Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza „Wstęga Kaczawy" jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawstwa w miejscowościach oraz obszarach geograficznych położonych wzdłuż rzeki Kaczawy.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.

 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).

 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.

 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego obiektu. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej i pieszej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.

 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.

 10. Każdy zdobywca odznaki „Wstęga Kaczawy" ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i nizinnej, podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po terenie i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.

 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 1/11/2022 z dnia 4.11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1.04.2023 r.

Pomysłodawcy projektu: Marcin Nowakowski, Adam Reszewicz.

Autor regulaminu odznaki: Adam Reszewicz.

Koncepcja graficzna odznaki: Marek Rabski, Adam Reszewicz.

Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.

Wykaz obiektów

 1. Źródła Kaczawy na zboczu góry Turzec.

 2. Kaczorów – kościół parafialny pw. św. Mikołaja.

 3. Jezioro Kaczorowskie.

 4. Wojcieszów – ruiny wapiennika.

 5. Wojcieszów – kamieniołom „Gruszka”.

 6. Świerzawa – kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 7. Sędziszowa – dwór z wieżą mieszkalną (ul. Polna 5).

 8. Sędziszowa – Organy Wielisławskie.

 9. Nowy Kościół – ruiny romańskiego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny.

 10. Jerzmanice-Zdrój – płaskorzeźba w skale.

 11. Jerzmanice-Zdrój – „Skalne źródło" przy Kruczych Skałach.

 12. Złotoryja – Zalew Złotoryjski.

 13. Złotoryja – Baszta Kowalska.

 14. Rokitnica – ruiny zamku.

 15. Rzymówka – źródło św. Jadwigi.

 16. Legnica – zabytkowy Park Miejski z Kozim Stawem.

 17. Legnica – Most Kartuski.

 18. Prochowice – ścieżka przyrodnicza w zabytkowym parku.

 19. Kwiatkowice – kościół pomocniczy pw. św. Jadwigi.

 20. Ujście Kaczawy do Odry.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Legnicy
ul. Rynek 27, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 856-51-63
mobile: (+48) 661 716 212
http://pttk.legnica.pl
e-mail: pcit-legnica@o2.pl