Odznaka    Odznaka    Odznaka§ 1

Odznaka „Sudecki Włóczykij” jest regionalną odznaką turystyki kwalifikowanej, o zasięgu międzynarodowym, ustanowioną przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki „Sudecki Włóczykij” jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania całych Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

§ 3

Odznakę „Sudecki Włóczykij” może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.

§ 4

Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz zasadach prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefach nadgranicznych.

§ 5

 1. Odznaka „Sudecki Włóczykij” posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 2. Na stopień brązowy należy zdobyć 20 szczytów spośród 100 ujętych w załączonym wykazie oraz zdobyć Odznakę „Korona Sudetów”.

 3. Na stopnie srebrny i złoty należy zdobyć pozostałych 80 szczytów z wykazu, po 40 na każdy stopień.

§ 6

 1. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 2. Szczyty do odznaki zostały wybrane pod względem walorów przyrodniczych, geologicznych, geomorfologicznych, historycznych, krajoznawczych i widokowych.

§ 7

 1. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

 2. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem ustanowienia odznaki.

§ 8

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna zawierać:

§ 9

 1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być:

  • fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej),

  • pieczątka najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji,

  • bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania,

  • potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.

 2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, potwierdzeń dokona weryfikator.

§ 10

Przodownicy turystyki górskiej PTTK, przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 9 pkt. 2.

§ 11

 1. Ubiegający się o Odznakę „Sudecki Włóczykij”, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia odpowiedniej liczby szczytów do danego stopnia, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław.

 2. Zdobywający odznakę pokrywa koszty przesyłek pocztowych związanych z weryfikacją odznaki.

§ 12

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie Odznaki „Sudecki Włóczykij” w odpowiednim stopniu oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 13

 1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „Sudecki Włóczykij”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 2. Odznakę poszczególnych stopni nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 14

 1. Zdobywca Odznaki „Sudecki Włóczykij” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

 2. Zdobywca odznaki wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.

§ 15

Zdobywca odznaki może w formie pisemnej nie wyrazić zgody na publikację swoich danych osobowych, wymienionych w § 14.

§ 16

W przypadku chęci ponownego zdobywania Odznaki „Sudecki Włóczykij” zalicza się szczyty zdobyte od dnia ostatniej weryfikacji odznaki w stopniu złotym.

§ 17

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 18

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką „Sudecki Włóczykij” można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław.

§ 19

Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 15 stycznia 2018 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.

§ 20

Regulamin Odznaki „Sudecki Włóczykij” został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniach 18 listopada 2013 r., 15 stycznia 2018 r. i 16 września 2019 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wrocławski PTTK
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (0-71) 343-03-44; 343-30-44
fax 343-67-46
http://www.pttk.wroclaw.pl
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl