Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona przez Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach z okazji 60. rocznicy powstania klubu.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz zwrócenie uwagi na miejscowości o ciekawych nazwach.

 3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.

 4. Zdobywanie odznaki jest ograniczone do trzykrotnego zweryfikowania wszystkich stopni odznaki.

 5. Weryfikację kronik, rejestr przyznanych odznak oraz sprzedaż odznak prowadzi Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, Rynek 11, 44-100 Gliwice, jak również zajmuje się dystrybucją odznaki. Odznaka jest odpłatna i kosztuje 10 zł/szt. płatne na konto Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej: Bank Pekao S.A. 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658.

 6. Potwierdzenia odwiedzanych miejscowości należy zbierać w kronice prowadzonej przez zdobywającego odznakę w sposób tradycyjny, np. zeszyt, książeczka odznaki dowolnej dyscypliny turystyki kwalifikowanej, lub w formie elektronicznej, np. płyta CD-R, płyta DVD-R, pendrive lub inne. Potwierdzeniem odwiedzonej miejscowości może być pieczątka dowolnej instytucji z nazwą miejscowości lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle dowolnej tablicy urzędowej z nazwą miejscowości.

 7. Raz potwierdzona miejscowość nie może być zaliczona na wyższy stopień odznaki.

 8. W przypadku przekroczenia liczby miejscowości wymaganych na dany stopień odznaki nadwyżka zaliczana jest na poczet normy wyższego stopnia.

 9. Należy odwiedzać miejscowości zawarte w załącznikach, które stanowią integralną część regulaminu. Jeśli miejscowość w załączniku występuje również w innym województwie będzie uznana, ale należy wpisać nazwę województwa.

 10. Odznaka jest czterostopniowa i należy odwiedzić następującą ilość miejscowości na kolejne stopnie odznaki:

  • Popularny (otok czerwony) – 10 miejscowości,

  • Brązowy (otok brązowy) – 20 miejscowości,

  • Srebrny (otok srebrny) – 30 miejscowości,

  • Złoty (otok złoty) – 40 miejscowości.

 11. W przypadku wyszukania miejscowości o ciekawej nazwie, a nieujętej w załącznikach można ją odwiedzić i umieścić w kronice opisując kolorem czerwonym z bardzo krótkim uzasadnieniem – dlaczego nazwa miejscowości jest ciekawa.

 12. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek indywidualnych i zbiorowych, niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny turystyki.

 13. Przy weryfikacji odznaki zaliczane będą również miejscowości odwiedzone przez zdobywającego odznakę przed ukazaniem się regulaminu.

 14. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim przez zdobywającego odznakę.

 15. Kroniki odznaki do weryfikacji należy składać w biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100 Gliwice, lub przesyłać na powyższy adres z dopiskiem TKKol. PTTK przesyłką poleconą załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę poleconą jak przy nadaniu. Zweryfikowana kronika jest jednocześnie legitymacją danego stopnia odznaki upoważniającą do jej nabycia i noszenia.

 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach.

 17. Autorem regulaminu i wizerunku odznaki jest Jarosław Szerszeń.

 18. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

 19. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 21.11.2017 r. przez Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 12/XIX/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

 20. Regulamin został znowelizowany 29.11.2022 r., obecna treść jest obowiązująca od dnia 1.01.2023 r.

Załączniki
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach”

Załącznik nr 1
Alfabetyczny wykaz miejscowości

Załącznik nr 2
Wykaz miejscowości według województw

Poprzedni Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy w Gliwicach
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
ul. Rynek 11, 44-100 Gliwice
tel. (32) 231-26-16
http://www.huzy.gliwice.pttk.pl
https://www.facebook.com/tkk.wl.huzy
e-mail: tkk.wl.huzy@gmail.com