Odznaka 1. Odznaka ustanowiona została 4 stycznia 2018 r. decyzją Oddziału Zakładowego PTTK przy PKN ORLEN S.A. w Płocku na wniosek Klubu Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”.

 2. Celem odznaki jest przybliżenie historii i miejsc walk związanych z odzyskaniem niepodległości po 123. latach zaborów.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Należy zwiedzić 30 obiektów z dołączonej listy w tym przynajmniej po jednym z (miejsca związane z Legionami i wojną 1920, Powstania Śląskie, Powstanie Wielkopolskie). Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać.

 5. Dopuszcza się potwierdzenia obiektów wcześniej zdobytych i potwierdzonych w innych książeczkach pod warunkiem dołączenia kserokopii z tych książeczek i nie więcej niż 50%.

 6. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 7. Odznakę może zdobyć osoba, która ukończyła 10 lat i spełni warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osoby dorosłej.

 8. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

 9. Potwierdzenia zwiedzonych obiektów (pieczątka z obiektu lub z najbliższego miejsca, fotografia zwiedzającego na tle obiektu, bilety wstępu, podpis członka kadry programowej PTTK) można gromadzić w kronikach prowadzonych w dowolnej formie lub w książeczkach turystyki kwalifikowanej. Przy potwierdzeniu powinna znaleźć się data zwiedzania i nazwa obiektu.

 10. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub, jak i oddział nie biorą żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zdobywających.

 11. Odznaka jest odpłatna.

 12. W celu weryfikacji odznaki, książeczki wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami należy przesłać na adres: Oddział Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

 13. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Klubu Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”.

 14. Regulamin opracował Bernard Milewski (tel. 608 672 465, e-mail beneq5-55@o2.pl), a wzór odznaki opracował Waldemar Korytkowski.

Załącznik
Miejsca związane ze 100-leciem
odzyskania niepodległości przez Polskę


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”
Oddział Zakładowy PTTK
przy PKN ORLEN S.A. w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. (+48) 367-65-39
http://www.beneqteam.pl
e-mail: beneq5-55@o2.pl