I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski”, zwana dalej Odznaką, jest ogólnodostępną krajoznawczą odznaką regionalną ustanowioną przez Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, na wniosek Klubu Turystyki Motorowej PTTK „Krak”.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja budowli zamków, pałaców i dworów na terenie województwa małopolskiego oraz walorów turystyczno-krajoznawczych Małopolski.

 3. Odznaka Krajoznawcza „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski” posiada następujące stopnie:

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

 4. Odznakę przyznaje i prowadzi ewidencję przyznanych odznak Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema, ul. Mikołaja Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków, tel. (26) 113-12-00 wew. 105, e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl.

 5. Odznaka zdobywana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 6. Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, za szczególne zasługi w ochronie i promocji zabytków, może przyznać osobie fizycznej lub prawnej dowolny stopień Odznaki Krajoznawczej „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski” honorowo, z pominięciem wymogów punktu 9.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia bezpośrednio niższego.

 2. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 7 lat.

 3. Do zdobycia Odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów z „Wykazu zabytkowych zamków, pałaców i dworów Małopolski”, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

  1. na stopień popularny – poznanie 15 obiektów (z wyłączeniem zamków);

  2. na stopień brązowy – poznanie 35 obiektów (w tym: 5 zamków i 10 pałaców) oraz udział w co najmniej 1 imprezie krajoznawczo- turystycznej „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski”, organizowanej przez Klub Turystyki Motorowej PTTK „Krak”;

  3. na stopień srebrny – poznanie 90 obiektów (w tym:10 zamków i 20 pałaców) oraz udział w co najmniej 1 imprezie krajoznawczo- turystycznej „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski”;

  4. na stopień złoty – poznanie 150 obiektów (w tym: co najmniej 15 zamków i 35 pałaców) oraz udział w co najmniej 2 imprezach krajoznawczo-turystycznych „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski”.

 4. Przy zdobywaniu Odznaki ilość wymaganych obiektów, znajdujących się na terenie miasta Krakowa, nie może przekraczać 30 % wymaganego limitu; wymóg ten nie dotyczy stopnia złotego.

 5. Nadwyżka zaliczanych obiektów oraz imprez krajoznawczo-turystycznych zdobytych na dany stopień Odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.

 6. Okres zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest dowolny.

 7. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po Małopolsce lub w czasie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez organizowanych przez PTTK lub inne instytucje, organizacje itp.

 8. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

 9. Obiekty raz zaliczone podczas zdobywania kolejnych stopni Odznaki nie mogą być zaliczone do zdobywania stopni wyższych.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki jest kronika wycieczek krajoznawczych prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie; kronika powinna zawierać potwierdzenia zwiedzenia obiektów.

 2. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być np.: odcisk pieczątki z nazwą obiektu lub urzędu, instytucji, placówki handlowej, zawierającej nazwę miejscowości, a także wklejony bilet wstępu, zdjęcie zdobywającego Odznakę na tle obiektu itp. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia mogą też dokonywać instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie Odznaki – dotyczy tylko Odznaki w stopniu popularnym i brązowym.

 3. Weryfikacji kronik dokonuje, wyznaczony przez Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, zespół weryfikacyjny.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.

 2. Odznaka i regulamin jej przyznawania został wprowadzony uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie nr 1/10/2017 z dnia 24.10.2017 r.

Załącznik do Regulaminu
Odznaki Krajoznawczej „Zabytkowe zamki, pałace i dwory Małopolski”

Wykaz zabytkowych zamków, pałaców i dworów Małopolski


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema
ul. Mikołaja Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków
tel. (26) 113-12-00, fax (26) 113-12-01
http://owpttkkrakow.pl
e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI