Odznaka 1. Odznaka „Miłośnik Gminy Łazy” jest odznaką turystyczno-krajoznawczą ustanowioną przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach i Koło PTTK w Łazach.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie mieszkańców regionu do aktywnej turystyki. Poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych Gminy Łazy, zabytków architektury, zabytków przyrody i techniki, historii ziemi łazowskiej. Zadaniem odznaki jest również popularyzacja i promocja gminy Łazy na terenie województwa śląskiego oraz poza jego granicami, a także szerzenie i umacnianie regionalizmu wśród społeczeństwa nie tylko naszego województwa.

 3. Odznaka zawiera: rysunek parowozu, napis „Miłośnik Gminy Łazy”, napis: „Koło PTTK” (nazwa skrócona: Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

 4. Odznaka jest jednostopniowa – złota.

 5. Dystrybutorem odznaki jest Punkt Informacji Turystycznej w Łazach.

 6. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna, do której należą: przedstawiciel Biblioteki Publicznej w Łazach, prezes lub przedstawiciel Koła PTTK w Łazach.

 7. Rejestr przyznanych i wydanych odznak prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w Łazach.

 8. Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy ukończyli 6 lat.

 9. Odznaka może być zdobywana indywidualnie lub zbiorowo podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych, klubowych, towarzyskich, organizacyjnych czy imprez odbywających się w regionie.

 10. Dokumentację wycieczek należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie: książeczka turystyki, notes, zeszyt, kronika. Wpis wycieczki powinien zawierać: datę, opis trasy, zwiedzane obiekty, potwierdzenie na trasie (pieczątka lub datownik). Potwierdzeniem udziału w wycieczce może być: pieczątka z nazwą miejscowości (sołtys, sklep, informacja turystyczna, biblioteka, szkoła, urząd gminy, kościół, dworzec kolejowy, instytucja, organizacja, itp.). Potwierdzeń wycieczek może dokonać kadra PTTK, nauczyciele, opiekunowie i organizatorzy wycieczek.

 11. Weryfikacji dokonuje Komisja Weryfikacyjna przy Kole PTTK w Łazach na podstawie dokumentów weryfikacyjnych (książeczki turystyki, notesu, zeszytu, kroniki), zawierających spełnione warunki na odznakę.

 12. Starający się o Odznakę „Miłośnik Gminy Łazy” przedkładają lub przesyłają dokumenty weryfikacyjne wraz z kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi na adres: Koło PTTK w Łazach, ul. Dworcowa nr 3, 42-450 Łazy.

 13. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach może nadać osobom zasłużonym w popularyzacji i promocji miasta i gminy Łazy Odznakę Honorową „Miłośnik Gminy Łazy”. Odznaka honorowa jest szczególnym wyróżnieniem nadawanym wraz z legitymacją.

 14. Aby zdobyć Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Gminy Łazy” należy poznać następujące obiekty znajdujące się na terenie miasta i gminy Łazy:

  • Izba Tradycji w Łazach,

  • tablica pamiątkowa na budynku dworca kolejowego w Łazach,

  • zabytkowy parowóz TY45-421 w Łazach,

  • zabytkowa wieża ciśnień w Łazach,

  • mogiła powstańców styczniowych (w lesie) na Kazimierówce,

  • cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej w Łazach,

  • Park Wodny Jura w Łazach,

  • zabytkowa kapliczka św. Jana Nepomucena w Ciągowicach,

  • zabytkowy kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Ciągowicach,

  • ruiny dworu w Ciągowicach,

  • zabytkowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chruszczobrodzie,

  • pomnik papieża Jana Pawła II w Chruszczobrodzie,

  • ruiny zespołu dworskiego Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim,

  • rezerwat przyrody Góra Chełm w Hutkach-Kankach,

  • biwak leśny im. sierż. Grzegorza Załogi w Hutkach-Kankach,

  • zabytkowa murowana kapliczka w Grabowej,

  • pomnik partyzantów AK w Błojcu,

  • zabytkowy kościół pw. św. Franciszka z Asyżu w Niegowonicach.

 15. Inne obiekty krajoznawcze nieobowiązkowe znajdujące się na terenie miasta i gminy Łazy warte poznania przy okazji zdobywania odznaki:

  • Zalew Mitręga w Łazach,

  • lokomotywownia w Łazach (zabudowa z XIX w.),

  • kamieniołom wapieni i margli w Wysokiej,

  • źródła rzeki Centuria w Centurii,

  • wzgórze Kromołowiec w Niegowonicach,

  • kamieniołom wapieni i iłów w Niegowonicach,

  • lądowisko w Niegowoniczkach,

  • źródło św. Jana Nepomucena w Skałbani.

 16. Zdobywca otrzymuje odznakę po weryfikacji.

 17. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi.

 18. Zdobywający odznakę lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów ewidencyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem odznaki. Dane osobowe będą się znajdowały w rejestrze odznak, nie będą udostępniane osobom trzecim.

 19. Autorzy Odznaki „Miłośnik Gminy Łazy”: koncepcji, regulaminu, wzoru: Andrzej Wójcik (Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK oraz Przodownik Turystyki Pieszej i Kolarskiej), Elżbieta Gradzik (Biblioteka Publiczna w Łazach), Agnieszka Perkowska (UM w Łazach), Monika Staniszek (Koło PTTK w Łazach).

 20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej.

 21. Odznaka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło PTTK w Łazach
ul. Dworcowa nr 3, 42-450 Łazy
mobile: (+48) 798 059 447
Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego
w Zawierciu
http://www.pttkzawiercie.pl
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
ul. Tadeusza Kościuszki 3
42-450 Łazy
tel. (+48) 32 672-94-46
mobile: (+48) 784 397 508
http://www.biblioteka-lazy.pl
e-mail: biblioteka@lazy.pl