OMSW - brązowa OMSW - srebrna OMSW - złota1.      Odznaka „Młodzi Silni Weseli” (zwana w skrócie OMSW) jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki kwalifikowanej, poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody.

2.      OMSW przyznaje Kapituła OMSW Koła PTTK nr 24 „MSW” d. działającego przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy w Warszawie (zwana w skrócie Kapitułą OMSW). Decyzje Kapituły OMSW wydane w zakresie jej działania są ostateczne. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Kapitule OMSW. Wskazane jest, aby przyznane odznaki były wręczane w sposób uroczysty podczas zlotów, rajdów bądź innych spotkań turystycznych.

3.      Wszystkie ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinny czuwać nad rzetelnością zdobywania OMSW i jej odpowiednią rangą.

4.      O OMSW może ubiegać się każdy kto ukończył 10 lat, niezależnie od swojej przynależności organizacyjnej,również niezrzeszony, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.

5.      Ustanawia się trzy stopnie odznaki: brązową, srebrną i złotą, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności.

6.      Podstawą do przyznania OMSW jest zdobycie odpowiedniej dla danego stopnia odznaki ilości punktów oraz spełnienie innych warunków określonych niniejszym Regulaminem.

7.      Do uzyskania OMSW niezbędne jest posiadanie:

·        dla brązowej – jednej z odznak turystyki kwalifikowanej lub odznaki krajoznawczej (w tym regionalnej) w dowolnym stopniu,

·        dla srebrnej – dwóch odznak turystyki kwalifikowanej (w tym obowiązkowo OTP lub GOT) w stopniu co najmniej brązowym oraz odznaki krajoznawczej (w tym regionalnej) w dowolnym stopniu,

·        dla złotej – trzech odznak turystyki kwalifikowanej (w tym obowiązkowo OTP i GOT) w stopniu co najmniej brązowym oraz dwóch odznak krajoznawczych (w tym regionalnych) w dowolnym stopniu.

8.      W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień OMSW.

9.      Kolejne wyższe stopnie OMSW nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie. Ilość lat nie jest ograniczona. Dzienniczek Wycieczek (Kronikę) należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki.

10. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, zalicza się na poczet odznaki wyższego stopnia. Nie może to jednak spowodować przyznania dwóch stopni odznaki w jednym sezonie.

11. Na OMSW zalicza się wycieczki piesze, górskie, kolarskie, narciarskie, wodne oraz autokarowe odbywane na dowolnym terenie, według regulaminów poszczególnych odznak turystyki kwalifikowanej oraz odznak krajoznawczych.

12. Powtórzenie trasy lub jej odcinka, niezależnie od kierunku, nie jest zaliczane przy ubieganiu się o ten sam stopień OMSW.

13. Trasa wycieczki (rajdu, spływu) powinna być szczegółowo wpisana do Dzienniczka Wycieczek (Kroniki) z podziałem na odcinki dzienne i poświadczona przez:

a)     przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktora krajoznawstwa,

b)     przewodnika PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego prowadzącego wycieczkę,

c)     kierownika wycieczki organizowanej przez szkołę, organizację młodzieżową, zakład pracy lub inną instytucję.

Poświadczenia przez osoby wymienione w punktach b) i c) należy potwierdzić pieczątką instytucji organizującej wycieczkę oraz podpisem kierownika wycieczki.

14.Wycieczki indywidualne powinny być poświadczone na szlaku przez przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa, bądź w ogniwach i obiektach PTTK. Honorowane są również poświadczenia urzędów, instytucji, zakładów państwowych, prywatnych i spółdzielczych, urzędów pocztowych, stacji kolejowych, posterunków policji, domów wczasowych itp. Obowiązuje wpisanie daty wycieczki.

15. Poświadczenia, o których mowa w punkcie 13. i 14., mogą być zastąpione szczegółowym opisem trasy wycieczki dołączonym do Dzienniczka Wycieczek (Kroniki) i potwierdzonym przez przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa posiadającego uprawnienia na dany teren.

16. Jako górną granicę zaliczania dziennych przejść pieszych przyjmuje się:

·        dla dzieci i młodzieży do lat 15 – 20 km,

·        dla pozostałych – 30 km.

17. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach, kursach itp. przyznaje się określoną liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów stanowią podstawę do przyznania OMSW.

18. Przy zaliczaniu parków narodowych i zabytków o wartości międzynarodowej lub historycznej należy dokonać osobnego wpisu w Dzienniczku Wycieczek (Kronice), bez wpisu punktów.

19. Poczynając od srebrnej OMSW dopuszcza się zaliczenie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji.

20. Po zweryfikowaniu wpisów i nadaniu odznaki zostaje wydana legitymacja uprawniająca do wykupienia i noszenia odpowiedniej odznaki.

21. Kapituła OMSW Koła PTTK nr 24 „MSW” w wyjątkowych przypadkach może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki OMSW w dowolnym stopniu z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

22.Członkiem Kapituły OMSW może zostać tylko członek PTTK cieszący się niepodważalnym zaufaniem społecznym, posiadający OMSW w stopniu co najmniej srebrnym.

WYMAGANA LICZBA PUNKTÓW DLA ZDOBYCIA OMSW
ORAZ WARUNKI DODATKOWE

Warunki dodatkowe

Stopień OMSW

Brązowy

Srebrny

Złoty

Minimalna ilość punktów wymagana do zdobycia Odznaki „Młodzi Silni Weseli”

250

500

1000

Odbycie wycieczek minimum trzydniowych (np udział w tzw. „Kwartałce”)

3

5

10

Najciekawsze miasta z Kanonu Krajoznawczego Polski

1

2

4

Parki narodowe i parki krajobrazowe

2

3

5

Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej

3

5

10

Obiekty krajoznawcze (dawne układy urbanistyczne, zabytki architektury, zabytki techniki)

5

10

20

Zabytki o wartości międzynarodowej

2

3

5

Obiekty współczesne

3

5

10

Pomniki

5

10

20

Muzea: narodowe, okręgowe lub regionalne, tematyczne oraz izby regionalne, skanseny, obiekty archeologiczne, wykopaliska

5

10

20

Miejsca pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego, wielkich zwycięstw, bitew oraz obozy koncentracyjne, cmentarze

2

3

5

Posiadanie lub zdobycie w trakcie ubiegania się o OMSW – odpowiedniego stopnia odznaki turystyki kwalifikowanej/odznaki krajoznawczej (nowej lub stopnia wyższego już posiadanej dla każdej OMSW)

1

2/1

3/2

Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, które zamieszkuje ubiegający się o odznakę (na każdy stopień OMSW inne)

+ 1 woj.

+ 2 woj.

+ 3 woj.

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA NA POSZCZEGÓLNE ODZNAKI

Warunki szczegółowe

Maksymalnie na dany stopień:

Brązowy

Srebrny

Złoty

Punkty podstawowe zdobywane według regulaminów poszczególnych odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych

150

300

600

Udział w imprezach turystycznych, krajoznawczych (wycieczkach, rajdach, zlotach, „Kwartałkach”) – po 5 pkt.; (obozach, spływach, kursach) – po 10 pkt.

25

50

100

Miasta umieszczone w Kanonie Krajoznawczym Polski – po 25 pkt.

50

100

150

Parki narodowe – po 5 pkt., parki krajobrazowe – po 3 pkt., rezerwaty przyrody – po 2 pkt., pomniki przyrody – po 1 pkt.*

15

30

50

Zabytki – po 2 pkt.

30

50

100

Obiekty współczesne – po 2 pkt.

20

30

50

Pomniki – po 1 pkt.

20

30

50

Muzea: narodowe – po 5 pkt., okręgowe (regionalne) i tematyczne – po 3 pkt., izby regionalne – po 2 pkt.

30

60

120

Obozy koncentracyjne – po 5 pkt., miejsca wielkich zwycięstw i bitew – po 3 pkt., cmentarze zabytkowe – po 3 pkt., cmentarze – po 2 pkt., miejsca martyrologii – po 1 pkt.

20

30

50

Odznaki turystyki kwalifikowanej lub krajoznawcze (nowe lub wyższego stopnia już posiadanej dla każdej OMSW) – po 10 pkt.

20

50

80

RAZEM:

380

730

1350

* Dopuszcza się zaliczanie punktów na dany stopień OMSW za zwiedzanie rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie parków narodowych i punktów za te parki narodowe jednocześnie. Tą samą zasadę stosuje się do pomników przyrody znajdujących się na terenie rezerwatów przyrody.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli”
ul. Górczewska 201
01-459 Warszawa
tel./fax (0-22) 664-06-99
http://www.msw-pttk.org.pl
e-mail: msw-pttk@o2.pl