Odznaka 1. Odznaka „Miłośnik Rudaw Janowickich” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie Rudaw Janowickich, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz walorów krajoznawczych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów oraz zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).

 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, zabytku, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.

 10. Każdy zdobywca Odznaki „Miłośnik Rudaw Janowickich” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.

 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą 1/03/2021 z dnia 16.03.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 1.04.2021 r.

Pomysłodawca projektu oraz autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki – Adam Reszewicz. Konsultacje merytoryczne – Marek Rabski.

Wykaz szczytów i obiektów krajoznawczych

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

Pasmo/masyw

1.

Brzeźnik

555

Wzgórza Karpnickie

2.

Bucza Góra

671

Góry Lisie

3.

Dłużyna

465

Wzgórza Karpnickie

4.

Jaworowa

760

 

5.

Krzyżna Góra

654

Góry Sokole

6.

Lwia Góra

718

Starościńskie Skały

7.

Miedziana Góra

630

 

8.

Mrowiec

513

Wzgórza Karpnickie

9.

Ostra Mała

935

 

10.

Pokrzywna

638

Góry Lisie

11.

Rudnik

853

 

12.

Skalnik

945

 

13.

Sokolik

642

Góry Sokole

14.

Wielka Kopa

871

 

15.

Wołek

878

 


Lp.

Obiekty krajoznawcze

1.

Aleja jarząbu szwedzkiego w Janowicach Wielkich

2.

Grupa skalna – Skalne Bramy

3.

Kamień „Drogi Głodu” na Przełęczy Kowarskiej

4.

Kolorowe jeziorka – Wieściszowice

5.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach

6.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowie

7.

Kowarska Skała

8.

Krzyż pokutny w Miedziance

9.

Pieklisko – nieczynny kamieniołom

10.

Pałac w Ciechanowicach

11.

Pałac w Wojanowie

12.

Schronisko PTTK „Szwajcarka”

13.

Skalna Brama Kloebera k/Bukowca

14.

Skała Fajka

15.

Skały: Piec i Skalny Most

16.

Kowarska Starówka

17.

Stawy Karpnickie

18.

Wieża widokowa w Bukowcu

19.

Zamek Bolczów

20.

Zamek w KarpnikachPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl