Odznaka§ 1

Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTTK Oddziału „Lubomir” w Myślenicach „Małego Szlaku Beskidzkiego” (zwana dalej MSB) jest jednostopniowa. Zostaje ustanowiona z okazji jubileuszu 90. lat zorganizowanej turystyki na ziemi myślenickiej.

§ 2

Celem tej odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach.

§ 3

Odznakę MSB uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku czerwonego prowadzącego z Bielska-Białej na Luboń Wielki. Dopuszcza się podzielenie trasy na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę tą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, np. GOT PTTK.

§ 4

Odznakę MSB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

§ 5

Poświadczenie odbytych wycieczek dokonuje się w książeczce GOT PTTK, wypełniając ją zgodnie z regulaminem GOT PTTK. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przodowników TG PTTK, organizatorów turystyki PTTK (podpisy powinny być uzupełnione o nr legitymacji ew. pieczątką). Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

§ 6

Po przejściu całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia wypełnioną książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach osobiście bądź przesyłając pocztą na adres Oddział PTTK Lubomir, Rynek 27, 32-400 Myślenice.

§ 7

Odznakę można zdobyć również przedkładając do weryfikacji w Oddziale PTTK „Lubomir” w Myślenicach potwierdzenie wcześniej zdobytej i zweryfikowanej odznaki według innych instytucji i regulaminów. Do zdobycia odznaki MSB zalicza się weryfikacje od 1 stycznia 2017 r.

§ 8

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Lubomir” w Myślenicach.

§ 9

Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach uchwałą nr ..... w dniu 23.11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Lubomir” w Myślenicach
Rynek 27, 32-400 Myślenice
tel. (+48) 513 769 949
http://pttk.myslenice.pl
e-mail: pttk.myslenice@gmail.com