Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka

Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) i program Questy – Wyprawy Odkrywców ustanawiają Odznakę PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców, zwaną dalej odznaką.

 2. Odznaka służy upowszechnianiu questów oraz popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.

 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Odznaka jest ustanowiona w następujących kategoriach i stopniach:

  • popularna (bez stopni),

  • mała w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,

  • duża w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym.

 4. Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia popularnego.

 2. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ma konto w serwisie questy.org.pl i wykaże w sposób określony w niniejszym regulaminie, że ukończył określoną liczbę questów dostępnych na portalu questy.org.pl i w aplikacji mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców oraz spełnił dodatkowe warunki na dany stopień. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.org.pl. Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy, ale może to robić dla własnej wygody.

 3. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:

Odznaka

Wymagana łączna
liczba ukończonych
questów

Dodatkowe warunki

Popularna

5

maksymalnie 1 quest wirtualny

KATEGORIA MAŁA

Brązowa

15

ukończone questy w co najmniej 2. województwach;
maksymalnie 2 questy wirtualne*

Srebrna

50

ukończone questy w co najmniej 5. województwach;
maksymalnie 5 questów wirtualnych*

Złota

100

ukończone questy w co najmniej 10. województwach;
maksymalnie 10 questów wirtualnych*

KATEGORIA DUŻA

Brązowa

200

ukończone questy w co najmniej 12. województwach;
maksymalnie 20 questów wirtualnych*

Srebrna

350

ukończone questy w co najmniej 14. województwach;
maksymalnie 35 questów wirtualnych*
oraz przynajmniej 15 rowerowych

Złota

500

ukończone questy w 16. województwach;
maksymalnie 50 questów wirtualnych*
oraz przynajmniej 5 kajakowych

*Ukończenie questu wirtualnego nie zalicza województwa, na terenie którego ten quest prowadzi.

 1. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym powiadomieniem i wygenerowanym przez system kodem na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.

 2. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą nabyć odznakę w danym stopniu. Dystrybucja odznak odbywa się poprzez Sklep COTG PTTK. Użytkownik podając na stronie www.cotgsklep.pttk.pl wygenerowany kod składa w ten sposób zamówienie na odznakę.

IV. Ambasadorzy Questów – Wypraw Odkrywców i Honorowa Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców

 1. Tytuł Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców i Honorowa Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców przyznaje się osobom, które:

  1. Szczególnie przyczyniają się do promocji i upowszechnienia questów na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, w tym do wykorzystywania questów w edukacji i turystyce, poprzez takie działania jak:

   • organizowanie imprez i wydarzeń promujących questy (pikników, rajdów itp.),

   • publikowanie materiałów (artykułów, zdjęć, filmów) na temat questów w mediach, na blogach, itp.,

   • opracowywanie i wykorzystywanie w praktyce scenariuszy zajęć edukacyjnych bazujących na questach.

  2. Szczególnie aktywnie działają na rzecz powstawania nowych questów oraz utrzymania istniejących w swojej miejscowości lub regionie.

  3. Są szczególnie aktywnymi użytkownikami questów, regularnie biorą udział w konkursach dla questowiczów oraz chętnie dzielą się swymi uwagami i komentarzami, przyczyniając się do doskonalenia programu Questy – Wyprawy Odkrywców.

 2. O przyznaniu tytułu Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców i Honorowej Odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców decyduje Zespół ds. Odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców, złożony z przedstawicieli PTTK oraz Programu Questy – Wyprawy Odkrywców. Zespół obraduje nie rzadziej niż raz do roku.

 3. Laureat tytułu Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców otrzymuje:

  • Dyplom Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców,

  • Honorową Odznakę PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców.

 4. Honorowa Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców jest przyznawana niezależnie od warunków przedstawionych w pkt. II. 3.

V. Postanowienia końcowe

 1. Program Questy – Wyprawy Odkrywców oraz PTTK zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.

 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół ds. Odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców, złożony z przedstawicieli PTTK oraz Programu Questy – Wyprawy Odkrywców.

 3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK na posiedzeniu dnia 19.11.2020 r. uchwałą nr 125/XIX/2020 oraz przez partnerów programu Questy – Wyprawy Odkrywców: Fundację Mapa Pasji uchwałą Zarządu nr 2/2019/Z z dnia 14.11.2019 r., Fundację Calamita uchwałą Zarządu nr 4/2019 z dnia 12.11.2019 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Poprzedni Regulamin Odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Questy – Wyprawy Odkrywców
Edukacyjne gry terenowe
tel. (+48) 512 312 215, 601 698 175
http://www.questy.com.pl
e-mail: info@questy.com.pl
mapapasji@questy.com.pl