Odznaka 1. Odznaka „Korona Masywu Ślęży” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie Masywu Ślęży, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz walorów krajoznawczych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów (według zamieszczonego wykazu).

 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.

 10. Każdy zdobywca odznaki „Korona Masywu Ślęży” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.

 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 1/02/2023 z dnia 21.02.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 1.05.2023 r.

Pomysłodawca projektu oraz autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz. Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.

Wykaz szczytów

Lp.

Nazwa szczytu

Wysokość
[m n.p.m.]

Grupa górska

1.

Czernica

487

Grupa Radunii

2.

Gozdnica

318

Masyw Ślęży

3.

Gozdnik

314

Wzgórza Oleszeńskie

4.

Kwarcowa Góra

361

Masyw Ślęży

5.

Łysa Góra

495

Grupa Radunii

6.

Oleszenka

388

Wzgórza Oleszeńskie

7.

Oleszyńskie Góry

384

Wzgórza Oleszeńskie

8.

Skalne

522

Masyw Ślęży

9.

Słupicka Góra

332

Grupa Radunii

10.

Stolna

368

Masyw Ślęży

11.

Szczytna

466

Wzgórza Kiełczyńskie

12.

Ślęża

718

Masyw Ślęży

13.

Świerczyna

414

Grupa Radunii

14.

Wieżyca

414

Masyw Ślęży

15.

Winna Góra

317

Wzgórza Oleszeńskie

16.

Wrzos

250

Masyw Ślęży

Masyw Ślęży jest najbardziej na północ wysuniętym fragmentem Przedgórza Sudeckiego i jednocześnie jego najwyższą grupą górską. Przewyższa otaczające go równiny o ponad 500 metrów, w związku z czym sprawia monumentalne wrażenie. Przy dobrej widoczności można go dostrzec z bardzo wielu miejsc Dolnego Śląska, a nawet z jeszcze dalszych rejonów Polski oraz Czech. Masyw Ślęży znajduje się ponad trzydzieści kilometrów na południowy zachód od Wrocławia. Od zachodu przylega do niego Równina Świdnicka, od północy i wschodu Równina Wrocławska, natomiast od południowego zachodu Kotlina Dzierżoniowska.

Od północy ku południowi, pomiędzy Sobótką a Przełęczą Tąpadła, wznosi się Ślęża z Wieżycą oraz pozostałymi szczytami, m.in. Gozdnicą, Stolną czy Kwarcową Górą. Na południe od Przełęczy Tąpadła znajduje się Grupa Radunii (drugi co do wysokości szczyt Masywu Ślęży – od 2014 r. niedostępny jednak dla turystów) oraz pozostałe szczyty, m.in. Łysa Góra, Czernica czy Świerczyna.

Południowo wschodnią cześć Masywu Ślęży tworzą Wzgórza Oleszeńskie, które ciągną się od Przełęczy Słupickiej po miejscowość Winna Góra. Od strony północno zachodniej, od właściwego Masywu Ślęży oddzielone są Doliną Sulistrowickiego Potoku, a zbocze południowo wschodnie opada w stronę Kotliny Dzierżoniowskiej. Jest to około sześciokilometrowe pasmo niewysokich wzgórz, których grzbiety nie przekraczają wysokości 400 m n.p.m., jednak ze względu na stromość zboczy nabrały charakteru pasma górskiego. Najwyższym wzniesieniem jest Oleszenka.

Ostatnim mikroregionem należącym do Masywu Ślęży są Wzgórza Kiełczyńskie, stanowiące niewielkie, około pięciokilometrowe pasmo wzgórz, odgałęziające się od Radunii w kierunku zachodnim. Kulminację pasma stanowi Szczytna.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://www.pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl