Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona jako wspólna inicjatywa Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 2. Celem Odznaki jest przypomnienie turystom miejsc, postaci i wydarzeń związanych z walkami Górnoślązaków o przyłączenie Śląska do Polski w I, II i III Powstaniu Śląskim w związku z przypadającymi rocznicami.

 3. Odznaka jest trójstopniowa:

  • stopień I – odznaka w kolorze brązowym – upamiętnienie I-go Powstania Śląskiego,

  • stopień II – odznaka w kolorze srebrnym – upamiętnienie II-go Powstania Śląskiego,

  • stopień III – odznaka w kolorze złotym – upamiętnienie III-go Powstania Śląskiego.

 4. Projekt odznak został wyłoniony na drodze rozpisanego, otwartego konkursu, autorem zwycięskiej pracy jest Justyna Zamulińska.

 5. Wykaz miejsc pamięci, tablic pamiątkowych związanych z tematem, będących kanonem odznaki wraz z opisem zawiera załącznik oraz przygotowana książeczka Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „100-lecie Powstań Śląskich”.

 6. Warunkiem zdobycia odpowiedniego stopnia odznaki jest odwiedzenie podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych co najmniej ośmiu z dwunastu miejsc na każdy stopień odznaki, związanych z postaciami i przebiegiem I, II, III Powstania Śląskiego, zawartych w kanonie odznaki.

 7. Odznaka może być przyznawana honorowo instytucjom lub osobom szczególnie zasłużonym dla uczczenia 100-lecia Powstań Śląskich. Odznakę przyznaje Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy na wniosek złożony przez osoby fizyczne i instytucje.

 8. Kolejność zdobywania stopni odznaki jest dowolna.

 9. Odznakę można zdobywać od 1 grudnia 2018 r.

 10. Potwierdzenia odwiedzanych miejsc należy zbierać w specjalnie wydanej książeczce niniejszej odznaki dostępnej w Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100 Gliwice. Potwierdzeniem odwiedzonego miejsca powinna być pieczątką z nazwą miejscowości lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle odwiedzanego miejsca, bądź potwierdzenie uzyskane u przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK.

 11. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Inicjatorzy odznaki nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim przez zdobywającego odznakę.

 12. Książeczki odznaki do weryfikacji należy składać w biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100 Gliwice, lub przesyłać na powyższy adres z dopiskiem TKK PTTK przesyłką poleconą załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę poleconą jak przy nadaniu. Zweryfikowana książeczka jest jednocześnie legitymacją danego stopnia odznaki upoważniającą do jej nabycia.

 13. Dystrybucję Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „100-lecie Powstań Śląskich” prowadzi Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej.

 14. Inicjatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu odznaki.

 15. Pomysłodawcą odznaki jest Przodownik Turystyki Kolarskiej Witold Czempiel, a wykaz obiektów wraz z opisem opracował Jan Planta – kustosz Działu Historii, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

 16. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

 17. Odznakę dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 18. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 1.10.2018 r. przez Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach.

Załącznik – wykaz obiektów i miejsc należących do kanonu odznaki.

Załącznik
WYKAZ OBIEKTÓW I MIEJSC
KANON ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
„100-LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy w Gliwicach
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice
tel. (32) 231-26-16
http://www.huzy.gliwice.pttk.pl
https://www.facebook.com/tkk.wl.huzy
e-mail: tkk.wl.huzy@gmail.com