OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w roku jubileuszu 110-lecia krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu i Wielkopolsce ustanawia Krajoznawczą Odznakę Turystyczną „110 lat Krajoznawstwa i Turystyki w Wielkopolsce”.

 2. Celem odznaki jest upowszechnienie ogólnej wiedzy o historii krajoznawstwa w Poznaniu i Wielkopolsce, promocja regionu wielkopolskiego, a w szczególności jego stolicy Poznania z jego najbliższym otoczeniem.

 3. Zdobywanie odznaki ma na celu zapoznanie turysty z historią i dniem dzisiejszym regionu oraz popularyzację wiedzy o osobach szczególnie zasłużonych dla krajoznawstwa.

 4. Patronat nad odznaką sprawuje Oddział Poznański PTTK.

 5. Odznaka kierowana jest do turystów-krajoznawców z całej Polski.

 6. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek pieszych, kolarskich, kajakowych czy motorowych organizowanych zarówno indywidualnie jak i przez jednostki organizacyjne PTTK.

 7. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 8. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce, stosowania zaleceń Karty Turysty PTTK oraz do przestrzegania szczegółowych przepisów poszczególnych zwiedzanych obiektów. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 110 punktów.

 2. Dopuszcza się zapis w odpowiednich książeczkach wg poniższego klucza:

  • turystyka piesza – zdobyte wg „Regulaminu OTP”,

  • turystyka górska – zdobyte wg „Regulaminu GOT”,

  • turystyka kolarska – zdobyte wg „Regulaminu KOT”,

  • turystyka kajakowa – zdobyte wg „Regulaminu TOK”,

  • turystyka motorowa – zdobyte wg „Regulaminu MOT”.

 3. Dla zdobycia odznaki można także zwiedzić obiekty z poniższej listy uzyskując po 10 punktów za każdy obiekt:

  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,

  • Rezerwat Archeologiczny Genius Loci w Poznaniu,

  • podziemia bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu,

  • Makieta Dawnego Poznania,

  • Muzeum Historii Poznania w Ratuszu,

  • Zamek Królewski Przemysła II z wieżą widokową,

  • Muzeum Walk Niepodległościowych w Odwachu,

  • domki budnicze na Starym Rynku w Poznaniu,

  • pomniki lub miejsca pamięci związane z życiem kulturalnym Poznania (np. pomnik Starego Marycha; pomnik Zygi Latarnika, Studzienka Bamberki, pomnik Krzysztofa Komedy, czy Romana Wilhelmiego, itp.),

  • Wzgórze Świętego Wojciecha i Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan,

  • miejsca pamięci związane z powstaniem wielkopolskim na terenie Wielkopolski (pomniki, tabelce pamiątkowe itp.),

  • miejsca związane z historią miasta Poznania, mające związek z wydarzeniami historycznymi w Poznaniu niezwiązanymi z powstaniem wielkopolskim (np. pomnik Cyryla Ratajskiego, Hipolita Cegielskiego, tablice związane z Czerwcem ‘56 itp.).

 4. Za udział w imprezach zorganizowanych przez koła i kluby Oddziału Poznańskiego PTTK dopisuje się 10 punktów za imprezę.

 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 6. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

 7. Za poznanie miejsc pamięci uzyskując po 15 punktów za każde miejsce:

  • głaz poświęcony Bernardowi Chrzanowskiemu w Wojnowicach k. Opalenicy,

  • głaz poświęcony wybitnym krajoznawcom Wielkopolski na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu,

  • tablica upamiętniająca Marcelego Mottego na Placu Kolegiackim w Poznaniu.

 8. Zaleca się poznanie życiorysów osób związanych z krajoznawstwem w Wielkopolsce, zwiedzenie miejsc i obiektów turystycznych związanych z działalnością:

  • Bernarda Chrzanowskiego,

  • Marcelego Mottego,

  • Mariana Chudego,

  • Franciszka Jaśkowiaka.

III. WERYFIKACJA I PRZYZNAWANIE ODZNAKI

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest zapis w odpowiednich książeczkach turystycznych lub kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej kroniki wycieczek może być dowolna. Powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

  • daty odbycia wycieczek,

  • krótkie opisy krajoznawcze zwiedzanych obiektów,

  • potwierdzenia zwiedzenia obiektów.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki z zapisem na płycie DVD lub pendrive.

 3. Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia turysty na tle zwiedzanego obiektu, imienny podpis (organizatora wycieczki, przewodnika, przodownika itp. – obecnych podczas wycieczki).

 4. Odznakę przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne działające przy Oddziale Poznańskim PTTK, do którego należy kierować wniosek o jej weryfikację i przyznanie odznaki przesyłając go wraz z kroniką na adres: Oddział Poznański PTTK, Stary Rynek 89/90, 60-733 Poznań.

 5. Do kroniki na koniec jej wpisów należy sporządzić zbiorcze zestawienie spełnienia warunków regulaminu odznaki.

 6. Weryfikacja i przyznanie odznaki wolne jest od opłat. Turysta pokrywa jedynie koszt przesyłki zwrotnej kroniki po weryfikacji. Sama odznaka jest odpłatna, a jej sprzedaż następuje na wniosek turysty. Do wykupienia i noszenia odznaki uprawnia imienna legitymacja wystawiona przez zespół weryfikacyjny.

 7. Zespół weryfikacyjny jak i patroni mogą nadać odznakę bez spełnienia przepisów regulaminu osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla krajoznawstwa w Wielkopolsce.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin odznaki zatwierdzony został przez Zarząd Oddziału Poznańskiego PTTK w dniu 19 kwietnia 2023 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddzial Poznański PTTK
im. Bernarda Chrzanowskiego
Stary Rynek 89/90, 60-773 Poznań
tel. (61) 852-37-56; fax (61) 852-18-39
http://www.poznan.pttk.pl
e-mail: office@bort.pl