Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Zarząd PTTK Oddział w Kozienicach na wniosek Komisji Krajoznawczej ustanawia z dniem 1.10.2014 r. Odznakę Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej.

 2. Celem wprowadzenia odznaki jest zachęcenie do poznania walorów turystycznych, krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych oraz popularyzacja Ziemi Kozienickiej poprzez aktywne spędzenie czasu wolnego.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 6 lat i spełni wymagania niniejszego regulaminu.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, a kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów dowolna.

 5. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowa, srebrna, złota.

 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, nie więcej niż jeden stopień w ciągu roku, uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych.

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 8. Odznakę zdobywa się na terenie powiatu kozienickiego oraz zwiedzając wybrane obiekty w Puszczy Kozienickiej, które są wymienione w załączniku do regulaminu.

 9. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki.

 10. Wymagana liczba obiektów:

  1. brązowa – 15 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, na terenie co najmniej dwóch gmin powiatu kozienickiego lub jednej gminy i Puszczy Kozienickiej,

  2. srebrna – 25 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, na terenie co najmniej czterech gmin powiatu kozienickiego lub trzech gmin i Puszczy Kozienickiej,

  3. złota – 40 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, przy czym, włączając niższe stopnie, obiekty muszą pochodzić z siedmiu gmin powiatu kozienickiego i Puszczy Kozienickiej.

 11. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka (kronika) wycieczek prowadzona przez zdobywającego zawierająca: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, datę wycieczki, zwiedzany obiekt, potwierdzenie zwiedzanego obiektu.

 12. Potwierdzeniem zwiedzanego obiektu może być m.in.: pieczątka z miejscowości, w której znajduje się obiekt, fotografia turysty na tle obiektu (podczas weryfikacji zdjęcia mogą być dołączone do książeczki na płycie CD), podpis osoby uprawnionej (przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki lub opiekuna Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego). Dopuszcza się potwierdzenie poprzez wykonanie własnego opisu zwiedzanego obiektu.

 13. Z zapisu w książeczce (kronice) musi jednoznacznie wynikać, iż ubiegający się o odznakę osobiście zwiedził i poznał obiekty wymagane w regulaminie.

 14. Weryfikację odznaki przeprowadza PTTK Oddział w Kozienicach za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej powołanej przy Oddziale.

 15. Książeczkę (kronikę) ze spełnionymi warunkami na dany stopień odznaki w celu weryfikacji można przesłać na adres: PTTK Oddział w Kozienicach, ul. Mikołaja Kopernika 8 lok. 31, 26-900 Kozienice, wraz ze zwrotną kopertą oraz znaczkami pocztowymi o nominałach równych jak przy wysłanej książeczce (kronice).

 16. Weryfikację odznaki dokonuje się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki (kroniki).

 17. Zarząd PTTK Oddział w Kozienicach może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Ziemi Kozienickiej.

 18. Interpretacja regulaminu należy do PTTK Oddział w Kozienicach.

Aneks
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kozienickiej
z dnia 10.03.2021 r.

 1. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. wprowadza się zaktualizowaną listę obiektów wymaganych do zdobycia Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kozienickiej.

 2. Punkty potwierdzone przed 1.04.2021 r. według poprzedniej listy zachowują ważność.

 3. W uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość zaliczenia punktów ujętych na liście sprzed nowelizacji.

Załącznik do Regulaminu
Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kozienickiej

zawierający obiekty krajoznawcze z podziałem na gminy
oraz wybrane obiekty w Puszczy Kozienickiej

Regulamin Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kozienickiej
obowiązujący w latach 2014-2021


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział w Kozienicach
ul. Mikołaja Kopernika 8 lok. 31
26-900 Kozienice
tel. (48) 614-26-94
tel./fax (48) 614-31-89
http://www.kozienice.pttk.pl
e-mail: pttkkozienice@poczta.onet.pl