Odznaka    Odznaka    Odznaka
Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Szlak Pomnikowych Ławeczek” ustanowiona została przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej. Pomysłodawcą Odznaki i autorem projektu jest Andrzej Laskowski z Łodzi. Współautorami regulaminu są: Grzegorz Kowalski i Andrzej Laskowski.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja aktywnego zwiedzania miejsc na terenie Polski i poznawanie życia osób upamiętnionych w formie pomników-ławeczek, które swoją twórczością i działalnością w sposób pozytywny zapisały się na wielowiekowych kartach historii Polski.

 3. Odznaka posiada pięć stopni:

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty

  • „Za wytrwałość”.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 6. rok życia.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni i czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny. Kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego.

 3. Na poszczególne stopnie zalicza się pomniki potwierdzone przed uchwaleniem regulaminu.

 4. Raz zwiedzony pomnik nie może być zaliczony powtórnie na każdy kolejny stopień odznaki.

 5. Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest potwierdzenie odpowiedniej ilości pomników.

  • na stopień popularny – 5 pomników,

  • na stopień brązowy – kolejne 10 pomników,

  • na stopień srebrny – kolejne 15 pomników,

  • na stopień złoty – kolejne 20 pomników,

  • na stopień „Za wytrwałość” – kolejne 50 pomników.

III. Zasady potwierdzania odznaki

 1. Potwierdzeniem stanowi samodzielnie wykonane zdjęcie pomnika – ławeczki lub osoby zdobywającej na jej tle.

 2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.

 3. Kronikę można tworzyć według własnego uznania.

 4. Kronika powinna zawierać podstawowe informacje takie jak:

  • imię i nazwisko zdobywającego,

  • data wycieczki,

  • miejscowość,

  • krótki opis pomnika i kogo dotyczy, jego położenie,

  • adres do korespondencji,

  • kontakt telefoniczny lub mailowy.

 5. Dopuszcza się wersję kroniki papierową lub elektroniczną.

 6. Zalicza się pomniki gdzie osoba lub osoby upamiętnione są w pozycji siedzącej np. na kufrze, na krześle, w fotelu, przy stole, przy fortepianie itp. itd.

 7. Gdy osoba upamiętniona jest w pozycji stojącej przy ławeczce, to także jest zaliczana do danego stopnia odznaki.

 8. Drogowskazem dla zdobywającego stanowi kanon miejscowości, w których znajdują się pomnikowe ławeczki lub podobne pomniki, wymienione w punkcie 6 i 7 regulaminu i został dołączony jako załącznik nr 1 do regulaminu. Kanon sukcesywnie będzie aktualizowany.

 9. Zalicza się pomniki spoza wykazu, które spełniają warunki regulaminu w punkcie 6 i 7 oraz zostaną pozytywnie zweryfikowane, co jest jednoznaczne z dopisaniem tych pomników do kanonu.

 10. Kronikę do weryfikacji należy przedstawić w Oddziale Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej lub przesłać na adres korespondencyjny Oddziału. Formę elektroniczną można przesyłać na podany adres mailowy: ompttkskar@op.pl.

 11. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucją odznaki zajmuje się Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej i odznakę można zakupić po pozytywnej weryfikacji.

 12. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna przy Oddziale Miejskim PTTK w Skarżysku-Kamiennej.

 13. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do weryfikatora.

 14. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony Uchwałą Nr 6/2023 przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej w dniu 14.03.2023 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Szlak Pomnikowych Ławeczek”

Wykaz obiektów


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej
ul. Juliusza Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
http://www.pttkskarzysko.pl
e-mail: ompttkskar@op.pl