Odznaka 1. Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” jest odznaką regionalną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Jaśle.

 2. Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” jest ustanowiona w celu promowania regionu, a także zachęcenia dzieci i młodzieży do uprawiania turystyki w różnych formach, poznawania kultury, historii, tradycji i zabytków oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Niskiego i Pogórzy: Przemyskiego, Dynowsko-Strzyżowskiego, Ciężkowickiego i Rożnowskiego.

 3. Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” jest jednostopniowa.

 4. Do Odznaki zalicza się wycieczki odbyte od daty wejścia w życie regulaminu Odznaki. Okres jej zdobywania jest nieograniczony.

 5. Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” przeznaczona jest dla turystów, którzy nie przekroczyli 16. roku życia włącznie i można ją zdobywać pod opieką osób dorosłych.

 6. Podstawowym warunkiem zdobycia Odznaki „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” jest odbycie dziesięciu wycieczek turystyczno-krajoznawczych (pieszych, rowerowych, samochodowo-autokarowych, itp.):

  • czterech w Beskidzie Niskim,

  • sześciu po Pogórzach: Przemyskim, Dynowsko-Strzyżowskim, Ciężkowickim i Rożnowskim.

 7. Zachęcamy do połączenia wędrowania z odwiedzaniem okolicznych obiektów kulturalnych, zabytkowych (muzea, cmentarze wojenne, miejsca sakralne, itp.), rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych.

 8. Wycieczki odbyte po raz drugi tą samą trasą, czy obiekty odwiedzane po raz kolejny nie będą zaliczane do normy Odznaki.

 9. Młody turysta zdobywając Odznakę zobowiązany jest prowadzić zeszyt-dzienniczek dokumentując w nim każdą wycieczkę. W dzienniczku należy wpisać datę, nazwę odwiedzanego miejsca / odwiedzanych miejsc, przebytą trasę oraz udokumentować to zdjęciem, biletem wstępu, pieczątką itp. Wpisu do zeszytu-dzienniczka może dokonać również opiekun.

 10. Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczce dokonuje w zeszycie-dzienniczku pełnoletni opiekun.

 11. Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek ubiegający się o Odznakę „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” przedstawia udokumentowany zeszyt-dzienniczek do weryfikacji w Oddziale PTTK w Jaśle. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o nią ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu Odznaki „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy”.

 12. Zeszyt-dzienniczek po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Odznaki „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy”.

 13. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wynikać z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle.

 14. Informacje związane z Odznaką „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Jaśle oraz na stronie www.jasło.pttk.pl.

 15. Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Jaśle w dniu 19.03.2021 r. uchwałą nr 4/2021 i obowiązuje od 6.12.2021 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Jaśle
ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło
tel./fax (13) 446-33-40
mobile: (+48) 516 778 202
http://www.jaslo.pttk.pl
e-mail: pttkjaslo@wp.pl