OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami gen. Józefa Sowińskiego” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu popularyzacji wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością gen. Józefa Longina Sowińskiego (1777-1831) – wielkiego patrioty, uczestnika powstań narodowych, bohaterskiego obrońcy Reduty Wolskiej w Warszawie.

 2. OK PTTK „Śladami gen. Józefa Sowińskiego” jest odznaką stałą, jednostopniową.

 3. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana Odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 4. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania Odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. O Odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 10 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Czas zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

 3. Punkty na Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych oraz autokarowych.

 4. Odznakę zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z osobą gen. Józefa Sowińskiego, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 5. Podstawą przyznania Odznaki jest przejście trasy obowiązkowej na warszawskiej Woli oraz zwiedzenie minimum 10 obiektów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 6. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nie ujęte w załączniku, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą gen. Józefa Sowińskiego.

 7. Dopuszcza się zaliczenie na poczet Odznaki udokumentowanych miejsc i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem Odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50%.

 8. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 7. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. III. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

 9. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

III. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

IV. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 4. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami gen. Józefa Sowińskiego”.

 5. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Odznakę honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 6. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami gen. Józefa Sowińskiego” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami gen. Józefa Sowińskiego” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 23 października 2006 r. i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2006 r.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

I. Trasa obowiązkowa:

Szlak ścieżki edukacyjnej „Powstanie Listopadowe na Woli” rozpoczyna się na ulicy Redutowej przy ul. Pustola, prowadzi zabytkowymi wałami okalającymi cmentarz i kościół św. Wawrzyńca aż do symbolicznego grobu Józefa Sowińskiego. Następnie szlak prowadzi poprzez teren kościoła św. Wawrzyńca oraz mogiły powstańców 1831 r. znajdujące się na terenie przykościelnym, ulicą Wolską do parku Sowińskiego pod pomnik generała. Dalej trasa wiedzie ulicą Wolską do ul. Ordona oraz ul. Gniewkowską, do ul. Mszczonowskiej, gdzie znajduje się głaz upamiętniający Redutę 54, tzw. Redutę Ordona.

II. Obiekty i miejscowości:

 1. Arsenał w Warszawie, ul. Długa 52 (obecnie Państwowe Muzeum Archeologiczne) – dawniej siedziba Elementarnej Szkoły Artylerii i Inżynierii. W latach 1815-1820 ppłk Józef Sowiński był dyrektorem Arsenału Budowniczego w Królestwie Polskim.

 2. Pałac Kazimierzowski w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (obecnie siedziba władz Uniwersytetu Warszawskiego) – dawniej Akademia Szlachecka Korpusu Kadetów Jej Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej zwana Szkołą Rycerską, którą ukończył Józef Sowiński.

 3. Pałac Collegium Nobilium w Warszawie, ul. Miodowa 22/24 (obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza) – dawniej Szkoła Aplikacyjna Artylerii i Inżynierii, ówczesna najwyższa uczelnia wojskowa, której płk Józef Sowiński był komendantem od 1820 r.

 4. Park im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, skrzyżowanie ulic Wolskiej i Elekcyjnej – pomnik gen. Józefa Sowińskiego.

 5. Reduta 56 (Reduta Wolska tzw. Fort Sowińskiego) w Warszawie, przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Redutowej – krzyż upamiętniający śmierć gen. Józefa Sowińskiego. Reduta powstała w 1831 r. w miejscu wcześniejszych fortyfikacji z Insurekcji Kościuszkowskiej z 1794 r. Dowódcą reduty a następnie dowódcą obrony Woli w 1831 r. był gen. Józef Sowiński.

 6. Kościół parafialny św. Wawrzyńca w Warszawie, ul. Wolska 140A (w obrębie Fortu Sowińskiego) – płaskorzeźba gen. Józefa Sowińskiego na ścianie kościoła, kule armatnie i lufy z 1831 r. wmurowane w ściany kościoła.

 7. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3 – wystawy stałe: „Powstanie Kościuszkowskie 1794”, „Legiony Polskie i Wojsko Księstwa Warszawskiego 1797-1814” oraz „Wojsko Królestwa Polskiego i Powstanie Listopadowe 1815-1831” – kula generała Józefa Sowińskiego, obraz Śmierć gen. Sowińskiego na szańcach Woli pędzla Wojciecha Kossaka.

 8. Muzeum Woli w Warszawie (Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy), ul. Srebrna 12 – obowiązkowo należy zwiedzić ekspozycję stałą „Warszawska Wola” z uwzględnieniem wątku dotyczącego powstania listopadowego.

 9. Wierzbno [osiedle na terenie warszawskiej dzielnicy Mokotów] – dawny majątek Józefa Sowińskiego (posiadłość „Pod Wierzbą” otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego brygadier wojsk francuskich Wojciech Jakubowski; w latach 1818-1822 należała ona do płk Józefa Sowińskiego).

 10. III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego w Warszawie, ul. Rogalińska 2 – popiersie gen. Józefa Sowińskiego.

 11. Bydgoszcz – udział ppor. Józefa Sowińskiego w walkach o miasto (w korpusie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w czasie tzw. wyprawy wielkopolskiej podczas kampanii napoleońskiej 1794 r.).

 12. Gniezno – udział ppor. Józefa Sowińskiego w walkach o miasto (w korpusie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w czasie wyprawy wielkopolskiej).

 13. Iława – wierny wojskowej przysiędze Józef Sowiński brał udział w kampanii przeciw Napoleonowi (1806-1807). Za Iławę wyróżniono go Pour le Mérite [fr. Za Zasługi] – najwyższym pruskim i niemieckim orderem wojskowym.

 14. Komorowo koło Ostrowi Mazowieckiej (pow. ostrowski, woj. mazowieckie) – pomnik gen. Józefa Longina Sowińskiego w tzw. „Alei powstania listopadowego” na terenie byłej Szkoły Podchorążych Piechoty.

 15. Krośniewice koło Kutna – Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, Plac Wolności 1 – anonimowy portret gen. Józefa Sowińskiego (Polska, 1 poł XIX w.).

 16. Lądek-Zdrój – pobyt Józefa Sowińskiego w 1814 r.

 17. Łabiszyn nad Notecią (pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie) – udział ppor. Józefa Sowińskiego w walkach o miasto (w korpusie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w czasie wyprawy wielkopolskiej).

 18. Możajsk nad Moskwą (obw. moskiewski, Rosja) – podczas wyprawy Napoleona Bonaparte przeciw Rosji na Moskwę, w bitwie 5 września 1812 r. szef szwadronu w pułku artylerii konnej armii Księstwa Warszawskiego – ppłk Józef Sowiński został poważnie ranny w nogę, którą mu amputowano (poruszał się odtąd o kuli). Za kampanię moskiewską został odznaczony Orderem Virtuti Militari – najwyższym polskim odznaczeniem wojennym oraz francuską Legią Honorową.

 19. Prawdińsk (d. Friedland, obw. kaliningradzki, Rosja) – wierny wojskowej przysiędze Józef Sowiński brał udział w kampanii przeciw Napoleonowi (1806-1807).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Batalionu AK „Parasol” 3a
01-120 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl

Adres korespondencyjny (do prezesa)
Roman Henryk Orlicz
ul. Monte Cassino 3 m. 19
01-121 Warszawa
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 3a, 01-120 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl