Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka 1. Celem odznaki jest poznanie zabytków architektury sakralnej na terenie Polski pod wezwaniem świętych apostołów oraz historii chrześcijaństwa.

 2. Odznaka posiada pięć stopni:

  • stopień popularny,

  • stopień brązowy,

  • stopień srebrny,

  • stopień złoty,

  • stopień „Za wytrwałość”.

 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni i czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.

 4. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 6. rok życia, również podczas zdobywania innych odznak krajoznawczych pod opieką dorosłych.

 5. Na poszczególne stopnie zalicza się obiekty i miejsca przed uchwaleniem regulaminu.

 6. Potwierdzeniem zwiedzanego miejsca lub obiektu mogą być:

  • zdjęcie zdobywającego na tle miejsca lub obiektu,

  • pieczątka z parafii, sklepu, urzędu, informacji turystycznej itp.,

  • potwierdzenie przez osobę uprawnioną jak: przewodnik, przodownik, instruktor krajoznawstwa itp.

 7. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i grupowych w turystyce kwalifikowanej, a także na różnego typu rajdach, zlotach i innych imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK.

 8. Kronikę można tworzyć według własnego uznania, a także w książeczkach turystyki kwalifikowanej np. OTP, KOT, MOT, itp.

 9. Oprócz potwierdzenia, kronika powinna zawierać informacje takie jak:

  • data wycieczki,

  • miejscowość,

  • nazwa obiektu lub miejsca,

  • dane osoby zwiedzającej (imię i nazwisko, adres do korespondencji i dane do kontaktu telefonicznego lub mailowego).

 10. Dopuszcza się różne wersje kroniki, zarówno papierową, jak i elektroniczną.

 11. Raz zwiedzany obiekt lub miejsce nie może być zaliczany powtórnie na kolejny stopień odznaki.

 12. Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni odznaki, jest zwiedzenie odpowiedniej ilości obiektów lub miejsc pod wezwaniem świętych apostołów według przedstawionego wykazu:

  • na stopień popularny trzy kościoły pod wezwaniem trzech z dwunastu apostołów,

  • na stopień brązowy kolejne trzy kościoły pod wezwaniem następnych trzech apostołów,

  • na stopień srebrny kolejne trzy kościoły pod wezwaniem kolejnych trzech apostołów,

  • na stopień złoty następne trzy kościoły pod wezwaniem pozostałych apostołów,

  • na stopień „Za wytrwałość” należy zwiedzić i potwierdzić minimum jeden kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, poza województwem, w którym zamieszkuje zdobywający oraz zwiedzić i potwierdzić minimum jedną kaplicę Judasza, w innym brzmieniu:

   • kaplica „Pocałunek Judasza”,

   • kaplica „Zdrada Judasza”,

   • lub inną dowolną kaplicę, która dotyczy Judasza.

 13. W wyjątkowych sytuacjach, gdy kościół ma dwóch apostołów za patronów np. św. Szymona i św. Judy Tadeusza, to zalicza się obu apostołów z jednego kościoła.

 14. W sytuacji, gdy nie występuje kościół pod wezwaniem któregoś z apostołów, zastępczo można zwiedzić i potwierdzić kościół pod wezwaniem innego świętego, a ujętego w wykazie zastępczym.

  1. Wykaz świętych apostołów z listy obowiązkowej (grupa A):

   • św. Jakub Apostoł,

   • św. Szymon Piotr,

   • św. Szymon Kananejczyk,

   • św. Bartłomiej,

   • św. Andrzej Apostoł,

   • św. Filip,

   • św. Jan Ewangelista,

   • św. Tomasz,

   • św. Mateusz,

   • św. Juda Tadeusz,

   • św. Jakub Młodszy.

  2. Wykaz świętych, których można wykorzystać zamiennie w wyżej wymienionej sytuacji (grupa B):

   • św. Marek Ewangelista,

   • św. Piotr,

   • św. Paweł,

   • św. Łukasz Ewangelista.

 15. Z jednej miejscowości można zwiedzić tylko jeden kościół pod wezwaniem jednego z dwunastu apostołów.

 16. Odznakę „Dwunastu Apostołów” można zdobyć poprzez zdobywanie innych odznak sakralnych, w tym przypadku dotyczy odznak:

  • Odznaka „Szlakiem Architektury Sakralnej w Polsce”,

  • Odznaka „Poznaj Bazyliki w Polsce”.

 17. Według wykazu poniżej i na wyżej wymienione odznaki, zdobywający ma możliwość uzyskania weryfikacji do poszczególnych stopni odznaki „Dwunastu Apostołów”:

  • Odznaka „Szlakiem Architektury Sakralnej w Polsce” w stopniu małym złotym odpowiada odznace „Dwunastu Apostołów” w stopniu popularnym,

  • Odznaka „Szlakiem Architektury Sakralnej w Polsce” w stopniu dużym brązowym odpowiada odznace „Dwunastu Apostołów” w stopniu brązowym,

  • Odznaka „Szlakiem Architektury Sakralnej w Polsce” w stopniu dużym srebrnym odpowiada odznace „Dwunastu Apostołów” w stopniu srebrnym,

  • Odznaka „Szlakiem Architektury Sakralnej w Polsce” w stopniu dużym złotym odpowiada odznace „Dwunastu Apostołów” w stopniu złotym,

  • Odznaka „Poznaj Bazyliki w Polsce” w stopniu brązowym odpowiada odznace „Dwunastu Apostołów” w stopniu popularnym,

  • Odznaka „Poznaj Bazyliki w Polsce” w stopniu dużym brązowym odpowiada odznace „Dwunastu Apostołów” w stopniu brązowym,

  • Odznaka „Poznaj Bazyliki w Polsce” w stopniu dużym srebrnym odpowiada odznace „Dwunastu Apostołów” w stopniu srebrnym,

  • Odznaka „Poznaj Bazyliki w Polsce” w stopniu dużym złotym odpowiada odznace „Dwunastu Apostołów” w stopniu złotym.

 18. W celu uzyskania weryfikacji na odpowiednie stopnie odznaki „Dwunastu Apostołów” i mając jednocześnie zdobyte odznaki według wykazu odznak:

  • „Szlakiem Architektury Sakralnej w Polsce”,

  • „Poznaj Bazyliki w Polsce”,

 19. należy przedstawić w kronice odpowiednie weryfikacje wymienionych wyżej odznak.

 1. Kronikę do weryfikacji należy złożyć w Oddziale PTTK w Poraju lub przesłać na adres korespondencyjny. Wersję elektroniczną przesyła się na podany adres mailowy.

 2. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział PTTK w Poraju i w tym samym Oddziale odznakę można zakupić po pozytywnej weryfikacji.

 3. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Poraju.

 4. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Krajoznawczej przy Oddziale PTTK w Poraju.

 5. Pomysł, regulamin i projekt odznaki opracował Andrzej Laskowski z uprawnieniami Organizatora Turystyki.

 6. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 10/07/2022 przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Poraju
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
e-mail: krajoznawcapl@gmail.com