Odznaka 1. Odznaka „Szlak Dookoła Legnicy” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest poznanie Szlaku Dookoła Legnicy (dalej: SDL), jego walorów krajoznawczych i historycznych oraz upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych i rowerowych.

 5. Zdobywanie odznaki można rozpocząć w dowolnym punkcie szlaku i kontynuować w dowolnym wybranym kierunku z uwzględnieniem potwierdzenia na punktach kontrolnych. Wykaz punktów kontrolnych przedstawia Załącznik do Regulaminu. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego punktu kontrolnego jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego obiektu. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy, kontakt tel. 509 290 499.

 10. Każdy zdobywca odznaki SDL ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki kwalifikowanej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w Regulaminie miejsc kontrolnych odbywa się z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.

 11. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców odznaki oraz korespondencji.

 12. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 2/VI/2023 z dnia 30.06.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 1.08.2023 r.

Pomysłodawcy projektu: Adam Reszewicz, Marek Rabski.

Autor regulaminu odznaki oraz koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz.

Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.

Załącznik
do Regulaminu OTK PTTK „Szlak Dookoła Legnicy”

Wykaz punktów kontrolnych

 1. Dunino – Muzeum Bitwy nad Kaczawą.

 2. Janowice Duże – kapliczka.

 3. Raczkowa – jurty mongolskie.

 4. Gniewomierz – kościół św. Antoniego Padewskiego.

 5. Jaśkowice Legnickie – Jezioro Jaśkowickie.

 6. Kunice – Jezioro Kunickie.

 7. Szczytniki nad Kaczawą – zabytkowy park.

 8. Raszowa Mała – stawy hodowlane.

 9. Głuchowice – rzeźby plenerowe.

 10. Grzymalin – kościół Matki Bożej Szkaplerznej.

 11. Ulesie – Kolumna Łez.

 12. Czerwony Kościół – pomnik poległych w I wojnie światowej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl