Odznaka    Odznaka    Odznaka    OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Nekropolii Władców Polski”, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy historycznej o dawnej Polsce, dotyczącej w szczególności osób panujących w naszym kraju na przestrzeni dziejów, zachęcenie do jej poznawania, a także zwiedzania określonych obiektów dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.

 3. Odznaka ma charakter ogólnopolski i posiada 4 stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 4. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Referat Weryfikacyjny Odznaki „Śladami Nekropolii Władców Polski” przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy, także osoba niebędąca członkiem PTTK, po ukończeniu 10. roku życia.

 2. Odznakę można zdobywać przez cały rok, w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych, w różnych dyscyplinach turystyki. Osiągnięte punkty mogą być zaliczone do innych odznak PTTK, zarówno turystycznych jak i krajoznawczych, jednakże pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (zeszytu potwierdzenia, kroniki itp.).

 3. Punkty przyznaje się wyłącznie za zwiedzanie obiektów wpisanych na listę stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu odznaki, zwaną dalej Kanonem.

 4. Na każdy stopień odznaki należy zwiedzić minimalną liczbę obiektów z każdej grupy, tj.: A (główne nekropolie), B (pozostałe) i C (nekropolie królowych i księżnych).

 5. Obiekty z poszczególnych grup nie podlegają między sobą wymianie. Jedynie te same miejsca pochówku władców i żon władców zalicza się odrębnie.

 1. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów z listy. Wszystkie stopnie zdobywa się w dowolnym czasie, jednak nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym. Nie dotyczy to odznaki w stopniu popularnym i brązowym, które można zdobyć w jednym roku.

 2. Obiekty zaliczane do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.

 3. Zestawienie liczby wymaganych obiektów na dany stopień odznaki przedstawia tabela:

Stopień odznaki

Popularny

Brązowy

Srebrny

Złoty

Wymagana liczba
obiektów

A – 1

A – 1

A – 1

A – 1

B – 1

B – 2

B – 3

B – 5

C – 2

C – 3

C – 4

C – 5

III. WERYFIKACJA

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie prowadzona dokumentacja. Forma dokumentacji jest dowolna (książeczka, kronika, skoroszyt), musi jednak zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, nazwy zwiedzanych obiektów, daty zwiedzenia oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu, zdjęcie wykonane osobiście, bilet wstępu lub poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK.

 2. Dokumentację po opracowaniu i podliczeniu należy złożyć lub przesłać na adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz.

 3. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście, po uprzednim uzgodnieniu, w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lub listownie na adres zdobywcy, gdy ten załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (odpowiadający wadze przesyłki).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Emblematy odznaki są odpłatne i można je nabywać w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lub wysyłkowo, dołączone do zweryfikowanej dokumentacji. Przy wysyłce emblematu ze zweryfikowaną dokumentacją zdobywca zobowiązany jest uwzględnić wagę emblematu przy zakupie znaczka na kopertę zwrotną.

 2. Przy weryfikacji każdego – po popularnej – kolejnego stopnia odznaki obowiązkowe jest dostarczenie wraz z dokumentacją, potwierdzeń zdobycia niższych stopni. Dokumentacja na kolejne stopnie odznaki bez udokumentowania zwiedzenia obiektów i zdobycia niższych stopni nie będzie weryfikowana.

 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego Odznaki „Śladami Nekropolii Władców Polski” przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

 4. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu nr 70/IX/19(383) z dnia 20.05.2019 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 5. Obowiązująca lista obiektów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu odznaki i jest jego integralną częścią.

Klauzula informacyjna.

Pomysłodawcą odznaki jest Witold Simiński-Stanny. Autorem projektu regulaminu i szczegółowego opracowania graficznego wizerunku odznaki jest Tomasz Simiński-Stanny.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Nekropolii Władców Polski”
KANON OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691 951 010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com