Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. W roku jubileuszu 160. rocznicy powstania styczniowego, Oddział PTTK w Poraju ustanowił Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlak Powstania Styczniowego”, której celem jest poznawanie historii i przebiegu zrywu powstańczego, krzewienie postaw patriotycznych oraz poznawanie walorów krajoznawczych w obecnych granicach Polski.

 2. Odznaka posiada trzy stopnie:

  • stopień brązowy,

  • stopień srebrny,

  • stopień złoty.

 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni i czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.

 4. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 6. rok życia i są pod opieką osób dorosłych.

 5. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.

 6. Odznakę można zdobywać podczas imprez organizowanych przez Klub Krajoznawców Sokoły Wędrowne lub KTM Tajfun Poraj przy Oddziale PTTK w Poraju.

 7. Odznakę można także zdobyć i pozytywnie zweryfikować mając zdobyte inne odznaki m.in. Odznakę Krajoznawczą „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych” i Odznakę „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”.

 8. Odpowiednie i zweryfikowane stopnie Odznaki Krajoznawczej „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych” oraz Odznaki „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” odpowiadają poszczególnym stopniom Odznaki „Szlak Powstania Styczniowego” według następujących kryteriów:

  • stopień brązowy Odznaki „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych” jest odpowiednikiem dla stopnia brązowego Odznaki „Szlak Powstania Styczniowego”,

  • stopień srebrny Odznaki „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych” jest odpowiednikiem dla stopnia srebrnego Odznaki „Szlak Powstania Styczniowego”,

  • stopień złoty odznaki „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych” jest odpowiednikiem dla stopnia złotego Odznaki „Szlak Powstania Styczniowego”,

  • stopień brązowy Odznaki „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” jest odpowiednikiem dla Odznaki „Szlak Powstania Styczniowego” w stopniu brązowym,

  • stopień srebrny Odznaki „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” jest odpowiednikiem dla Odznaki „Szlak Powstania Styczniowego” w stopniu srebrnym,

  • stopień złoty Odznaki „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” jest odpowiednikiem dla Odznaki „Szlak Powstania Styczniowego” w stopniu złotym.

 9. Poza wyżej wymienionymi możliwościami zdobycia odznaki, ustala się normy dla poszczególnych stopni odznaki:

  • na stopień brązowy 10 miejsc lub obiektów,

  • na stopień srebrny kolejne 20 miejsc lub obiektów,

  • na stopień złoty kolejne 30 miejsc lub obiektów.

 10. Do miejsc lub obiektów zalicza się mogiły powstańców na cmentarzach lub poza cmentarzami, tablice, pomniki, muzea z wystawami stałymi lub czasowymi, a także ulice, szkoły, murale, skwery, place, ronda, itp., itd., które mają za patronów bohaterów powstania styczniowego lub w nazwie np. powstańców styczniowych.

 11. Na poszczególne stopnie zalicza się miejsca lub obiekty przed uchwaleniem regulaminu.

 12. Dopuszcza się następujące potwierdzenia:

  • zdjęcie turysty na tle miejsca lub obiektu,

  • bilet wstępu (może być kopia),

  • pieczątka z miejscowości np. sklep, Urząd Miasta lub Gminy, informacja turystyczna, stacja paliw, itp., itd.

 13. Dla weryfikacji odznaki według punktu 8. regulaminu, należy przedstawić stosowne weryfikacje wymienionych stopni odznak.

 14. Kronika może być wykonana według własnego uznania zarówno w formie papierowej, ale także dopuszcza się wersję elektroniczną.

 15. Kronikę można tworzyć także w książeczkach turystyki kwalifikowanej np. KOT, OTP, itp., itd.

 16. Kronika powinna zawierać podstawowe informacje takie jak:

  • imię i nazwisko zdobywającego,

  • miejscowość,

  • adres korespondencyjny, mailowy lub kontakt telefoniczny.

 17. Kronikę można przesłać na adres Oddziału PTTK w Poraju lub adres mailowy: pttkporaj@gmail.com.

 18. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział PTTK w Poraju.

 19. Ewidencję pozytywnie zweryfikowanych odznak prowadzi Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Poraju.

 20. Odznakę można zakupić po pozytywnej weryfikacji w Oddziale PTTK w Poraju.

 21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do weryfikatora.

 22. Pomysł, regulamin oraz projekt odznaki opracował kol. Andrzej Laskowski z uprawnieniami Organizatora Turystyki i Przodownika Turystyki Motorowej.

 23. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju uchwałą nr 3/03/2023 z dnia 3.03.2023 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Poraju
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
e-mail: pttkporaj@gmail.com