Ziemia jest jak księga, a kto nie podróżuje czyta tylko jedną stronę.

Św. Augustyn

OTK PTTK Polskie „Naj” nie jest zwykłą odznaką krajoznawczą, czy turystyczną jakich wiele funkcjonuje w PTTK, czy w innych organizacjach. Jej szczególna osobliwość wynika z wielu przyczyn, z których na pierwszym miejscu należy wymienić oryginalną tematykę.

„Bohaterami” odznaki są polscy „rekordziści” – obiekty, które mają tytularny przedrostek „naj”. Turysta znajdzie tu więc obiekty najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe, najgłębsze, najwyżej położone i inne w najróżniejszych kategoriach. Są wśród nich osobliwości przyrody, prawdziwe perły architektury i obiekty rozsławiające naszą Ojczyznę na całym świecie, ale są również i obiekty przeciętne, a nawet banalne, które znalazły się w kanonie krajoznawczym tylko ze względu na owe „naj”.

Myślę, że mimo wszystko warto je poznać, traktując to jako dobrą zabawę podczas wędrówek po naszym pięknym kraju.

Głównym motywem podejmowania trudów wędrówek powinny być moim zdaniem względy natury poznawczej, estetycznej i emocjonalnej. Odznaka jest natomiast swoistą, materialną nagrodą za trud tej wędrówki, za trud włożony w poznanie największych skarbów polskiej ziemi. Gorąco zachęcam do podjęcia tego trudu, przeżycia niezwykłej przygody i zdobycia jedynej w swoim rodzaju odznaki, która zapewne stanie się niezwykłą pamiątką i wspomnieniem naszych turystycznych podróży.

Roman Henryk OrliczI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.   Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Polskie Naj” (zwana dalej PLN) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych oraz współczesnego dorobku Polski, a także ocalenia od zapomnienia, przynajmniej niektórych polskich „rekordzistów”.

2.   Ustanawia się osiem stopni PLN w czterech kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

·    Popularna PLN (bez stopni);

·    Mała PLN w stopniach: brązowy, srebrny i złoty;

·    Duża PLN w stopniach: brązowy ze szmaragdem, srebrny z rubinem i złoty z perłą;

·    Wielka Korona PLN z jantarem.

3.   Wielką Koronę PLN z jantarem może uzyskać turysta, który zaliczy wszystkie obiekty wymienione w kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.   Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana PLN określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

5.   Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania PLN i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.   PLN może zdobyć każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

2.   Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać PLN tylko pod opieką osób dorosłych.

3.   Czas zdobywania poszczególnych stopni PLN nie jest ograniczony.

4.   Wyższe stopnie PLN można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.

5.   Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia PLN, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

6.   Dopuszcza się zaliczenie na poczet PLN udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem PLN i wejściem w życie Regulaminu, w ilości do 50% na każdy stopień odznaki.

7.   Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

1.   Podstawą przyznania PLN jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki ilości obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu.

2.   PLN można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych.

3.   PLN zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli ilość obiektów uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.

4.   Minimalna ilość obiektów potrzebna do zdobycia PLN nie może być mniejsza niż liczba przedstawiona w tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów jest dowolna, z tym, że na każdy stopień odznaki należy zaliczyć obiekty co najmniej z 3. grup.

Rodzaj i stopień PLN

Ilość
obiektów

Popularna

20

Mała brązowa

25

Mała srebrna

30

Mała złota

35

Duża brązowa ze szmaragdem

40

Duża srebrna z rubinem

45

Duża złota z perłą

50

5.   Zaliczane będą jedynie obiekty wymienione w kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

6.   Obiekty zaliczone na jeden stopień PLN nie są zaliczane na wyższe stopnie odznaki.

7.   Punkty uzyskane podczas zdobywania PLN mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

1.   Podstawą do ubiegania się o przyznanie PLN jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

2.   Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

3.   W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów i bilety wstępu.

4.   Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem obiektu, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

5.   Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy przodownicy i instruktorzy PTTK (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).

6.   Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o PLN osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

1.   W celu weryfikacji i przyznania PLN, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

2.   Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej PLN i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

3.   PLN przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

4.   PLN można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

5.   Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OTK PTTK „Polskie Naj”.

6.   Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony przyrody i zabytków PLN w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

7.   PLN przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Zdobywanie PLN odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania PLN, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

2.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OTK PTTK „Polskie Naj” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

3.   Decyzje Komisji Weryfikacyjnej PLN wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

4.   Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 1 lipca 2008 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wolski PTTK w Warszawie
im. gen. Józefa Sowińskiego
ul. Batalionu Parasol 3a
01-120 Warszawa
tel. (0-22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl

Adres korespondencyjny (do prezesa)
Roman Henryk Orlicz
ul. Monte Cassino 3 m. 19
01-121 Warszawa
tel. (0-22) 837-60-11
mobile: (+48-0) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI