Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Pielgrzym Południowego Mazowsza”, zwana dalej Odznaką PPM, ustanowiona została przez Oddział Łucznik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Radomiu.

 2. Celem Odznaki PPM jest popularyzacja turystyki aktywnej i walorów krajoznawczych południowej części województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa sakralnego.

 3. Odznaka PPM posiada następujące stopnie:

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 4. Odznakę PPM zdobywa się w kolejności stopni, od stopnia popularnego.

 5. Zdobywanie Odznaki PPM odbywa się na koszt i ryzyko zdobywającego. Oddział PTTK Łucznik w Radomiu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, których zdobywający dozna w czasie zdobywania Odznaki PPM, ani za szkody wyrządzone przez zdobywającego.

II. Warunki zdobywania Odznaki PPM

 1. Odznakę PPM zdobywa się zwiedzając obiekty zamieszczone w wykazie oraz kapliczki z terenu powiatów lipskiego, radomskiego, przysuskiego i szydłowieckiego w województwie mazowieckim.

 2. Brak ograniczeń wiekowych dla zdobywających Odznakę PPM.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę PPM tylko pod opieką osób dorosłych.

 4. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki PPM nie jest ograniczony.

 5. Odznakę PPM zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek np. pieszych, kolarskich, motorowych.

 6. Odznakę PPM zdobywa się w kolejności stopni, poczynając od stopnia popularnego.

 7. Zestawienie liczby wymaganych punktów na dany stopień Odznaki PPM.

Stopień popularny

Stopień brązowy

Stopień srebrny

Stopień złoty

50

150

250

400

Liczba punktów, które można zdobyć odwiedzając dany obiekt, znajduje się w załączniku 1 – Wykaz obiektów. Dopuszcza się zwiedzanie obiektów nieujętych w wykazie np. kapliczek. Liczba punków za każdy odwiedzony przez zdobywającego obiekt nieujęty w wykazie wynosi 1.

 1. Obiekty zwiedzone ponad normę ustaloną dla danego stopnia Odznaki PPM, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 2. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki PPM nie są zaliczane na wyższe stopnie odznaki.

 3. Odznakę PPM można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK.

III. Weryfikacja

 1. Formalną podstawą weryfikacji Odznaki PPM jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma kroniki jest dowolna. Kronika musi być prowadzona w sposób chronologiczny. Kronika musi zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, wiek zdobywającego;

  • daty odbycia wycieczek;

  • numer obiektu wg wykazu lub nazwę obiektu i jego położenie (adres, współrzędne, opis słowny) w przypadku obiektów nieujętych w wykazie;

  • potwierdzenie zwiedzenia obiektów.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki.

 1. Potwierdzeniem zwiedzania danego obiektu mogą być:

  • pieczątka z nazwą obiektu,

  • podpis organizatora wycieczki,

  • zdjęcie odwiedzającego na tle obiektu,

  • szczegółowy opis lub szkic obiektu.

 2. Osoba zdobywająca Odznakę PPM, przedkładająca kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.

 3. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki PPM, kronikę należy dostarczyć do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu.

 4. Zweryfikowaną kronikę i przyznaną Odznakę PPM można odebrać w Oddziale PTTK Łucznik w Radomiu.

 5. Odznaka PPM w stopniu popularnym jest bezpłatna dla pierwszych 200. zdobywców, w stopniu brązowym dla pierwszych 50. zdobywców, w stopniu srebrnym dla pierwszych 30. zdobywców, w stopniu złotym dla pierwszych 20. zdobywców.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu w dniu ............... i wszedł w życie ...............

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki PPM powołanej przez Zarząd Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki PPM wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki PPM bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

Załącznik do Regulaminu
Odznaki „Pielgrzym Południowego Mazowsza”

Wykaz obiektów


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Łucznik” w Radomiu
ul. płk. Dionizego Czachowskiego 46
26-610 Radom
tel. (+48) 661 702 673
http://www.lucznik.pttk.radom.pl
e-mail: lucznik@pttk.radom.pl