Odznaka§ 1

Celem odznaki jest poznanie historii, kultury i tradycji Regionu Górnej Skawy i Soły oraz Doliny Karpia.

§ 2

Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek rowerowych.

§ 3

Odznakę zdobywa się po zwiedzeniu niżej wymienionych obiektów:

§ 4

Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu są pieczątki lub zdjęcia umieszczone w wykonanej samodzielnie kronice lub Książeczce KOT.

§ 6

Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści małoletni mogą pokonywać trasę w asyście osoby dorosłej.

§ 7

Książeczkę KOT lub kronikę z potwierdzeniami zwiedzenia obiektów, wymienionych w § 3 niniejszego Regulaminu, przesyła się do weryfikacji do Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka”, wraz z danymi do korespondencji.

§ 8

Odznaka jest przyznawana przez Komisję Weryfikacyjną Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka”. Odznaka jest odpłatna – do nabycia w oddziale.

§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2023 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka”
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4
34-100 Wadowice
http://wadowice.pttk.pl
e-mail: pttk.wadowice@gmail.com