Odznaka 1. Odznaka Turystyczna „70-lecia Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej” ustanowiona została z okazji 70. rocznicy powstania oddziału oraz 100. rocznicy nadania praw miejskich miastu Skarżysko-Kamienna.

 2. Odznakę zdobywać może każda osoba, która spełni warunki określone w pkt. 5. regulaminu.

 3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

 4. Odznaka może być nadana honorowo dla osób i instytucji zasłużonych dla Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest udział w minimum trzech imprezach turystycznych zorganizowanych przez Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej lub zdobycie 70. punktów wg regulaminu Odznaki Turystyki Pieszej na terenie województwa świętokrzyskiego.

 6. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami zgodnie z ich regulaminami.

 7. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki może być Książeczka Wycieczek Pieszych OPT lub książeczka-kronika sporządzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.

 8. W kronice powinny znaleźć się następujące dane:

  • dane osoby ubiegającej się o odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon lub email),

  • data i trasa wycieczki z podaniem ilości kilometrów,

  • potwierdzenie odbycia wycieczki (poświadczenie przez Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, Turystyki Górskiej, Organizatora Turystyki, przewodnika PTTK, nauczyciela lub opiekuna SKKT prowadzącego wycieczkę, pieczątką rajdową,

  • honorowane będą również poświadczenia urzędów, instytucji, punktów handlowych, muzeów itp.

 9. Przodownicy Turystyki Pieszej i Górskiej posiadający uprawnienia na teren województwa świętokrzyskiego zwolnieni są z uzyskiwania potwierdzeń.

 10. Jako górną granicę zaliczania dziennych przejść przyjmuje się dla dzieci i młodzieży do lat 15. – 20km, dla pozostałych – 30 km.

 11. Odznaka jest odpłatna, z wyjątkiem nadawanej honorowo.

 12. Weryfikację odznaki prowadzi Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej działająca przy Oddziale Miejskim PTTK, ul. Juliusza Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, email: ompttkskar@op.pl.

 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.

 14. Regulamin odznaki został wprowadzony Uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej w dniu 14.03.2023 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej
ul. Juliusza Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
http://www.pttkskarzysko.pl
e-mail: ompttkskar@op.pl