Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaOdznaka powstała ku pamięci dziedzictwa materialnego i kulturowego Żydów w Polsce. Pierwsze wzmianki o Żydach w Polsce pochodzą z X wieku, a pierwszym dokumentem nadającym Żydom przywileje był statut kaliski z XIII wieku. W Polsce ich liczebność była największa w stosunku do innych krajów Europy. Rozwój ich życia, kultury i tradycji przerwała II wojna światowa. Z około 3,5 miliona polskich Żydów wojnę przeżyło ok. 300 tys. Obiekty mają przybliżyć i pozwolić zachować w pamięci kulturę żydowską w Polsce.

Słowniczek:

Kirkut – cmentarz żydowski.

Ohel – zazwyczaj murowany grobowiec stawiany na grobach cadyków, rabinów i ich rodzin.

Mykwa – rytualny zbiornik z wodą służący do obmywania z nieczystości rytualnych.

Synagoga (bożnica) – dom zgromadzenia służący do spotkań i obrzędów religijnych.

 1. Celem odznaki jest popularyzacja kultury żydowskiej, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci i historią.

 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki.

 3. Dzieci mogą zdobywać odznakę pod opieką osób dorosłych.

 4. Odznaka posiada 4 stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty.

 5. Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.

 6. Potwierdzenia należy zbierać w samodzielnie sporządzonej przez siebie kronice. Potwierdzeniem są zdjęcia osoby starającej się o weryfikację na tle regulaminowych obiektów lub w trakcie imprezy kulturalnej promującej kulturę żydowską na tle odpowiedniego plakatu promującego imprezę. Przy zdjęciu powinien znajdować się krótki opis miejsca wraz z lokalizacją. Potwierdzeń w kronice mogą również dokonywać członkowie kadry programowej PTTK obecni w trakcie wycieczki. Obiekty nie mogą się powtarzać.

 7. Wykaz liczbowy obiektów regulaminowych pokazuje poniższa tabela:

Obiekty

Stopień odznaki

Popularny

Brązowy

Srebrny

Złoty

Kirkuty

10

15

20

25

Ohele

1

2

3

4

Mykwy

1

1

1

Synagogi (bożnice)

1

2

3

4

Muzea

1

1

1

Imprezy kulturalne

1

1

Pomniki i tablice pamiątkowe

1

2

3

4

Obozy zagłady

1

1

1

Razem

13

24

34

42

 1. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji kultury żydowskiej, a interpretacja należy do Komisji Krajoznawczej przy Oddziale PTTK w Poraju.

 2. Wypełnioną książeczkę lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Poraju, ul. 3 Maja 25, 42-360 Poraj.

 3. Odznakę można zakupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK w Poraju.

 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Poraju.

 5. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 04/03/2022 przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju w dniu 12.03.2021 r.

Regulamin opracował Michał Całka – Przewodnik Jurajski, Instruktor Krajoznawstwa Regionu i Przodownik Turystyki Pieszej.

Wzór odznaki opracowała Marta Rudzka – Instruktor Krajoznawstwa Regionu i Przodownik Turystyki Pieszej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Poraju
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
e-mail: krajoznawcapl@gmail.com