Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia wstępne

 1. Odznakę Krajoznawczą PTTK „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie” ustanowiono dla uczczenia 70-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja ziemi kłodzkiej dawnego Hrabstwa Kłodzkiego, zachęcenie do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury, różnorodnych form ochrony przyrody i innych obiektów krajoznawczych.

 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

 4. Odznaka jest trzystopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 5. roku życia uczestnicząc w imprezach turystyczno-krajoznawczych (zbiorowych lub indywidualnych) odbywających się na terenie ziemi kłodzkiej. Dzieci i młodzież szkolna zdobywają odznakę pod opieką osób dorosłych.

 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

 3. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 4. Potwierdzenia i opisy zwiedzanych obiektów należy zamieścić we własnoręcznie wykonanej kronice.

 5. Kronika powinna być prowadzona (na wszystkie trzy stopnie) w jednym zeszycie.

 6. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych obiektów, bilety wstępu, fotografie wykonane na tle zwiedzanego obiektu. Prawo potwierdzania mają także członkowie kadry programowej PTTK, jeżeli uczestniczyli w danej wycieczce.

 7. Odznakę Krajoznawczą „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie” można zdobywać z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczymi.

 8. Wybrany obiekt zalicza się tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.

 9. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć po zaliczeniu wskazanej w tabeli ilości miast i innych obiektów. Miasta będące jednocześnie uzdrowiskami należy zaliczać jako miasto i uzdrowisko.

 10. Zdobywanie odznaki rozpoczyna się od 1 kwietnia 2021 r. Nie zalicza się wcześniejszych potwierdzeń odwiedzeń.

 11. Na poszczególne stopnie odznaki należy spełnić następujące warunki:

Wyszczególnienie

Stopień odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

Miasta

2

4

5

Uzdrowiska

1

2

2

Zabytki techniki

1

2

3

Zamki, pałace, twierdze

3

5

6

Zabytki sakralne

2

4

6

Muzea, skanseny

1

2

3

Parki narodowe i krajobrazowe

1

1

1

Rezerwaty przyrody

2

3

4

Parki zabytkowe, uzdrowiskowe i arboreta

1

2

3

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne
Parku Narodowego Gór Stołowych

1

III. Weryfikacja odznaki

 1. Odznakę weryfikuje Oddziałowy Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej w Kłodzku.

 2. Podstawą do weryfikacji jest przedłożenie kroniki z poświadczeniami i opisami zwiedzanych obiektów, zgodnie z Regulaminem. W kronice powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o odznakę, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania i rok urodzenia oraz nr telefonu. Kronika powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu odznaki.

 3. Kronikę należy dostarczyć do Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.

 4. W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z adresem i naklejonymi znaczkami według aktualnie obowiązującej taryfy.

 5. Przyznanie odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia odznaki.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku prowadzi rejestr zdobywców odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej.

 3. Regulamin i wzór odznaki, został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku w dniu: 17.03.2021 r. (uchwała nr 72/2017/2021) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku
ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko
tel./fax (0-74) 867-37-40
http://klodzko.pttk.pl
e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl
e-mail 2: pttkklodzko@op.pl


ODZNAKA JEST KONTYNUACJĄ
INDYWIDUALNEGO RAJDU I ODZNAKI
„POZNAJEMY TURYSTYCZNE HRABSTWO KŁODZKIE”