Odznaka 1. Odznaka „Turysta Polskich Izerów” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie polskiej części Gór Izerskich, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz walorów krajoznawczych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów oraz zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).

 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, zabytku, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.

 10. Każdy zdobywca odznaki „Turysta Polskich Izerów” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.

 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą 1/06/2021 z dnia 1.06.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r.

Pomysłodawca projektu oraz autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki – Adam Reszewicz. Konsultacje merytoryczne – Marek Rabski.

Wykaz szczytów i obiektów krajoznawczych

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Czarna Góra

965

2.

Czerniawska Kopa

776

3.

Izerskie Garby

1084

4.

Kamienica

973

5.

Kozia Szyja

748

6.

Kozi Grzbiet

945

7.

Krogulec

1001

8.

Sępia Góra

828

9.

Sine Skałki

1122

10.

Stóg Izerski

1105

11.

Tłoczyna

783

12.

Wysoka Kopa

1127

13.

Wysoki Kamień

1058

14.

Zajęcznik

595

15.

Zwalisko

1047


Lp.

Obiekty krajoznawcze

1.

Białe Skały

2.

Bobrowe Skały

3.

Chybotek

4.

Dom Zdrojowy w Świeradowie-Zdroju

5.

Grota Czerniawa

6.

Grób Liczyrzepy przy Drodze Sudeckiej

7.

Hala Izerska – „Chatka Górzystów” i rzeka Izera

8.

Jelenie Skały

9.

Łąka wysokogórska „Polana Izerska”

10.

Kościół Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie

11.

Stacja Kultury w Świeradowie-Zdroju

12.

Punkt widokowy na Zakręcie Śmierci

13.

Rezerwat „Krokusy w Górzyńcu”

14.

Rzeźba św. Jana Nepomucena przy mostku granicznym Orle – Jizerka

15.

Schronisko PTTK na Stogu Izerskim

16.

Skałki Zakochanych

17.

Stacja turystyczna „Orle”

18.

Zbójeckie Skały

19.

Złoty Widok w Szklarskiej Porębie

20.

Źródło św. Wolfganga na zboczu TłoczynyPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl