regulamin opracował Jan Piwnik.

Projekt graficzny odznaki wykonał Włodzimierz Majdewicz.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej
„Warszawskie Ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Stołeczny PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
ul. Mikołaja Kopernika 30 lok. 523
00-336 Warszawa
tel. (022) 635-27-52
http://www.stolecznypttk.pl
e-mail: pttk_stoleczny@wp.pl