Odznaka 1. Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, z okazji 60-lecia istnienia Oddziału, ustanawia odznakę okolicznościową „60 lat Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie", zwaną dalej Odznaką.

 2. Oznakę można zdobywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Warunkiem przyznania Odznaki jest udokumentowane zdobycie jednej z ustanowionych przez OM PTTK w Warszawie odznak turystycznych, w dowolnym stopniu, zgodnie z ich regulaminami. Są to:

 5. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną Odznakę.

 6. Odznakę przyznaje i prowadzi ewidencję oraz dystrybucję wyłącznie Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.

 7. Terenowy Referat Weryfikacyjny wpisuje do książeczki (kroniki) numer weryfikacji i datę przyznania oraz potwierdzają przyznanie Odznaki okolicznościową wklejką.

 8. Weryfikacja Odznaki prowadzona jest do 31 stycznia 2021 roku.

 9. Odznaka przyznawana przez Terenowy Referat Weryfikacyjny jest odpłatna.

 10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.

 11. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd OM PTTK w Warszawie, w dniu 18 lutego 2020 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
adres korespondencyjny:
skr. poczt. 31, 00-001 Warszawa 1
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl